Nickerie.Net, vrijdag 12 april 2013


Oppositie- en Coalitieleden bekritiseren gouddeals

PARAMARIBO - NDP-parlementariër van de coalitie André Misikaba heeft de regering dinsdag tijdens de voortzetting van de behandeling van beide gouddeals in DNA een veeg uit de pan gegeven. In duidelijke taal verraste hij zowel oppositie als coalitie door te zeggen dat de regering opnieuw naar de onderhandelingstafel moet om betere goudovereenkomsten te sluiten.

Foto: NDP-parlementariër van de coalitie André Misikaba

Vóór de spreekbeurt van Misikaba hield ook VHP-parlementariër Sheilendra Girjasing een fel betoog, waarin hij duidelijk maakte dat het aangaan van de goudovereenkomsten met de multinationals niets anders is dan in eigen vet gebakken worden. Beide DNA-leden sturen de regering terug naar de onderhandelingstafel om betere gouddeals met de multinationals af te dwingen.

Terwijl bijna alle coalitieleden tijdens hun spreekbeurten beide goudovereenkomsten de lucht in hebben geprezen, heeft Misikaba reeds in de eerste zinnen van diens betoog de wollige verhalen van zijn coalitieleden met de grond gelijkgemaakt. Misikaba wees de regering er op dat de multinationals niet naar Suriname zijn gekomen om het land tot ontwikkeling te brengen. Integendeel zullen ze alles op alles zetten om misbruik te maken van de positie van Suriname.

“Waarom moeten wij zo onderdanig doen? Waarom kan Suriname zijn eigen goud niet inzetten bij de deals? De multinationals komen echt niet om Suriname te ontwikkelen, wanneer ze de ruimte krijgen om over je heen te rijden, dan gaan ze dat doen en ze gaan daarna weer wachten totdat ze weer over je heen kunnen rijden. Overal op de wereld is het zo, dat landen met de meeste natuurlijke hulpbronnen de armste landen zijn”, merkte Misikaba op. Hij drukte de regering op het hart niet bang te zijn om te onderhandelen, denkende dat de multinationals zullen weggaan.

“Ze gaan echt niet weg, ze verdienen heel veel geld in Suriname. Laat u zich niet intimideren door de multinationals”, aldus Misikaba fel tegen de regering. Vóór dit betoog onderstreepte Girjasing dat het onderhandelingsteam van de regering geen overeenkomsten heeft gesloten op basis van gelijkwaardigheid. Suriname heeft op vrijwel elk punt een onderdanige positie ten opzichte van de multinationals.

“Artikel 7.1. luidt: Behoudens de beperkingen opgelegd in deze overeenkomst, zal de beherend vennoot namens de vennootschap de volledige en exclusieve rechts- en onderhandelingsbevoegdheid hebben om de bedrijfsactiviteiten en zaken van de venootschap te beheren, te besturen, te administreren en te beheersen en alle handelingen te verrichten of te laten verrichten die hij hiervoor nodig of geschikt acht en in het algemeen alle rechts- en handelingsbevoegdheden van de vennootschap, met dien verstande echter dat de beherend vennoot de voorafgaande toestemming behoeft van de voorzitter voor beslissingen, die fundamentele veranderingen van de identiteit of de aard van de vennootschap of haar activiteiten en/of de activa van de vennoten die in verband hiermede worden gebruikt, met zich meebrengen”, zei Girjasing.

Hij wees de regering er tevens op dat ROS NV niet zal deelnemen in de bedrijfsactiviteiten of het beheer van de venootschap, transacties sluiten in naam van de venootschap of over de bevoegdheid beschikken om documenten te ondertekenen voor de vennootschap of de venootschap anderszins te verbinden. “Artikel 7.6 luidt, dat de beherend venoot volledige zeggenschap dient te hebben over alle medewerkers van de venootschap en al zijn aannemers en onderaannemers met betrekking tot de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten en van het strategisch beleid.

Verder zegt artikel 8.1 dat het doel van de strategiecommissie het in overweging nemen van het strategisch beleid van de venootschap is. Deze commissie kan de beherend vennoot adviseren ten aanzien van zaken met betrekking tot het beleid voor de venootschap en opties en advies verstrekken aan de beherende vennoot, al dan niet op een daartoe strekkend verzoek van hem’’, aldus Girjasing in zijn betoog. Hij vervolgde met te wijzen op het feit dat deze commissie zal bestaan uit twee leden die benoemd zullen worden door de beherend vennoot en twee leden die benoemd worden door de voorzitter van de commissie.

Eén van de leden benoemd door de beherend vennoot zal functioneren als voorzitter van de commissie. ‘’En dan staat in artikel 8.5 dat alle besluiten van deze commissie worden genomen met unanieme goedkeuring van de leden met dien verstande, dat ingeval dergelijke unanieme goedkeuring niet mogelijk is, het lid dat fungeert als voorzitter de beslissende stem in deze commissie heeft’’, aldus een deel van het betoog van Girjasing, waarmee hij de regering duidelijk heeft gemaakt dat de goudovereenkomsten Suriname niet tot een gelijkwaardige partner maakt, maar juist tot een ondergeschikte partner.

Misikaba vroeg aan de regering om het gedeelte van de twaalfurige werktijden en de areas of interest te schrappen. De NDP-parlementariër zegt niet te snappen waarom Suriname het recht uit handen geeft om te bepalen wat ze met zijn goud zal doen. Hij zegt dat de Staat Suriname zelf moet bepalen aan wie het zijn goud afstaat. Misikaba verduidelijkte dat hij zijn bevindingen als volksvertegenwoordiger heeft gegeven, omdat beide overeenkomsten het belang van Suriname moeten dienen.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

12-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics