Nickerie.Net, zondag 24 februari 2013


51bae3234752dceffcbe6b4bf9f5bcf2.jpg

Jamaica Obverser: Gebrek aan diplomatie in kwestie-Ramdin

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken heeft in de pers aangegeven dat zijn regering Albert Ramdin, een vooraanstaande Surinamer, niet zal kandideren voor de functie van secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De bewindsman heeft ook gezegd dat Suriname de Guyanese kandidaat voor assistent-secretaris-generaal, de post die Ramdin nu bekleedt, zal ondersteunen. Het is een zeer vreemd moment om dit publiekelijk te verklaren, schrijft de Jamaica Observer vandaag in haar redactioneel. Op dit moment is er geen vacature noch is er formeel iets bekendgemaakt over beide posten. In feite komen geen van beide posten vrij tot juni 2015, dat is meer dan twee jaar van nu af aan.

Voorbarig

Het is algemeen bekend dat de huidige secretaris-generaal door de vier machtigste lidstaten onder druk wordt gezet om zijn functie neer te leggen, omdat ze ontevreden zijn met zijn leiderschap. De secretaris-generaal heeft laten weten niet van plan te zijn ontslag te nemen voordat zijn ambtstermijn is voltooid. Het is ook publiekelijk bekend dat Ramdin geïnteresseerd zou zijn om zich kandidaat te stellen voor de functie van secretaris-generaal, maar hij heeft zelf niet aangegeven of hij kandidaat wil zijn, dus lijkt een uitspraak op dit moment voorbarig.

Een ander mysterie is dat er nog geen formele kandidaat van Guyana is bekendgemaakt, voor een functie die in ieder geval niet beschikbaar is. Er wordt gespeculeerd dat de huidige, en een voormalige permanente vertegenwoordiger van Guyana bij de OAS, beiden zijn geïnteresseerd in de post van Ramdin en het is onduidelijk of de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname zich inzet voor één van deze mannen. Het is een raadsel dat de minister, door zijn eigen bekentenis, zijn standpunt heeft duidelijk gemaakt bij de recente vergadering van Caricom-regeringsleiders in Haïti over een onderwerp dat niet op de agenda stond en dus niet is meegenomen in de officiële discussies van die afgevaardigden.

Verontwaardiging

Er is nu zware verontwaardiging in Suriname over de vraag waarom de regering niet één van zijn eigen onderdanen steunt, gaat de Jamaica Observer verder in haar redactioneel.

Ramdin, een carrière diplomaat, is volledig gekwalificeerd. Hij heeft gediend als vaste vertegenwoordiger van Suriname bij de OAS en assistent-secretaris-generaal van de Caricom. De afgelopen jaren is hij OAS assistent-secretaris-generaal.

Naast zijn relevante ervaring en kennis van de OAS, komt Ramdin uit een land dat zowel een Caricom-en Zuid-Amerikaanse land. Hij spreekt ook alle vier talen vloeiend zoals vereist door de OAS. Verondersteld wordt dat hij de ondersteuning heeft binnen de Caricom en Latijns-Amerika.

Ongekende weigering en ondermijning

Naast de bijna ongekende weigering om een eigen onderdaan te ondersteunen, blijft de eeuwige vraag wanneer het Caribisch gebied ooit de functie zal bekleden van OAS secretaris-generaal. In de praktijk wordt de functie van adjunct-secretaris-generaal van de OAS gereserveerd voor het Caribisch gebied.

Dit was een lapmiddel voor het zwart, Engels sprekende Caribisch gebied, dat is uitgegroeid tot een post voor Caricom. Het belang van Ramdin als kandidaat voor secretaris-generaal is niet alleen voor Suriname, maar omdat het de Caricom de beste kans biedt om één van zijn burgers gekozen te krijgen voor de top OAS-functie, en dat voor het eerst in de geschiedenis van de organisatie.

De kwestie van de mogelijke kandidatuur van Caricom voor zowel secretaris-generaal of adjunct-secretaris-generaal van de OAS is slecht behandeld. Inderdaad, is er een gebrek aan diplomatie, waardoor de Caricom in verlegenheid wordt gebracht en ondermijnt eventueel de kansen van de regio om een van deze posten in te vullen, aldus de Jamaica Observer in haar redactioneel.


Oorsponkelijk bericht:

Will the Caribbean ever hold the OAS top post?

Sunday, February 24, 2013

The foreign minister of Suriname is reported in the press as stating that his Government will neither nominate nor support Mr Albert Ramdin, a distinguished Surinamese, for the post of secretary-general of the Organisation of American States (OAS).

The minister is also reported to have said Suriname will support the Guyanese nominee for assistant secretary-general, the post which Mr Ramdin now holds.

This is a very strange position to state publicly since at this time there is no vacancy nor any formally announced candidates in either post. In fact, neither post becomes available until June 2015, more than two years from now.

It is widely rumoured that the current secretary-general is being pressured to leave office by the four most powerful member states who, it is said, are unhappy with his stewardship. The SG has not resigned nor indicated that he intends to resign before his elected term is completed.

It is well known that Mr Ramdin would be interested in offering himself as a candidate for SG, but he has not announced that he is in fact a candidate, hence a pronouncement seems premature.

A further mystery is that there is no formally announced candidate from Guyana for a post which, in any case, is not vacant. There is speculation that the current, and a former permanent representative of Guyana to the OAS, are both interested in Mr Ramdin's post and it is not clear whether the foreign minister is committed to one of these gentlemen.

It is an enigma that the minister, by his own admission, made his position clear at the recent Caricom Heads of Government meeting in Haiti on an item that was not on the agenda and therefore not aired in the official discussions of that caucus.

There is now a furore in Suriname over the issue of why the Government is not supporting one of its nationals.

Ramdin, a career diplomat, is admirably qualified, having served as Suriname's permanent representative to the OAS, assistant secretary-general of Caricom, and, for the past eight years, as OAS assistant secretary-general.

In addition to his pertinent experience and knowledge of the OAS, Ramdin is from a country which is both a Caricom and South American nation. He also is fluent in all four languages required by the OAS. He is believed to have support within Caricom and Latin America.

Apart from the almost unprecedented refusal to support a national, there is the perennial question of when will the Caribbean ever occupy the post of OAS secretary-general. The practice is to reserve the assistant secretary-general post at the OAS for the Caribbean.

This was a palliative to the Black, English-speaking Caribbean which has evolved into a post for Caricom. The importance of Ramdin as a candidate for SG is not only for Suriname, but because it gives Caricom the best chance to date to elect one of its citizens to the top OAS post for the first time in the history of the organisation.

The issue of possible candidature of Caricom for either secretary-general or assistant secretary-general of the OAS has been poorly handled. Indeed, there has been a lack of diplomacy, causing embarrassment to Caricom and possibly undermining the chances of the region getting either post.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS / Jamaica Observer

24-02-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics