Nickerie.Net, zondag 30 december 2012


Nieuwjaarstoespraak VHP-voorzitter Santokhi: terugblik 2012 en vooruitzichten 2013

Op 29 december jongstleden heeft de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), de heer Chandrikapersad  Santokhi ter gelegenheid van de jaarafsluiting in feestelijke sfeer een nieuwjaarstoespraak gehouden. De voorzitter  ging summier in op de hoogte-en dieptepunten van het afgelopen jaar. Hij merkte op dat het jaar 2012  het “Doe jaar” zou worden, echter werd 2012 het jaar van de “ontgoocheling”  als er wordt gelet op  realisering van het regeerbeleid . Wat er in het bijna voorbije jaar allemaal gebeurd is in de Surinaamse politiek, daar is de Surinamer er niet vrolijker van geworden, gaf  de voorzitter aan.  Het jaar 2012 kwalificeerde  hij ook als  het jaar van  “de gebroken kiezersbeloftes “.

 VHP - Vooruitstrevende Hervormings PartijIn zijn terugblik wees de voorzitter op de grootschalige corruptie en onbehoorlijk bestuur  van verschillende ministers dat in strijd is met de principes van goed bestuur. Ook het falende huisvestingsbeleid werd aan de kaak gesteld.

Verder gaf de voorzitter de  chaos van het onderwijs beleid aan die  resulteert in tegenvallende schoolprestaties. De heer Santokhi wees verder op de  verruwing van de  criminaliteit waarbij de verminderde aangifte bereidheid en tevredenheidsgraad van slachtoffers zorgwekkend is gedaald.

Perikelen met het milieu zoals kwikvervuiling bij de goudwinning , kaalkap , en ook  de toenemende verkeerscriminaliteit baart de samenleving  grote zorgen, aldus Santokhi.

De voorzitter markeerde de aanname van de amnestiewet in april als een absoluut dieptepunt voor de rechtsstaat. Verder uitte hij zijn ernstige bezorgdheid  over  de minachtende bejegening van de Rechterlijke macht door huidige regering.

Een zeer verkwistend buitenlands beleid, verslechtering van openbare dienstverlening en ondermaatse realisatie van gestelde beleidsdoelen kenmerken deze regering. Ondanks meer-inkomsten en stabiliteit op macro-economisch gebied ontbreekt een behoorlijk sociaal-maatschappelijk beleid ten behoeve van  de kansarmen in de samenleving.

Hij gaf aan dat de VHP en haar NF partners momenteel met deskundigen de gouddeals met de multinationals  diepgaand bestuderen.

In zijn toekomstblik voor Suriname weidde de voorzitter uit over enkele  morele pijlers van de samenleving namelijk de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging , en de vrijheid om te leven zonder angst en vrees.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en is allang verankerd in de grondwet van democratische rechtsstaten. Het is echter geen vrijbrief om te kwetsen noch om schaamteloos oordelen te verkondigen over mensen.

Met elke vrijheid dient gewetensvol te worden omgegaan. Eerbiediging van de waarheid en het respecteren van de medemens zullen in acht moeten worden genomen.

Alleen zo zal het geschreven en gesproken woord een wapen kunnen zijn tegen corruptie en misbruik van macht en een schild kunnen vormen  voor de democratie, aldus voorzitter Santokhi.

De voorzitter merkte op dat de regering  onvoldoende scoort bij het naleven van deze rechten en koestert geen hoge verwachtingen van het regeerbeleid in 2013 als hij uitgaat van de begrotingsbehandeling en het resultaat daarvan.

Na de vooruitblik van het land gaf de voorzitter in zijn terugblik op de activiteiten van de VHP in het afgelopen jaar aan dat de partij intern een transformatieproces van haar profiel heeft ingezet. Wetenschappelijke activiteiten, sociale ,culturele en maatschappelijke activiteiten zullen moeten bijdragen aan het vergroten van het draagvlak.

De heer Santokhi  gaf verder aan dat ook de interne herstructurering van de partij op kern-ressorts-en districtsniveau op gang is gebracht .Verder is de partij bezig met het ontwikkelen van duurzaam beleid en een realistische  toekomstvisie.

In zijn vooruitblik van de VHP gaf de voorzitter aan dat de partij zich heeft voorgenomen om ook in 2013 een diepere invulling te geven aan haar rol als te zijn meer dan een politieke partij.  De blik van de VHP is veel verder reikend dan 2013, aldus de voorzitter.

Immers, het  streven van de partij is om de Surinaamse samenleving te verheffen naar een hoger welzijns-en welvaartsniveau en dit is een continu proces. In deze toekomstblik staan productie, mens en milieu centraal”, gaf de heer Santokhi mee.

Verder zal in het nieuwe jaar het actieplan 2013-2015 gefinaliseerd worden waarin alle activiteiten van de VHP voor de komende drie jaren zijn vastgelegd.

De voorzitter  deelde mede dat de “Vision2030” conferentie die in januari zal worden georganiseerd door de VHP, beoogt om de toekomstige uitdagingen en bedreigingen voor de Surinamer  in kaart te brengen .

Uit deze conferentie zal er een denkproces moeten ontstaan om na te gaan hoe wij ons als natie en samenleving in de toekomst in stand moeten houden. De voorzitter  licht toe dat door participatie van alle politieke partijen en relevante instanties en organisaties, de conferentie een blauwdruk moet kunnen aanreiken om daadwerkelijk het proces van Nation- Building te starten.

Tenslotte zal de VHP klaargestoomd worden voor de volgende verkiezing en zullen wij met all hands on deck moeten werken aan de verkiezingswinst en op basis hiervan het verkrijgen van de regeerverantwoordelijkheid. En dat doen wij op basis van ons motto : “zelf sterk en samen sterker”

Tot slot bedankte de voorzitter de Schepper, en wenste een ieder een veilige jaarafsluiting 2012 en een voorspoedig, vredig en gezond 2013.

VHP media commissie.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / VHP

01-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics