Nickerie.Net, zondag 09 december 2012


VHP vraagt om strijd tegen corruptie aan te binden

Paramaribo - De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) doet een beroep op de regering om anti-corruptie maatregelen te treffen in alle nationale programma’s voor duurzame ontwikkeling. "Laten we op deze Internationale Anti-Corruptie Dag, een gelofte doen om de corruptie hard te bestrijden en degenen die eraan meedoen te schande stellen, en zo een cultuur van ethisch gedrag te bevorderen", zegt voorzitter Chandrikapersad Santokhi in een verklaring.

De partij roept de regering, de politieke partijen en de samenleving op om de strijd tegen corruptie aan te binden. Corruptiebestrijding is niet alleen de taak van de overheid maar van ons allemaal, gezamenlijk zullen wij moeten werken aan een corruptievrije samenleving, stelt de partij. De Verenigde Naties heeft 9 december als de Internationale Anti-Corruptie Dag uitgeroepen. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van corruptie en hoe deze te bestrijden.

Sterkste juridisch instrument

De VN heeft deze dag ingesteld om het bewustzijn in de samenleving over het bestaan van corruptie en de kennis over de rol van de 'UN Convention against Corruption' in het voorkomen en bestrijden daarvan te vergroten. Het VN-Verdrag tegen corruptie is 's werelds sterkste juridisch instrument om de integriteit en de bestrijding van corruptie op te bouwen, zegt Santokhi.

Corruptie in haar ruimste definitie heeft te maken met vormen van machtsmisbruik door een ieder die macht toevertrouwd heeft gekregen. Corruptie is geen grote onpersoonlijke kracht. Het is het resultaat van persoonlijke beslissingen, meestal ingegeven door hebzucht. In de verklaring wordt gememoreerd dat de vorige regering, vertegenwoordigd door ex-minister Santokhi van Justitie en Politie, het projectprogramma: "Mensenrechten, Rechtszorg en Anti Corruptie" in juni 2009 getekend. De United Nations Development Programme (UNDP), had zich gecommitteerd om de regering bij te staan in de strijd tegen corruptie.

Belemmering voor ontwikkeling

De VHP onderschrijft dat corruptie een zeer ingrijpende belemmering is voor de ontwikkeling van een land. Daarom zal de partij alle haar ten dienste staande middelen aanwenden om corruptie te bestrijden. De doeltreffendheid van de anti-corruptie wetgeving wordt in Suriname belemmerd omdat de overheid zich bezondigt aan omkoping en politieke controle. De gevolgen van de recente politieke veranderingen kunnen nog niet worden geëvalueerd, maar er zijn in vele gevallen wel al duidelijk dat er sprake is van corruptie binnen de overheid.

Suriname staat op de 88ste plaats op de lijst van Transparancy International. Voor Suriname de bestrijding van corruptie een van de grootste uitdagingen, en tegelijkertijd een barometer voor de mate van transparantie en de kwaliteit van de nieuwe bestuurs- en wetgevingsinstanties en overheidsdiensten. Corruptie laat de rechtsorde eroderen, de verworvenheden van overheden en publieke instituten worden teniet gedaan, het vertrouwen van de burgerij in de overheid en het democratisch gevoel worden aangetast; de veiligheid kan in gevaar gebracht worden; over het algemeen kan gesteld worden dat corruptie de vijand is van Good Governance. De VHP doet een beroep op de regering om de anti-corruptiewet spoedig in te indienen bij het parlement.

Actie nodig

In de Regeringsverklaring 2010-2015, wordt de strijd tegen corruptie onderstreept, waarin gesteld wordt dat "gemeenschapszin en behartiging van het algemeen belang de drijfveren vormen in het publiek optreden en corruptie als een groot kwaad wordt beschouwd”. Maar het schijnt dat de huidige regering geen haast heeft om de aangekondigde kruistocht tegen corruptie aan te pakken, meent de VHP. De partij is ervan overtuigd dat transparante en verantwoordelijke bestuurs-instituten, cruciaal zijn voor sociale en economische ontwikkeling. Het toepassen van de beginselen van Good Governance in de uitvoerende sfeer zal leiden tot een eerlijk, controleerbaar en opbouwend bestuur. Hierdoor wordt corruptie verminderd.

Wanneer van de samenleving geld is gestolen voor persoonlijk gewin, betekent dat minder middelen zijn voor scholen, ziekenhuizen, wegen, water, elektriciteit enz. Velen zijn het erover eens dat corruptie moet worden voorkomen, en waar dat niet lukt dient te worden bestreden - ook al is het een wanhopige strijd met weinig kans op een gunstig resultaat. Wij zijn allemaal verantwoordelijk om actie te nemen tegen de kanker van corruptie, stelt de politieke partij.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / Fos Network

07-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics