Nickerie.Net, donderdag 16 januari 2014


Suriname, een verzorgingsstaat voor politici

Op de jaarafsluiting van de NDP in Ocer zei DNA-voorzitter Simons: “ ik ben de politiek ingegaan met een bepaald doel, ik roep u op om u volledig in te zetten voor de gemeenschap en niet voor uw eigen belang”. Deze oproep van Simons impliceert dat een deel van onze politici zich sterk inzetten voor eigen belang en niet van de gemeenschap. En dat onder toeziend oog van mevrouw de voorzitter: 1. In het fractieleidersoverleg op maandag 15 november 2010 werd besloten dat er een commissie komt om zich erover te buigen dat lid 1 van artikel 57 van de personeelswet verlengd wordt naar parlementariërs (een ambtenaar wordt op non-actief gesteld als hij minister wordt). Het beeld anno januari 2014 is dat een groot deel van onze assembleeleden een dubbel salaris verdient. Geen DNA lid dat zich verzet tegen deze kwestie. 2. De maximale pensioenuitkering van ambtenaren na 35 jaren storting pensioenpremie bedraagt 70 %. Ministers en DNA leden storten geen pensioenpremie, maar ontvangen wel pensioen. Veel DNA leden hebben een baan bij de overheid en ontvangen ook daar pensioen. Onze ministers ontvangen nog 6 maanden na hun ontslag (eervol) SRD 18.000 per maand. Daarnaast krijgen zij nog 25 % (SRD 4.500) representatietoelage. Na die 6 maanden ontvangen ze een salaris van SRD 9.000 + 10 % representatietoelage. Ze hebben ook recht op 25 % (SRD 3.600) onderstaand. Daarnaast ontvangen ze ook pensioen, afhankelijk van hoelang iemand minister is geweest.

We zien dat de salarissen en voorzieningen van onze ministers en DNA-leden zeer royaal en onrechtvaardig zijn. Het is gelegaliseerde diefstal. Hoe heeft men gedurfd deze onrechtvaardigheid tot wet te verheffen? Ministers en DNA-leden, wie recht heeft op pensioen heeft ook de plicht om premie te storten. Jullie zouden als voorbeeld voor de samenleving moeten dienen. De oppositie klaagt over zelfverrijking en het verkwistende beleid van deze regering, maar rept geen woord als het gaat om hun eigen dubbele inkomen. Het Surinaamse volk wordt ook na de onafhankelijk flink uitgebuit. Het verschil tussen de periode voor en na de onafhankelijk van ons land is dat wij voordien door de koloniale machthebber werden uitgebuit en erna door onze eigen mensen. Mevrouw Simons, in uw eindejaarrede in Ocer zei u nog niet tevreden te zijn met het werk van de regering. Bent u tevreden met uw eigen werk? Is het niet zo dat velen daar zitten voor overwegend eigen belang? U bent in de politiek gegaan met een bepaald doel. Behoort het niet tot uw doel om de forse beloningen en sociale voorzieningen van ministers en parlementariërs aan banden te leggen? Wanneer wordt er een wet aangenomen zodat assembleeleden geen dubbele salarissen kunnen ontvangen?. Wanneer plaatst u op de agenda: “DNA leden en ministers moeten ook pensioenpremie storten”. Wanneer publiceert u de namen van de DNA leden die het niet nauw nemen met hun verantwoordelijkheid? Coalitie en oppositie vechten soms als twee kemphanen, maar als het gaat om behartigen van hun privébelangen, dan leven ze broederlijk met elkaar.

Per 1 september 2012 is in Nederland de wet voor de wachtgeldregeling voor politici gewijzigd: iemand die minister of parlementariër af is, ontvangt niet meer eindeloos salaris, maar valt onder de “gewone werkloosheidsuitkering”. De duur van de werkloosheidsuitkering ( ww-uitkering ) is afhankelijk van het arbeidsverleden ( iemand die 6 jaar lang heeft gewerkt en zonder werk komt te zitten, ontvangt 6 maandenlang een ww-uitkering, gelijk aan 70 % van het salaris; echter heeft hij de plicht een baan te zoeken. Na de 6 maanden stopt de ww-uitkering en komt hij/zij in de bijstand. De bijstandsuitkering is alleen bedoeld voor mensen zonder vermogen (iemand die bv spaargeld heeft of een woning met overwaarde, moet die eerst “opeten”). Hoelang gaat Suriname ontslagen ministers levenslang verzorgen en hoelang hoeven ministers en DNA leden geen pensioenpremie te betalen? Hoelang laten we aftredende ambtsdragers een zachte landing maken? Ex-minister M. Hassankhan vindt dat aftredende ambtsdragers een zachte landing moeten maken, vandaar dat ze nog 6 maanden het volledige salaris ontvangen en alle andere privileges genieten. President van Suriname, laat de change gauw komen. U wordt geacht in staat te zijn de hieronder genoemde maatregelen te treffen. Immers, u bent zelf de mening toegedaan dat onze ministers te royaal worden gehonoreerd. 1. Ministers en DNA-leden moeten ook pensioenpremie storten. Net als andere ambtenaren moeten ze pas bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd maximaal 70 % pensioen ontvangen. 2. Een ambtenaar wordt op non actief gesteld als hij/zij DNA-lid wordt. 3. De staat moet een ontslagen minister niet levenslang een fors salaris betalen. 4. Ministers en DNA-leden mogen tijdens en binnen 5 jaar na hun politieke ambt geen domeingronden op hun naam verkrijgen. Dat zou ook moeten gelden voor hun familie in de eerste lijn. 5. Neem gauw de anti corruptiewet aan. Maak van elke minister en DNA-lid een nauwkeurige taxatie van diens vermogens vlak voor aantreden en enkele jaren na aftreden. Onverklaarbare positieve verschillen in het vermogen voor en na aftreden zouden verbeurd verklaard moeten worden.

Suriname biedt voldoende voor ieders behoefte, maar niet voor de hebzucht van veel politici. Dames en heren politici, nemen jullie dit land en volk eindelijk serieus. We worden al eeuwenlang uitgebuit, eerst door de kolonisator en nu door jullie. De “sociale pot” van Carl Breeveld is niet afdoende. Maak de politiek financieel minder aantrekkelijk, schaf alle overbodige luxe van politici af. Maak het politieke systeem dusdanig dat alleen degenen die echte liefde hebben voor land en volk in de politiek gaan. Bedrijf politiek als een echte wetenschap en niet als springplank naar een hoger financieel plateau. Laten wij de verdiensten van Nelson Mandela en Mahatma Gandhi niet slechts bij monde belijden, maar daadwerkelijk proberen in stand te houden.

Jack Mohanlal (j.mohanlal@tiscali.nl )

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

16-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics