Nickerie.Net, vrijdag 24 augustus 2012


VHP bezorgd over ontwikkeling in de melkvee sector

Paramaribo - In navolging op de zorgwekkende ontwikkeling in de slachtvee sector dreigt thans ook de bestaanszekerheid van honderden melkveeboeren in gedrang te komen. In de afgelopen periode hebben steeds meer boeren hun beklag gedaan bij de VHP, dat er grote hoeveelheden rauwe melk door de Melk Centrale Paramaribo (M.C.P) op onduidelijke gronden wordt afgekeurd, als gevolg waarvan zij grote verliezen lijden.

Onderzoek van de VHP heeft uitgewezen, dat de melkcentrale niet lang terug haar keuringseisen voor aangeboden rauwe melk heeft verhoogd.Gewerkt is met alcoholtest van 85%, en volgens berichten zal die gestabiliseerd worden rond de 78%. De vigerende melkwet geeft aan dat de alcoholtest moet plaats vinden met 70%. De gangbare waarde internationaal is 72%. Boeren zijn de afgelopen periode door deze werkwijze van de melkcentrale flink gedupeerd en benadeeld.

De eisen voor aangeboden rauwe melk is vastgelegd in wettelijke bepalingen, maar we hebben vaak meegemaakt dat men hiervan probeert af te wijken en de normen steeds onredelijk  probeert te verhogen. In een spoed algemene vergadering van de Vereniging van Surinaamse Melk Boeren (VSMB) op dinsdag 21 augustus hebben de leden duidelijk gemaakt dat er geen transparantie is bij de keuring, en dat willekeur hoogtij viert .

Dit wordt gestaafd met het gegeven, dat melk welke eerder afgekeurd was, en na enkele uren of zelfs na een dag, wel geaccepteerd werd, dus goedgekeurd. De boeren houden vast aan de wettelijk vastgestelde norm van 70% alcoholtest. Moderne keuringsmachines en grote mate van automatisering bij de aanlevering en keuring zijn zeker een optie. Het aantrekken van een voedseltechnoloog door melkcentrale wordt ook gezien als een must.

Het is dan ook onredelijk om problemen bij de melkcentrale met betrekking tot de keuring af te wentelen op de boeren en deze steeds weer te benadelen. De VHP doet derhalve een beroep op de regering om de eerder aangekondigde melk collectorstations uiteindelijk te realiseren. Door gekoeldmelk te transporteren is de kans klein dat de melk gaat verzuren.

Wat ook een negatieve rol speelt in de ontwikkeling van de melkvee sector,is het feit dat 2 andere melkverwerkers slechts met geļmporteerde melkpoeder werken, welke heffingsvrij wordt ingevoerd en ver beneden de kostprijs van rauwe melk ligt. Hierdoor is de concurrentiepositie van de melkcentrale aanzienlijk afgenomen. Invoering van invoerheffingen op melkpoeder zal een positieverbetering betekenen voor de Melk Centrale Paramaribo.

De VHP vraagt de regering voorts het daarheen te leiden om middels overleg en regelgeving, de overige melkverwerkers te bewegen, opdat zij op de meest korte termijn een evenredig deel van de rauwe melk ook opkopen. En op deze manier wordt dan een einde gebracht aan de jarenlange oneerlijke concurrentie met de melk van de melkcentrale.  Als gevolg hiervan kan de opkoopprijs van rauwe melk, die allang achterhaald is, verhoogd worden, hetgeen een stimulans zou kunnen betekenen voor de boeren om meer melk te produceren.

Het huidige beleid van de regering heeft erin geresulteerd, dat de dagproductie van rauwe melk significant achteruit is gegaan van circa 18000 liter naar 11000 liter per dag. De VHP heeft geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van de melkvee sector. De partij roept de regering op om dit probleem gezamenlijk aan te pakken,  en er naartoe te werken opdat het geschonden vertrouwen met melkboeren weer wordt hersteld c.q. versterkt. De partij is bereid haar deskundigheid op dit gebied ter beschikking te stellen.
 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/

24-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics