Nickerie.Net, maandag 15 oktober 2012


Eerst berechting dan verzoening

Paramaribo - Het zou verstandig zijn geweest van de regering c.q. het parlement indien zij op het vonnis van de krijgsraad had afgewacht alvorens te beginnen met verzoening. Bij de verdere behandeling van het 8 decemberproces zou de waarheid logischerwijs boven tafel komen, een waarheidscommissie is dan overbodig. Als het lopend proces door de krijgsraad is afgerond en vonnis is uitgesproken, kan men overgaan tot het instellen van een verzoeningscommissie.  In het avondblad “De West” in de rubriek JUSTITIA PIETAS FIDES, stelt de scribent dat de modellen van een waarheidscommissie die is aangedragen door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), liever richting vuilstortplaats Ornamibo gaan dan naar Paramaribo. Zijn mening deel ik ook. Het zou correct zijn geweest van de OAS, als zij het parlement het advies had gegeven om de amnestiewet van 5 april 2012 in te trekken.  

Terwijl de krijgsraad zich in de eindfase bevindt van het 8 decemberproces, komt de regering c.q. het parlement op de proppen met een waarheids- en verzoeningscommissie. Het is evident dat de waarheidscommissie die in het leven wordt geroepen, bedoeld is om het 8 december- proces volledig te laten stopzetten. Volgens Panka zal de ingestelde waarheids- en verzoenings commissie de decembermoorden verder onderzoeken. Dit impliceert dat deze commissie op de stoel van zowel het Openbaar ministerie als de rechterlijke macht gaat zitten.

Het is evident dat deze handeling van het parlement c.q. de regering, riekt naar misleiding en bedoeld is om de waarheid te verdoezelen. Met de instelling van de waarheidscommissie ga je de waarheid niet naar boven halen. Met wie of wat ga je dan verzoenen? Het is zonneklaar dat grote delen van de samenleving niet zullen meewerken aan de waarheidsvinding, want daarmee worden de verdachten toch niet gestraft. Derhalve heeft het geen zin om een waarheids- commissie in het leven te roepen.

De VS, EU en  de VN- mensenrechtencommissie hebben een duidelijke taal gesproken over de aangenomen amnestiewet van 5 april 2012. De Hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN Navy Pillay benadrukte dat de wet strijdig is en zeer tegen de positieve tendens is in veel andere Latijns-Amerikaanse landen. Ze benadrukte ook dat juist nu het de tendens is om individuen, die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige misdaden tijdens een militaire dictatuur, vervolgd moeten worden.

Navy Pillay liet weten dat deze amnestiewet het recht van slachtoffers en nabestaanden op een eerlijk rechtsproces, recht op de waarheid en eerherstel ernstig aantast. Volgens het Bureau van de Hoge Commissaris voor Rechten van de mens (OHCHR), is met deze wet slechts gefocust op het beschermen van Desi Bouterse die samen met 24 anderen ervan verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan het moorden van 15 burgers, onder wie politici, advocaten, journalisten, militairen, hoogleraren en vakbondsleiders.

Volgens de rechtenstudent Eunice Morris is de gewijzigde amnestiewet van 5 april 2012 onverenigbaar met het internationaal recht. De Amnestiewet is vanwege haar vorm – een algemene, onvoorwaardelijke, verkapte zelfamnestie – en vanwege de ernst van de misdaden die erdoor gedekt worden, onverenigbaar met het internationaal recht. Volgens haar is de gewijzigde amnestiewet ondermijning van de Rechtsstaat.

De parlementariërs Ricardo Panka, Melvin Bouva en Jenny Simons willen de erudiet uithangen terwijl ze van toeten noch blazen weten. Volgens Ricardo Panka is de instelling van een waarheidscommissie het beste model om de waarheid naar boven te halen. Er zijn diverse  modellen die de waarheidscommissie kan kiezen uit wat het beste bij ons (lees coalitie) past.

Het is evident dat zo een waarheidscommissie past in het straatje van Bouterse en consorten. In mijn optiek is de krijgsraad de aangewezen instantie om de waarheid naar boven te halen en niet een waarheidscommissie. Tot vervelens toe is door deskundigen gezegd dat de daders eerst berecht moeten worden voordat men kan overgaan tot verzoening.

Waarom heeft het parlement, de regering en de OAS haast om de waarheids-en verzoeningscommissie in te stellen? Bij het grote publiek is het niet bekend, dat de Assistent Secretaris-Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, Albert Ramdin, een voortrekkersrol vervult in deze hele waarheids-en verzoeningscommissie. Sedert de aanname van de amnestiewet beijvert hij zich voor de instelling van een waarheidscommissie.

De heer Albert Ramdin wil in 2015 een gooi doen naar de functie van Secretaris Generaal van de OAS. Dus probeert hij witte voetjes te maken bij Bouterse, want hij moet voorgedragen worden door Suriname. Na de aanname van de amnestiewet heeft hij in opdracht van de regering, de kwestie waarheids-en verzoeningscommissie aangezwengeld bij de OAS. Als assistent Secretaris Generaal van de OAS, was het voor hem een fluitje van een cent om zijn baas te overhalen om mee te werken aan de instelling van een waarheidscommissie.

Volgens de voorzitter van het parlement moet de waarheids-en verzoeningscommissie geen poppenkast maar een gezaghebbende commissie zijn. Bouterse heeft het parlement vaak afgeschilderd als een poppenkast, vandaar haar bezorgdheid. Zij heeft sterk het vermoeden dat de waarheids-en verzoeningscommissie inderdaad een poppenkast zal zijn.

Apart van dit onderwerp het volgende: Bij de viering van de 67 ste verjaardag van president Bouterse riep hij de samenleving op om in eenheid verder te gaan om welvaart en welzijn te bereiken voor eenieder. Voor mij is dit echt een lachertje, want tijdens een manifestatie van de regering op 5 mei 2012 is een groot deel van de samenleving weggezet als staatsvijand door Bouterse en zijn religieuze adviseur Steve Meye. Hoe dan in eenheid? Tot besluit. Een bekend gezegde luidt als volgt: Als de vos zijn passie preekt, boer pas op voor je ganzen of kippen.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden

15-10-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics