Nickerie.Net, maandag 10 september 2012


Onderzoek USV: Schrikbarende toename van su´cide

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) presenteert het resultaat van een onderzoek naar zelfdoding binnen de Hindostaanse bevolkingsgroep in Nickerie en Den Haag. Voorzitter Asha Mungra deelt mee dat su´cide de laatste jaren schrikbarend toeneemt. Er is ook onderzoek gedaan naar de oorzaken. Wereldwijd beŰindigen ruim een miljoen mensen hun leven voortijdig. De USV vindt dat bewustwording belangrijk is.

8c60ed072c9dc08cf3c3aab955b9150b.jpgAsha Mungra, voorzitter van de Unie van Surinaamse Vrouwen (tweede van rechts) presenteerde het resultaat van een studie over zelfdoding. Naast haar hoofdinspecteur John Jones. Links secretaris Stephanie Husban en rechts penningmeester Bianca Salim.

Het ĹAfstudeer onderzoek social work 2011ĺ is gedaan door de vier studenten Merel Baarda, Sharon Koning, Irawati Raksowidjojo en Bianca Smith. Zij hebben dit onderzoek vanuit de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Hogeschool Inholland te Alkmaar uitgevoerd. Voor het praktijkonderzoek verbleven zij drie maanden in Suriname. Het onderzoek gaat over zelfdoding binnen de Hindostaanse bevolkingsgroep in de leeftijd van 15 t/m 35 jaar. In beide landen is er een toename van zelfdoding onder Surinamers en in het bijzonder de Hindostaanse bevolkingsgroep.

Inzicht oorzaken

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de oorzaken van zelfdoding onder de Hindostanen.

2008 De cijfers van su´cide en poging tot su´cide in het jaar 2008 in het district Nickerie betreft 72 personen. Van de 72 personen zijn er 60 van Hindostaanse afkomst. Oorzaak: In 14 gevallen was er sprake van familie-problemen. In 22 gevallen relatie-problemen en in 24 gevallen was de oorzaak onbekend. Als we kijken naar de cijfers van 2008 kunnen wij concluderen dat 83,3% van alle su´cide en poging tot su´cide gebeurt onder de Hindostaanse bevolking. Van deze groep heeft 76,6% de leeftijd tussen 15-35 jaar en 13,3 % betreft de leeftijdscategorie van 36- 50 jaar. In 66,6% werd pesticide gebruikt.

2009 In het jaar 2009 waren er 74 su´cide gevallen. Van de 74 personen zijn 64 van Hindoestaanse afkomst. Oorzaak: in 12 gevallen was er sprake van familie-problemen. In 17 gevallen relatie-problemen; 35 gevallen was de oorzaak onbekend. Hieruit kunnen we concluderen dat in 2009 86,5% van alle gevallen uitgevoerd zijn door mensen van Hindostaanse afkomst; 70,3% zit in de leeftijdscategorie van 15-35 jaar. Ook in 2009 werd het middel pesticide het meest gebruikt namelijk: 45 van de 64 personen.

2010 In dit jaar zijn 88 su´cide gevallen genoteerd. Van de 88 waren 69 personen van Hindostaanse afkomst. Oorzaak: 23 gevallen betrof familie-problemen; in 12 gevallen was er sprake van relatie-problemen en in 34 gevallen was de oorzaak onbekend. Uit de cijfers blijkt dat in 2010 78,3% van alle gevallen uitgevoerd zijn door mensen van Hindostaanse afkomst; 72,4% zit in de leeftijdscategorie van 15- 35 jaar. Ook hier werd pesticide in 62,3% van de gevallen gebruikt.

2011 In het eerste kwartaal van 2011 waren er in totaal 10 gevallen van su´cide en pogingen tot su´cide, van wie 7 van Hindostaanse afkomst. Dat betekent dat 70% van alle su´cide gevallen van Hindostaanse afkomst zijn. Oorzaak: In 5 gevallen was er sprake van familieproblemen en in 2 gevallen was de oorzaak onbekend. In 6 gevallen werd pesticide gebruikt.

Oorzaken

Wat betreft de mogelijke oorzaken die bij su´cide onder de Hindostaanse bevolking een rol spelen, worden genoemd: 1. Cultuur: De Hindostaanse bevolking hecht veel waarde aan carriŔre maken en een gezin stichten. Dit kan een bepaalde druk en verwachting met zich meebrengen waar niet iedereen aan kan voldoen. Als de druk te groot wordt kan men beslissen tot zelfdoding. 2. Gearrangeerde huwelijken: een jong meisje dat gedwongen wordt tot een huwelijk met iemand die ze niet kent of verliefd is op een ander dan wel nog wil studeren, voelt zich in het nauw gedreven en kiest voor zelfdoding als oplossing. De eer van de familie is zeer belangrijk en er wordt alles aan gedaan om schande te voorkomen. Dit kan vaak tot problemen leiden in de relationele sfeer. 3. De sociale controle is binnen deze gemeenschap groot wat een enorme druk kan uitoefenen op jongeren. Uit interviews met jongeren is gebleken dat het bespreekbaar maken van problemen taboe is. Het kan daardoor lijken alsof er niets aan de hand is en kan een su´cidepoging als een verrassing komen. Uit het onderzoek blijkt dat er vaak communicatie problemen zijn binnen gezinnen, de communicatie is meestal eenzijdig en er is geen ruimte om te praten over gevoel. 4. De invloed van Bollywood films is groot. Deze films spelen een grote rol binnen de Hindostaanse cultuur. In deze films staat het thema liefde centraal. Wanneer er problemen spelen rond de liefde wordt su´cide als oplossing gezien of zelfs als dreigmiddel gebruikt. 5. Bij de Hindostanen die vanuit Suriname naar Nederland zijn geŰmigreerd kan de overgang van een premoderne naar een moderne Westerse samenleving een cultuurshock teweeg brengen met als gevolg zelfdoding. Uit onderzoek is gebleken dat een hoog percentage Hindostanen in Nederland zich vasthouden aan de premoderne cultuur die heerst in Suriname. Zij houden vast aan traditionele gewoonten en gebruiken. Dus ook de sociale controle, de gearrangeerde huwelijken, het gebrek aan communicatie en het niet praten over gevoelens blijft bestaan. Ouders blijven vasthouden aan het traditionele, terwijl de kinderen moderniseren doordat ze op school kennis maken met de Westerse cultuur. Dit veroorzaakt een generatieconflict en een innerlijk conflict. Aan de ene kant proeven ze de vrijheid en aan de andere kant moeten ze de verwachtingen die gecreŰerd zijn door de familie waar maken. Het feit dat dit niet bespreekbaar kan worden gemaakt kan leiden tot frustraties met als gevolg su´cide of een poging daartoe. 6. Verschillende vormen van armoede spelen ook een rol. Wat betreft armoede op financieel gebied denken wij aan de problemen waarmee de landbouwsector steeds geconfronteerd wordt. Maar ook de armoede op emotioneel gebied (voorbeeld gebroken gezinnen, eenzaamheid). 7. Bij vrouwen die een poging tot su´cide plegen is er veelal sprake van een Ĺcry for helpĺ. Vrouwen hebben in traditionele gezinnen vaak een onderdanige positie. Wanneer een vrouw om wat voor reden dan ook haar man wil verlaten is dit haast onmogelijk en zien zij als enige mogelijkheid: een su´cidepoging. Bij mannen speelt voornamelijk eer een grote rol. Zodra hij zijn taken en plichten als hoofd van het gezin en kostwinner niet kan vervullen, ziet hij dit als falen en op deze manier wordt hij in zijn eer aangetast; dit is ook het geval wanneer zijn vrouw bijvoorbeeld overspel pleegt. Dit zouden redenen voor de man kunnen zijn om een su´cide (poging ) te ondernemen. Ook is vermeldenswaard dat bij vele su´cidegevallen overmatig drankgebruik geconstateerd is.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat een poging tot su´cide vaak gebruikt wordt als chantage- en/ of dreigmiddel naar de partner en/of familie toe. Het gaat hierbij veelal om impulsieve wanhoopsdaden.

Nazorg

De onderzoekers hebben geconstateerd dat in het district Nickerie de hulpverlening gefaald heeft. Dit baseren zij op het dossieronderzoek, dat verricht werd in het L.Mungra Streekziekenhuis. Tijdens dit onderzoek hebben zij expliciet gelet op professionele hulpverlening na een su´cide poging. Verbazingwekkend is, dat de nazorg in vele gevallen niet tot weinig aanwezig was. Bij een opname was er niet altijd sprake van een consult met een psycholoog of maatschappelijk werker. Bij navraag bleek dat er Řberhaupt geen maatschappelijk werkers zijn aangesteld binnen dit ziekenhuis. De inhoud van de rapportages waren heel summier en bestaan uit enkele regels, hierin wordt slechts beschreven waarom de patiŰnt een poging heeft gedaan en of er recidive gevaar bestaat. Om het recidive gevaar te bepalen aan de hand van slechts ÚÚn consult is heel link.

Zo zijn er meerdere dossiers aangetroffen waar geen kans op recidive was, volgens de afdeling klinische psychologie. Toch hebben deze patiŰnten in kwestie naderhand nog enkele pogingen ondernomen. Vervolgens worden er een aantal aanbevelingen gedaan:

-Bellen naar hulpdiensten moet kosteloos zijn; -Het introduceren van digitale hulpverlening waarbij men in contact kan treden met deskundigen, bijvoorbeeld door middel van een website; -Anonieme hulpverlening zal de stap om hulp te zoeken verkleinen, dit is met name van belang voor de jongeren; -Het bieden van opleidingen in Nickerie voor gezondheidszorg en welzijn , met name opleidingen voor maatschappelijke werkers; -Psychiaters aanstellen in het ziekenhuis; -Behandelprotocollen voor de verschillende manieren van pogingen van su´cide vaststellen; -Nationale voorlichting en reclame campagnes voor ouders en jongeren.

"Uit dit onderzoek kunnen we de conclusie trekken dat er op nationaal niveau nagedacht moet worden over su´cideprotocollen om dit probleem serieus en structureel aan te pakken!", benadrukte Asha Mungra.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

11-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright ę 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics