Nickerie.Net, donderdag 17 oktober 2013


INGEZONDEN:

Onwetendheid minister stagneert vernieuwingsproces basisonderwijs

16/10/2013

De uitspraken van minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling over het BEIP project en de BEIP Program Manager zijn zo sterk bezijdens de waarheid, dat van pure onzin kan worden gesproken. Hij bewijst daarmee niet vertrouwd te zijn met de procedures van de IDB en de regels van de leningsovereenkomst, maar ook geen kennis van zaken in dezen te hebben. Beschamend voor ons land en des te meer voor ons onderwijs. Vooral omdat de bewindsman allerminst consistent blijkt te zijn in wat hij zegt. Het hiernavolgende illustreert dit.

"De minister zegt niet tevreden te zijn met de verrichtingen van de programma manager",schrijft Starnieuws van 13 oktober 2013 in een artikel getiteld 'Sollicitatieprocedure voor nieuwe BEIP manager gestart'.

In een onderhoud tussen de minister en de Program Manager op 30 september 2013, in verband met de beëindiging van het contract van laatstgenoemde, heeft de bewindsman de verzekering gegeven dat de contractbeëindiging geen enkel verband houdt met zijn prestaties. Van hoger hand zou hij de opdracht hebben gekregen de Program Management Unit (PMU), waar Kramp leiding aan geeft, te reorganiseren. Dit is dus in schrille tegenstelling met de bovenstaande bewering van de minister.

"Er is veel kritiek op de nieuwe taalmethode die is ontwikkeld....leerkrachten die ermee moeten werken zijn ontevreden hierover"

Het is onvoorstelbaar dat de bewindsman beweert dat er veel kritiek is op de nieuwe taalmethode. 'Taal met plezier' voor leerjaar 3 is ontwikkeld op basis van de leerlijnen die voor het leergebied Taal zijn ontwikkeld en in het Curriculum Raamwerk voor het Basisonderwijs zijn opgenomen. Onomwonden kan worden gezegd, dat de leerlijnen van de aangepaste methode voor leerjaar 4 nauw aansluiten bij de desbetreffende leerlijnen. Voorlopige ervaringen van leerkrachten die met 'Taal met plezier' leerjaar 3 werken zijn over het algemeen positief. De informatie die door de inspecteurs is verstrekt, als zou er ontevredenheid zijn onder de leerkrachten, is tendentieus en niet correct. Deze houding van de inspecteurs roept vraagtekens op. Overigens, op verzoek van de hoofdinspecteur van het ministerie zijn de inspecteurs tweemaal getraind in de taalmethode voor leerjaar 3, omdat zij taal "moeilijk" vinden.

De manager tekent ook alle financiële uitgaven. "Wij hebben totaal geen ownership op het gebeuren. Het lijkt een staat in een staat", merkt de bewindsman op.

Hieruit blijkt overduidelijk dat de bewindsman geenszins op de hoogte is van de werkwijze van een PMU in een leningsovereenkomst met de IDB. Het is de Program Manager die voor het ministerie het project draagt. Voordat de minister er toe overging tot het maken van zulke boude beweringen , ware het beter geweest als hij zich enigszins had verdiept in de regels van het project. Voor wat "ownership" betreft, de managementstructuur van het tweede BEIP-project voorziet in een "Program Advisory Body" en een "Steering Committee", die ingevuld moeten worden door directie en staf van het ministerie. Deze organen zijn evenwel nooit ingesteld door het ministerie. Sedert het aantreden van deze minister heeft de PMU hem in een reeks brieven en verslagen, met- onder andere initiatieven over het management van het project en de verlangde ownership van het ministerie, gevraagd met PMU hierover van gedachten te wisselen. Hij heeft daar evenwel nooit op gereageerd. Naar de mening van de minister was het overleg niet zinvol, omdat er reeds was besloten om het contract van de Program Manager te beëindigen.

"Het contract van Kramp wordt niet verlengd."

Dit is misleidend en hypocriet. Het contract van de Program Manager is op 15 juli 2013 met twee jaar verlengd. Op 24 september 2013 heeft de waarnemend directeur van Onderwijs (namens de minister) de Program Manager medegedeeld dat de bewindsman de IDB in een brief heeft medegedeeld, dat hij heeft besloten het desbetreffende contract te beëindigen per 1 oktober 2013. Een reden voor de beëindiging is niet gegeven. Wat verder in die brief staat is, dat de minister graag een zekere mevrouw R. Verwey als de nieuwe Program Manger wil. De IDB is om advies over de procedure voor de beëindiging van het contract van de Program Manager en om toestemming mevrouw Verwey zonder aanbesteding aan te stellen gevraagd. Als de minister, in verband met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe Program Manager, dus zegt..

"Er is veel belangstelling voor deze functie. Er vinden geen benoemingen plaats op basis van de politiek. Iedereen moet zich onderwerpen aan een sollicitatieprocedure."

…dan is dit een rookgordijn en de geplaatste advertentie moet worden beschouwd als een formaliteit. Het moet dan ook niet verwonderlijk zijn als deze mevrouw - die bovendien de Nederlandse nationaliteit bezit - per 1 november 2013 aantreedt als de nieuwe Program Manager. Mijns inziens zou dit niet stroken met de oproep van de president tijdens zijn jaarrede, om hoog opgeleid Surinaams kader de voorkeur te geven boven buitenlanders. De tijd zal het leren.

Andre Kramp

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / Ingezonden

17-10-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics