Nickerie.Net, vrijdag 26 juli 2013


Hakrinbank laat zich kritisch uit over financieel-monetair beleid

Nickerie - De Hakrinbank laat zich kritisch uit in het jaarverslag 2012 over het macro-economisch beleid van de overheid. De inkomsten zijn omhoog gegaan door verhoging van de accijnzen op brandstoffen en de devaluatie van de nationale munt. "Hiertegenover stond dat de overheidsuitgaven fors werden opgetrokken; zelfs in iets sterkere mate dan in 2011", stelt de directie van de bank, waarvan de Staat 51% van de aandelen heeft.

ca83e0973a2792fe83af2e534ece3493.jpgHet directieteam van de Hakrinbank. Van links naar rechts: R. Sheorajpanday, onderdirecteur FinanciŽle Zaken, J. Bousaid, algemeen directeur en G. Raghoenathsingh, operations directeur. (Foto: jaarverslag Hakrinbank 2012)

De beleidsvoerders zijn volgens de bank "er opnieuw niet in geslaagd de lopende kosten in toom te houden". De knelpunten bij de projectuitvoering zijn eveneens niet opgeheven. Per saldo overtroffen de uitgaven de ontvangsten met ongeveer 15% en ontstond een kastekort van SRD 607 miljoen. Dit is gelijk aan 4% van het bruto binnenlandse product.

Waarschuwing

"De verdere gang van zaken rond de overheidsfinanciŽn dient zeer nauwlettend in het oog te worden gehouden. Wij achten het van belang dat de aanbeveling van het Internationale Monetaire Fonds ter harte wordt genomen om de groei van de lopende uitgaven achter te laten lopen bij die van het bruto binnenlands product", stelt de directie. Vooral de stijging van de totale loonsom moet beperkt worden gehouden. Ook moet het voornemen om doelgerichter subsidies aan burgers te verstrekken, spoedig worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen volgens de leiding van de bank het kastekort en de schuldpositie van de Staat Suriname beheersbaar blijven. De bank betoogt dat het belang daarvan niet mag worden overschat.

De gedurende de afgelopen jaren doorgevoerde sanering van haar schuldpositie, waardoor deze nu nog geen 30% van het bbp beloopt, heeft volgens de directie bijgedragen tot de rust op het financiŽle front en de verkrijging van een betere status van kredietwaardigheid. "Het verder verbeteren van deze status en het daardoor verruimen van de toegang tot de internationale kapitaalmarkten tegen gunstigere condities, vereist onder meer het voeren van een weloverwogen schuldbeleid. Er zal derhalve terdege rekening moeten worden gehouden met de toekomstige macro-economische effecten bij het aangaan van additionele leningen", waarschuwt de leiding van de Hakrinbank in het jaarverslag 2012. De kritische houding die jarenlang consistent is gebleven, is blijkbaar niet in goede aarde gevallen bij de monetaire autoriteiten. Minister Adelien Wijnerman van FinanciŽn kreeg enorme kritiek van de aandeelhouders, zij wordt verweten zaken van de bank drie maanden lang aangehouden te hebben. Als vicepresident Robert Ameerali niet had ingegrepen, was de uiterste termijn van 31 juli om de aandeelhoudersvergadering te houden, niet gehaald.

Vooruitzichten gunstig

De vooruitzichten voor 2013 en voor de middellange termijn zijn overwegend gunstig, vooral vanwege de verwachte verdere vergroting van de investeringsactiviteiten in de private sector gericht op intensivering van de exploitatie van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, constateert de bank. Daarenboven heeft de overheid ambitieuze plannen tot uitbreiding van de infrastructuur en om te voorzien in de basisbehoeften van de bevolking aan onder meer woningen, onderwijs en gezondheidszorg.

Er zijn echter aanzienlijke neerwaartse risicoís die verband houden met de schommelende mondiale conjuncturele ontwikkelingen en knelpunten voortvloeiend uit de kleine schaal van de Surinaamse economie. "Wij constateren dan ook met instemming dat voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat een te groot beslag zal worden gelegd op de beperkte lokale uitvoeringscapaciteit om aldus het risico van het op gang komen van een inflatiespiraal te vermijden. Wij juichen de voorgenomen oprichting van een Spaar- en Stabilisatiefonds evenwel toe, omdat hierdoor de mogelijkheid zal ontstaan de staatsinkomsten verkregen uit de exploitatie van onze niet-reproduceerbare natuurlijke hulpbronnen minder afhankelijk te maken van schommelingen in de mondiale conjunctuur. Realisering van de gestelde doeleinden en voornemens vereist intensivering van de inspanningen van zowel de publieke als de private sectoren', staat in het jaarverslag van de Hakrinbank.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

26-07-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics