Nickerie.Net, dinsdag 22 mei 2012


Santokhi oneens met ontheffing dc Ramdien

Paramaribo - De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) Chandrikapersad Santokhi breekt een lans voor de onlangs ontheven districtscommissaris van Coronie, Harriėtt Ramdien. Hij is van mening, dat de ontheffing heeft plaatsgevonden met het oogmerk een politieke partij te belonen, die de wijziging van de Amnestiewet heeft ondersteund. Santokhi stelde in het wekelijkse informatieprogramma van de VHP, dat hij geen enkel valide argument heeft gehoord waarom Ramdien is bedankt. De VHP-voorzitter vond, dat men juist een vrouw in een leidinggevende positie zou moeten ondersteunen.

Foto: Voorzitter VHP, Chandrikapersad Santokhi

Er zijn al weinig vrouwen, die zich als zodanig profileren en de VHP keurt de ontheffing dan ook af. Santokhi constateerde, dat de recente kabinetswijzigingen meer een politiek karakter hadden en zijn geschied op basis van loyaliteit alsmede afstraffing van de partijen, die de Amnestiewet niet ondersteund hebben.

Met de herschikking van de ministersploeg is er geen enkele toegevoegde waarde aan de regering gegeven. De voormalige minister van Justitie & Politie wees er voorts op, dat uit het vonnis van de Krijgsraad gebleken is dat de rechterlijke macht door de Amnestiewet niet kan functioneren en dat er door de omstreden wet duidelijk grove inmenging in het 8 december strafproces heeft plaatsvonden.

Met betrekking tot de bevinding van het IMF, dat de economie van Suriname vrij stabiel is gebleven verklaarde Santokhi, dat hij ingenomen is met het feit dat het beleid van de vorige regering wordt gecontinueerd. Op micro-economisch niveau moeten er wel structurele maatregelen getroffen worden, zodat de samenleving kan profiteren van de meeropbrengsten uit de government take en de goud – en olieinkomsten. D

e huidige regering heeft slechts enkele prijzen van producten verlaagd en zou structureel veel meer moeten doen om de druk op de bevolking te verlagen. Uit het Sociaal Akkoord heeft men slechts gerealiseerd, dat de kinderbijslag en de Algemene Ouderdoms Voorziening (AOV) zijn verhoogd, maar een heel groot deel van de bevolking komt nog altijd niet uit met zijn salaris.

Santokhi wees er tevens op dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de landbouw, dit ondanks het voornemen om Suriname tot de voedselschuur van de regio te maken. Men zou tenminste de rijstboeren kunnen steunen door iets aan de hoge brandstofprijzen te doen, aldus Santokhi.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

22-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics