Nickerie.Net, maandag 26 november 2012


Toespraak VHP voorzitter Santokhi bij de onthulling borstbeeld J.Lachmon

De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings –Partij( VHP),de heer Chandrikapersad Santokhi, heeft een toespraak gehouden bij de onthulling van het borstbeeld van wijlen voorzitter van de VHP, de heer Jagernath Lachmon. Hier de toespraak van de VHP voorzitter in extenso: 

Het borstbeeld van Jagernath Lachmon

Wanneer wij allen vandaag hier, de hoofdplaats van ons rijstdistrict  Nickerie, geschaard staan, om gezamenlijk het borstbeeld van een bijzonder grote zoon van dit district te onthullen, dan is het enerzijds om hulde te brengen aan de op 21 September 1916 , in de Corantijnpolder geboren jongste zoon van moeder Bechanie en vader Lachmon, en anderzijds betonen wij op een plechtige, eervolle en respectabele wijze eer aan de nagedachtenis van ons aller Jagernath Lachmon een nationale historische grootheid en legendarische Surinamer.

Het is daarom goed om, verwijzend naar zijn nobele kwaliteiten en z’n  uitgesproken nationalistische inborst, op te merken dat, wij, vogels van verschillende politieke pluimage, indachtig Lachmon’s verbroederings-ideologie, aan onze natie laten zien dat, wanneer omstandigheden zulks van ons vereisen, wij in staat zijn eensgezind en vreedzaam zij aan zij te staan ons verbonden voelend door het besef van een gemeenschappelijk lot, een gemeenschappelijke toekomst onder het wakende oog van een gemeenschappelijke moeder: Mama Sranan.

Een terugblik op de historie van Lachmon’s leven toont zijn lotsbestemming overduidelijk heel vroeg aan, wanneer de  kleine Jagernath reeds op dertienjarige leeftijd, met een angstig en  loodzwaar gemoed, op aandrang van de schoolleiding, wordt aangespoord Nickerie te verlaten, vanwege diens opgevallen begaafdheden, teneinde zijn onderwijs in het verre Paramaribo voort te zetten. 

Aldaar zou hij vele lange jaren de geborgenheid van het gezinsleven en de moederliefde moeten ontberen.“Maar het zouden juist deze harde jaren zijn”, vertelt Lachmon later, die mij gekneed en gevormd hebben en die mij van eenvoudig bedeesd jongetje uit de polder hebben doen verworden tot de persoon die ik uiteindelijk ben,een Surinamer in hart en nieren.

Zijn studie rondde hi jvoorspoedig af, ondanks diverse obstakels. Als praktiserend advocaat sinds 1946 nam hij een bijzondere plaats in de Surinaamse samenleving en is langer dan 50 jaren prominent in functie geweest.Hij was sinds 1947 politiek-actief en richtte op 16 januari 1949 de Vooruitstrevende Hervormings–Partij, de VHP op, waarvan hij tot aan zijn laatste adem in oktober 2001 voorzitter is geweest.

Zijn inzichten en charismatisch leiderschap hebben gemaakt, dat hij de VHP langer dan 50 jaar met succes heeft kunnen leiden. Als politicus heeft hij zich bijzonder beijverd voor het verbroederingsidee in onze multi-etnische samenleving welke hij in 1953 in het openbaar proclameerde. Een samenleving met de uiterste rust, orde en harmonie is steeds de leuze geweest van Lachmon, welke hem de koosnaam “papa Lach” opleverde. In politicis heeft Lachmon het principe gevolgd van “compromis”.

De Surinaamse politieke constellatie vereist steeds een samenwerking met andere politieke partijen. Enkel door begrip en acceptatie van andere partijen en cultuurachtergronden,  kunnen  bondgenootschappen worden gesmeed. Hiervoor was het nodig een politiek van compromis te voeren.

De diverse  allianties met andere politieke organisaties zijn hierdoor tot stand gekomen.  Ook in deze poging kan zijn politiek beleid als geslaagd worden aangemerkt. Een veel besproken aangelegenheid is het standpunt van Lachmon met betrekking tot de staatkundige zelfstandigheid van Suriname. En het is goed om dat vandaag nogmaals te benadrukken.

Lachmon met zijn VHP en andere bondgenoten, zijn steeds voorstander geweest van de onafhankelijkheid, maar “een onafhankelijkheid op langere termijn”. Een nationale zelfstandigheid, welke goed is voorbereid met een breed draagvlak, en de condities van een vooruitstrevende en harmonische gemeenschap moesten zijn gecreëerd.

Gezien de fragiele situatie van toen heeft J.Lachmon een aanmerkelijke bijdrage geleverd, dat er voor de Republiek Suriname per 19 november 1975 een grondwet kon worden verkregen, welke de algemene  ondersteuning had van het Parlement. Bij de viering van 37 jaar Surinaamse Onafhankelijkheid ligt dan ook een essentiële bijdrage van J.Lachmon.

Het volkslied, dat wij allen zingen, dat ons allen bindt, is met algemene stemmen aangenomen in 1959 en voortgezet in 1975; ook daar zit de ondersteuning van J.Lachmon. De vlag, het nationaal symbool, die wij zien wapperen, ook daar heeft J.Lachmon aan meegewerkt. Bij andere diep ingrijpende en conflicterende situaties in onze samenleving zien wij J.Lachmon steeds een inbreng hebben middels de policy van dialoog en consensus .

De beleving en het in stand houden van de principes van de  rechtsstaat hebben voor J.Lachmon zeer hoog gestaan. Het volk diende middels algemene verkiezingen uitdrukking te geven aan het beleid van de regering. Lachmon is altijd een fervente verdediger geweest van de parlementaire democratie en heeft hij zich, in zijn politieke loopbaan steevast laten leiden door verfijnde maatschappelijke en morele normen en waarden.

Het zijn o.a. deze idealen geweest, die u bewogen hebben om vandaag hier aanwezig te zijn om de onthulling van het borstbeeld van de heer Jagernath Lachmon mee te maken. Daarom is het dan ook gepast dank uit te brengen aan alle actoren die op welke wijze dan ook hiertoe een bijdrage hebben geleverd.

In het bijzonder dank aan de initiatiefnemers, die daartoe de opdracht hebben gegeven voor het maken van dit borstbeeld; de Stichting onder leiding van Mevr. Fauzzia AbdoelSovan, wijlen-echtgenote van de heer lachmon. Hulde aan de  gerenommeerde kunstenaar Erwin De Vries, van wie ook een portret van mr. J.Lachmon in het partij-centrum aanwezig is.

Waardering aan de familie Kasimbeg voor diens betrokkenheid bij dit geheel en tegen deze achtergrond feliciteer ik ook de CHM met haar jubileumjaar. Dank aan de VHP-Commissie belast met het plaatsen van het borstbeeld van de  heer Jagernath Lachmon en de onafhankelijk commissie o.l.v. de heer Krijonadi, de projectbegeleider, de aannemer, en in het bijzonder de gemeenschap van Nickerie en de VHP-ers voor de ondervonden ondersteuning.

En ik wens ook de erkentelijkheid uit te spreken aan het adres van het commissariaat, voor sommigen was het slechts fysiek plaatsen van het beeld van de heer Jagernath Lachmon belangrijk; voor anderen waren het de kosten, en de eer die hiermee gepaard gingen belangrijk.

Onze gewezen voorzitter zou zeggen “laten wij ons niet bezig houden met kleingeestige zaken en dingen, maar laten wij ons verheffen boven de begrenzingen van enge Surinaamse situaties. Maar voor de natie Suriname en de VHP is het belangrijker geweest de idealen, de principes en de waarden en normen van  de grote geest de heer Jagernath Lachmon te roemen, te eren, te verduurzamen en te vereeuwigen in het district Nickerie middels het borstbeeld.

Het ligt aan u, dames en heren, om deze idealen van wijlen Jagernath Lachmon te koesteren, voort te zetten, te laten voortleven en/of als leidraad te gebruiken in uw handelen. En laat het borstbeeld voor u een inspiratiebron hierbij zijn.

Ik feliciteer de totale Nickeriaanse gemeenschap, ik feliciteer de VHP Nickerie, ik de feliciteer de regering, en feliciteer u allen met de onthulling van het borstbeeld van de heer Jagernath Lachmon. En ik feliciteer u nogmaals met onze onafhankelijkheidsdag, onze Srefidensi.

Nickerie gefeliciteerd.

De VHP  mediacommissie.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

25-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics