Nickerie.Net, woensdag 28 augustus 2013


DNA-lid Soerdjan bezorgd over rijstsector - brief aan de president

Het DNA-lid Lekhram Soerdjan heeft een schrijven aan de president gericht over de situatie in de rijstsector. Het lid is enorm bezorgd over de verwikkelingen binnen de sector en verwacht op spoedig antwoord van de president.

Onderstaand de brief van Soerdjan:

“Zeer geachte President,

Ondergetekende, Lekhram Soerdjan, lid van de Nationale Assemblee, legt krachtens artikel 86

van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee, vragen over de zorgwekkende vooruitzichten van de rijstsector ter beantwoording aan u voor.

Ervan uitgaande dat:

1. de regering onder uw leiding een sterke voorstander is van een duurzame agrarische ontwikkeling.

2. de regering voornemens is Suriname een toonaangevend agrarisch land te maken van de regio.

3. de regering voorstander is van het garanderen van een duurzame voorziening in het hoofdvoedsel voor ons volk.

Overwegende dat:

De rijstsector een belangrijke rol speelt in onze economie en vooral garantie biedt voor de instandhouding van werkgelegenheid en voorziening in ons hoofdvoedsel.

Gezien de zorgwekkende vooruitzichten met betrekking tot de padieprijs en afzet en een waarschijnlijke communicatiestoornis tussen stakeholders, geven aanleiding tot de volgende vragen en zorgpunten over de algemene aspecten zoals organisatie, beleid, productie en afzet, alsook specifiek de huidige padieprijs:

1. Wat is de intentie van de regering met betrekking tot het productschap in de rijstsector?

2. Welke organisatiestructuur is binnen de rijstsector thans van kracht?

3. Hoe vindt in het huidige productiesysteem overleg over de productie, verwerking en afzet plaats?

4. Is er een agrarisch ontwikkelingsplan en een plan voor de ontwikkeling van de rijstsector beschikbaar?

5. Welke beleidspunten zijn in uitvoering en welke maatregelen zijn op korte termijn in het vooruitzicht voor het verbeteren van de productie, verwerking en afzet omstandigheden?

6. Zijn er voldoende menselijke, fysieke en financiële hulpbronnen beschikbaar voor de uitvoering van deze beleidspunten?

7. Hoe denkt de regering de inputs met name brandstof en kunstmest, voor de rijstsector beter toegankelijk te maken, zodat de concurrentiepositie en de verdiencapaciteit worden verstevigd?

8. Wat is de ratio achter het niet willen afschaffen van de government take op brandstof voor de rijstsector?

9. Welk specifiek beleid wordt gevoerd om de productieomstandigheden van de boeren van Wageningen te stimuleren, gezien de bestaande schulden die een deel nog heeft lopen?

10. Kan de regering een overzicht verschaffen van de ondernemers in de rijstsector die in staat van faillissement verkeren?

11. Welke stimuleringsmaatregelen zijn in uitvoering om de verwerking en afzet verder te optimaliseren?

12. Kan de regering aangeven welke aspecten de duurzaamheid van de rijstsector waarborgen en in welke mate deze aspecten zijn opgenomen in het huidig beleid?

13. Wat zijn de toekomstperspectieven die stakeholders in de rijstsector tegemoet kunnen zien?

De huidige prijs van SRD 50 tot SRD 55 per baal (79 kg) padie, die naar verwachting niet zal toenemen, zal een verwoestend effect hebben op het voortbestaan van vooral vele producenten en vereist derhalve een dringend effectief optreden van de regering om te voorkomen dat grote delen van de sector zullen ontwrichten. De rijstsector is momenteel uitzichtloos.

Met belangstelling kijkt ondergetekende uit naar uw waardevolle reactie”.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC

28-08-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics