Nickerie.Net, dinsdag 06 augustus 2013


Slechte MULO prestatie - waar kan het aan liggen

Na elke mulo-uitslag vragen wij ons elk jaar af waarom onze muloscholieren zo slecht presteren. Dit jaar is dat niet anders. Na lange tijd zijn echter de woorden ‘wetenschappelijk onderzoek’ gevallen. Verontruste exponenten zien de noodzaak in van een wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van het slechte functioneren van de muloscholieren. Nu is het zo dat in onze samenleving er heel weinig onderzoek wordt verricht. Ministers zijn daartoe niet geneigd, omdat men dan vaak de spiegel krijgt voorgeschoteld en daarin kijkt men niet altijd graag. Wetenschappelijk onderzoek ontziet niets en niemand en zal een aantal gegevens blootleggen, waarin de regering zich kennelijk in terug zal zien. En het is in Suriname echt niet de bedoeling om consultants te betalen, die ons komen vertellen hoe wij ons werk niet goed genoeg doen. Of het deze keer tot een wetenschappelijke (sociologische) studie komt, is onduidelijk, maar over de oorzaak van de slechte resultaten kan de samenleving luidop helpen nadenken.

Gap SO's en eindexamen

In de eerste plaats denken wij aan een gap tussen het schriftelijk examen en het curriculum, zoals dat effectief wordt geïmplementeerd op de muloscholen. Over het algemeen lijkt er een verschil van (minimaal) 2 punten te liggen tussen het gemiddelde SO-cijfer en het cijfer van het schriftelijk examen. Een verschil tussen deze twee cijfers is tot op zekere hoogte te begrijpen vanwege het feit dat er minder stress is op SO’s. Voorts wordt bij SO’s de leerstof in kleine hapjes voorgeschoteld aan de scholier, bij het schriftelijk examen krijgt men alles ineens. Voorts is de beoordeling bij SO’s anders, omdat er mogelijkheid is om gedeeltelijk punten te vergaren, terwijl de beoordeling op het examen iets rigider is. Tot daaraan toe zijn verschillen te verklaren, maar vertegenwoordigt dit verschil de kloof die er is tussen de 2 cijfers? Dit is een vraag die via wetenschappelijk onderzoek beantwoord moet worden en dan kan men daarna in het onderwijssysteem gaan zoeken naar de oorzaken.

Kloof tussen Minov en leerkrachten

In elk geval moet ervoor gewaakt worden dat er een kloof ontstaat tussen de examenmakers op Minov en de leerkrachten die hun nadrukken leggen op de verschillende muloscholen. Verder moet bekeken worden in hoeverre de leerboeken en –middelen die gehanteerd worden adequaat aanwezig zijn en of zij aansluiten op het examen. Voorts moet zeker ook nagegaan worden of beoogde aanpassingen in het onderwijs, waarvan Minov uitgaat, inderdaad hun beslag op de scholen vinden. Het is van groot belang dat vanuit Minov op heel regelmatige basis ten aanzien van het curriculum, het beoogde resultaat van het onderwijs en het systeem duidelijk uitvoerbare en meetbare instructies worden gegeven.

Veranderingen op sociaal vlak

Voor een deel ligt het onderzoek naar het ‘waarom’ van de slechte mulo-resultaten op het sociologische vlak. En dit dan wel voor het deel waar aanpassingen in het milieu van de leraar en de leerling kunnen zorgen voor een betere output. Bij de leerling is in de afgelopen 5 jaar veel veranderd. De oorzaak ligt voor een deel in een bescheiden welvaart, die is gecreëerd en de demografische ontwikkelingen in Suriname. De gezinnen in Suriname zijn in de kustvlakte gedurende de afgelopen jaren kleiner geworden. Kinderen zijn vaker enig kind of behoren hooguit tot een kroost van 3 kinderen. Vanwege moderne opvoedomstandigheden hebben deze kinderen meer ruimte om zelf te bepalen wat ze leuk vinden en wat niet. Onderwijs opdringen aan mulo-kinderen schijnt niet meer te werken. Ouders ontberen heden ten dage ook skills om op de moderne wijze te straffen. De ouderwetse manier is verboden, maar er zijn geen inspanningen getroost om ouders voor te lichten over nieuwe ouderlijke maatregelen. De ruimte die kinderen steeds meer krijgen om zelf te bepalen, geeft aan hen ook de ruimte om te bepalen of ze wel of niet willen leren.

Slechte beloning en ICT verslaving

Het studeren is ook heel moeilijk te propageren als norm, omdat de lonen van gestudeerde loontrekkers ook behoorlijk laag liggen, in zowel de publieke als de private sector. Wat ook aandacht moet verdienen, zijn de bezigheden van hedendaagse jongeren. De ICT zorgt voor ruimte om kennis op te doen, maar wordt overmatig gebruikt om sociaal contact te onderhouden. Er ontstaan ICT-verslavingen, die veel tijd opslokken, zowel op school als thuis. Wat we ook zien is dat veel ouders geen raad weten met hun ICTt-achterstand op de kinderen en een algemene neiging vertonen om de jongeren maar te volgen. Het vermogen om jongeren te corrigeren, neemt dan af, omdat men ervan uitgaat dat de jongeren van tegenwoordig ver zijn en meer weten dan de ouders. ICT-verschillen moeten door ouders en verzorgers weggewerkt worden en het is niet zo dat kinderen zonder leiding richting kunnen geven aan hun leven.

Geringe ouderlijke betrokkenheid en veranderende levenswijze van jongeren

Wat ook is gaan veranderen de laatste jaren is de levenswijze van jongeren. Er worden naar het schijnt veel eerder seksuele relaties aangegaan en tieners van de muloschool beginnen veel eerder met alcohol en het doorbrengen van de avond op straat. Het kan best wel gezegd worden dat een deel van de ouders de grip behoorlijk kwijt is op hun tieners en skills ontbeert om de kinderen te begeleiden. Wat ook opvallend bij sommige kinderen is, is de afwezigheid van betrokkenheid van ouders. Deze zijn soms niet geïnteresseerd, maar soms is het zo dat werkgevers geen ruimte laten voor schoolbezoeken. Uiteraard wordt de zaak alleen maar erger als er sprake is van eenoudergezinnen en armoede. Wat ook van belang is om te beseffen, is dat de leerkrachten op mulo ook behoorlijk zijn veranderd.

Noodzaak sociologisch onderzoek

De punten die wij hier aanhalen, zijn slechts zaken die gemakkelijk waarneembaar zijn en mogelijk een impact zouden kunnen hebben, maar sociologisch onderzoek zal veel meer blootstellen. Wat wij wel hebben gemist de afgelopen periode zijn programma’s vanuit de regering om het mulo-onderwijs aan te pakken. Er zijn nieuwe schoolboeken gekocht en lokalen bijgebouwd, maar wat hun rol tot nu toe is geweest, moet nog blijken. Wij raden ook aan dat er een uitgebreide studie wordt uitgevoerd om de oorzaken van de slechte prestaties op mulo bloot te leggen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/DBS redactioneel

06-08-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics