Nickerie.Net, maandag 30 december 2013


2013-2014 Jaarwisselingsboodschap VHP voorzitter Santokhi

INGEZONDEN - Maandag, 30 december 2013

Waarde landgenoten:

Wanneer op het middernachtelijke uur van 31 december afscheid wordt genomen van het oude jaar en het nieuwe jaar haar intrede doet zal dat moment ,zoals wij allen weten, bij menigeen, gepaard gaan met flitsende herinneringsbeelden uit de achterliggende periode waar in gedachten even bij wordt stilgestaan. Ook bedrijven, instellingen en organisaties plegen gewoontegetrouw aan het jaareinde een terugblik te werpen op het jaarverloop, om daaruit eventueel lering te trekken, ter correctie en continuering van de specifieke activiteiten. Ofschoon de Vooruitstrevende Hervormingspartij regelmatig interne politiek-bestuurlijke evaluatie sessies houdt waarin de gang van zaken in het land onder de loupe wordt genomen is het traditie omstreeks ultimo december een alomvattende beschouwing te geven van het voorbijgegane jaar.

Hoewel de regering anders wil doen voorkomen geeft de algemene indruk van 2013 helaas geen reden in jubelstemming daarover te geraken. Een ongenadig oordeel misschien in eerste instantie, maar het valt niet te ontkennen dat in vrijwel alle sectoren de malaise hard heeft toegeslagen en indicatoren een alarmerend dalende trend vertonen. Zo is onze deviezenvoorraad van US1000 miljoen in drie jaar tijd geslonken naar US700 zonder dat daar inkomstenverhogende activiteiten tegenover zijn komen te staan. Het macro-economisch perspectief versomberde steeds meer door onder meer torenhoge schulden die de regering maakte bij buitenlandse instanties( China, IDB enz.).

En tot overmaat van ramp werden wij geconfronteerd met dubieuze mijnbouwovereenkomsten met buitenlandse maatschappijen die een eigen bijdrage van enkele honderden miljoenen dollars van ons eisten voor de exploitatie van nota bene onze eigen natuurlijke hulpbronnen. Tel daarbij nog op de desastreuze waardevermindering van onze munteenheid en een debutant als derde bewindsman op het ministerie van Financien , dan wordt het duidelijk waarom vermaarde economen de toekomst van ons land onder deze regering donker inzien.

Het trieste niveau van onze buitenlandse politiek was,ondanks de honderden miljoenen die daarin zijn gestopt, om van door de grond te zinken. Zelfs met de kroon van Caricom op en nu die van Unasur, is de regering er niet in geslaagd daar enig voordeel mee te doen. Welk miniem internationaal-en regionaal aanzien ons land thans ten deel valt kan worden afgeleid uit het feit dat ,ondanks Suriname’s Unasur voorzitterschap , wij niet het woord hebben mogen voeren op de herdenkingsceremonie van Nelson Mandela.

Ook het energievraagstuk dat al geruime tijd om een structurele oplossing schreeuwt , blijkt door gebrek aan kennis en visie geen prioriteit van de autoriteiten te hebben genoten. Een noodzakelijk en alleszins uitvoerbaar energieopwekkings project werd gewoon van tafel geveegd en mede daardoor moeten wij nu met verbeten ergernis aanzien hoe s’lands enige electriciteitsbedrijf met pappen en nathouden draaiend wordt gehouden en stroomonderbrekingen op veel plaatsen een alledaagse plaag zijn geworden.

Huisvesting en infra-structuur, de twee verkiezingsiconen van deze regering, zijn podiumsprookjes gebleven daar slechts een fractie van het beloofde aantal woningen is gerealiseerd. En wat de zoveel-baans wegen ,bruggen en fly-overs betreft, daar zullen wij het maar liever niet over hebben. Zelfs zoiets simpels als het opschonen van afwateringskannalen en riolering lijkt een reusachtig karwei te zijn, getuige de vele blanke delen in Paramaribo na een fikse regenbui.

Het Onderwijs, ondanks minister na minister, is een poel van ellende gebleven en het ziet er niet naar uit dat daarin op korte termijn verandering, in de zin van verbetering, zal optreden. Het project “Na-schoolse opvang” dat met gejuich was ontvangen en vooral voor werkende ouders een welkome verademing zou zijn werd een “njang patoe” voor a-sociale en immorele medewerkers en een nachtmerrie voor schoolkinderen en hun verzorgers.

Nooit eerder in onze geschiedenis is de Landbouwsector zo stiefmoederlijk behandeld en schrijnend verwaarloosd als nu. Terwijl in vele delen van de wereld ,mede als gevolg van de explosieve groei van de wereldbevolking, krachtige impulsen worden gegeven aan agrarische industrieën alsmede aan ontwikkeling, veredeling en progressie van landbouwmethoden, merken wij ,dat op het ministerie van LVV alles en iedereen in een soort winterslaap is gedommeld.

De staat van veiligheid in ons land kan maar op een wijze worden weergegeven : “ beangstigend slecht”. Mede als gevolg van de enorme toename en verergering van de landelijke criminaliteit en onbestrafte corruptieschandalen is Suriname op vrijwel alle betreffende internationale lijsten naar beneden gekelderd en is ons imago navenant bezoedeld. In dezelfde teneur moet voorts berzorgdheid tot uitdrukking worden gebracht voor de mate van nonchalance en desavouering van de Rechterlijke Macht , die tot gevolgen zou kunnen leiden welke bij ons nog goed bekend zijn.

Al bij al redenen genoeg te verklaren dat het regeerbeleid van 2013 bedroevend ondermaats is geweest en zoveel gebreken vertoont dat velen er onwillekeurig in diepe mineurstemming van geraken. De VHP betreurt deze zware terugval in s’lands bestuur, temeer daar de noodzakelijke kennis en deskundigheid waarmee zulks voorkomen had kunnen worden ruimschoots in ons land aanwezig is. De kern van de malaise waar wij thans geconfronteerd mee zijn kan namelijk teruggevoerd worden tot de volgende zaken: het structureel onvermogen van de regering een toekomstgericht beleid te ontwikkelen ,gebrek aan kennis en uitvoeringscapaciteit inzake staatsbestuur overeenkomstig beginselen van de democratische rechtsstaat, een ondoelmatige staatshuishouding en inadequate regeerprogramma’s.

De VHP spreekt de hoop uit dat de greep van gesignaleerde manco’s de regering spoedig tot het inzicht zal brengen dat haar beleid tot nog toe in bijna geen enkele sector vooruitgang heeft gebracht en dat bij de ontwikkeling en uitvoering van het regeerprogram voor 2014 het roer drastisch zal moeten worden omgegooid.

Tot slot zou ik op dit draaipunt van de tijd alle landgenoten willen oproepen in 2014, gelet op onze karakteristieke pluriformiteit, een bewuste aanvang te maken met de transformatie van onze kenmerkende maatschappelijke tolerantie jegens elkander, naar oprechte ,totale en liefdevolle acceptatie van elkaar. Nationale saamhorigheid en eensgezindheid op basis van onvoorwaardelijke wederzijdse aanvaarding zal niet enkel de vrede, vreugde en het moreel in ons land naar grotere hoogten stuwen, maar eveneens tot heil en zegen zijn van alle generaties die na ons zullen komen.

Rest mij nog u allen ,waarde landgenoten, lobi kondremang , brada nanga sa, een veilige,vreugdevolle jaarwisseling toe te wensen alsmede geluk,voorpoed en succes in het nieuwe jaar. Moge u daarbij de zegen en verlichting van de Almachtige ten deel vallen.

Chan Santokhi, voorzitter VHP.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /VHP

31-12-202013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics