Nickerie.Net, maandag 21 oktober 2013


IMF en CBvS hekelen uitgavenpatroon en fiscale positie overheid

Washington – Paramaribo - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Centrale Bank van Suriname (CbvS) hebben ernstig gewaarschuwd voor de hoge uitgaven van de overheid in tijden van verminderde inkomsten en de verzwakte fiscale positie van ons land.

Door het IMF wordt gerapporteerd dat door de forse uitgaven en subsidies van de overheid het begrotingssaldo in 2012 met 5% is gedaald, waardoor voor dat jaar een tekort van 4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) ontstond.

Voor 2013 zal het begrotingstekort nog altijd 3% van het BBP zijn. De CbvS kan zich overigens vinden in de gisteren vrijgegeven beoordeling van de ‘IMF Article IV consultation with Suriname’ en wenst de regering met alle kracht aan te bevelen om de matiging en prioritering van lopende uitgaven, onverlet te laten doorgaan. Een betere planning en een fiscaal-financiële verantwoording, moeten absoluut worden doorgevoerd. De regering zal een diepgaande analyse moeten maken over het subsidiebeleid en beslissende stappen moeten nemen om de staatsbedrijven gezond te krijgen en wel op een zodanige manier, dat ze onafhankelijk van financiering door de Staat kunnen opereren.

Verder zal de regering prioriteiten aan de investeringsprojecten moeten geven en zal er pas uitgevoerd moeten worden indien de realisatiecapaciteit en de financieringsruimte aanwezig zijn. Inkomsten-verhogende maatregelen zijn ook noodzakelijk, maar essentieel is dat de kleine man niet wordt geraakt. De sterke afhankelijkheid van de export van mijnbouwgrondstoffen moet geleidelijk worden afgebouwd door meer diversificatie, maar ook is het nodig om de extra verdiensten uit hoge mijnbouw-inkomsten af te romen en te sparen. Dit kan buffers geven in tijden van externe kwetsbaarheden. Er moet over een voldoende periode worden gespaard en de verleiding worden weerstaan om de spaarmiddelen uit te geven, want alleen zo zullen toekomstige generaties profijt van de huidige voorspoed hebben 

De CbvS bepleit het behoud van macro-stabiliteit en benadrukt dat op lange termijn fiscale consolidatie en institutionele versterking nodig zijn. De moederbank is onlangs uitgekomen met een verscherping van het monetaire beleid, omdat de kredietverlening door de algemene banken enorm was gegroeid. Dit is ook het IMF opgevallen, dat rapporteert dat de groei van het bankkrediet aan de particuliere sector van 17,25 procent op jaarbasis ver uitsteekt boven de groei van de economie, en nog wel met een zware concentratie: het meeste krediet ging naar de sectoren handel en woningbouw.

De CbvS meldt dat ze niet zal aarzelen om additionele maatregelen te nemen indien de fiscale situatie en de kredietgroei zich niet stabiliseren naar niveaus die geen oververhitting of ondraagbare schuldenlasten met zich meebrengen of de kredietdollarisering in stand houden. Haar doel is om het vertrouwen in de Surinaamse munt te versterken en de wisselkoers stabiel te houden. Het IMF geeft wel aan dat in 2012 de groei van 4,75% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) één van de krachtigste groeivoeten in de regio was.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / De West

21-10-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics