Nickerie.Net, vrijdag 17 januari 2014


Toespraak VHP voorzitter ivm dankdienst op 16 januari 2014.

 

Geachte, aanwezigen

-          Eerwaarde geestelijken

-          Ere-voorzitter

-          Leden van het Hoofdbestuur van de VHP

-          Leden van WB, AR, JR, , DCT’s RCT’s, Dond groep, kernen en verschillende commissies en raden.

-          VHP prominenten, VHP-ers en sympathisanten

-          Gasten, aanwezigen

 

Nemaskar, ram ram, salaam, goede avond,

Mag ik jullie allemaal een gezegende avond toewensen

Mag ik jullie allemaal feliciteren ivm 65 jaar VHP

 

In dit verband hebben wij vandaag een dankdienst georganiseerd om onze schepper, onze parmatma te bedanken voor de begeleiding van en zegeningen voor de VHP de afgelopen 65 jaren.

Maar ook om de zegen, kracht, gezondheid, durf, moed, offervaardigheid en strijdvaardigheid te smeken voor de VHP voor de komende periode, met name naar de verkiezingen toe.

En bovenal ook om voor u, geachte aanwezigen en de achterban van de VHP, te bidden en u meer geloof, hoop en liefde te geven voor u en uw dierbaren.   

En dit hebben wij de afgelopen jaren gedaan en dat zullen wij ook in de toekomst blijven doen, omdat dit een deel van de partijcultuur is.

Een van de meest markante doelstellingen van de VHP bij de oprichting nu 65 jaar geleden is geweest” de bevordering van de samenwerking tussen de bevolkingsgroepen met “behoud van eigen culturele zelfstandigheid”.

Deze opvatting is onder meer op treffende wijze tot uitdrukking gebracht in het verbroederingsidee welke door voorzitter Lachmon zo overtuigend werd uitgedragen en in de samenleving waardering en erkentelijkheid heeft gehad.

De VHP is van oordeel dat wij bestwel het nationaal belang optimaal kunnen dienen en tegelijkertijd trouw zijn aan onze culturele en religieuze opvattingen, op basis van het principe van “eenheid in verscheidenheid”.

In het verkiezingsprogramma van de VHP voor de verkiezingen van 2010 is in  de eerste stelling reeds opgebracht dat “de VHP in het wezen van de Almachtige gelooft en dat  de wijzen en gelovigen dat Opperwezen  met vele namen en op hun eigen wijze dienen.” 

Elke nieuwe dan wel belangrijke activiteit van de VHP wordt aangevangen  met gebeden van religieuze voorgangers.

De zegen van de Almachtige wordt afgesmeekt om wijsheid en kracht bij de uitvoering van  gewenste voornemens.

In de partij-activiteiten betoont de VHP dan ook respect en toewijding voor elke geloofsovertuiging, en dat hebben wij de afgelopen periode ook tot uiting gebracht tijdens onze multireligieuze en multiculturele activiteiten naar alle religiën toe in ons partijcentrum.

 

Geachte aanwezigen,

Het is goed om op deze jaardag heel kort in te duiken in de historie van de VHP en we zien dat na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in 1945, in de voormalige koloniën het proces van dekolonisatie ontstond ,waarbij zij streefden  naar autonomie, naar zelfbestuur, naar een status van staatkundige onafhankelijkheid.

 

Ook in de koloniale mogendheden ontwaakte het besef dat de koloniale status niet langdurig kon worden gehandhaafd..

In dit kader werden er ook in Suriname in 1946 en daarna driftig politieke organisaties opgericht.

 

Zo verschenen aan het politieke firmament in Suriname de Moslim Partij Suriname (1946) met Asgar Karamat Ali als voorzitter; de Hindoe Partij Suriname (1946) met Kaulesar Sukul als voorzitter en de  HJPP  : Hindostaans Javaanse Politieke Partij (1947) met Jagernath Lachmon als voorzitter,

                                  

Op 16 januari 1949 – nu 65 jaar geleden – werd de oprichting van de VHP geproclameerd onder de naam “Verenigde Hindostaanse Partij” door een fusie, een samensmelting, van deze drie politieke organisaties en Jagernath Lachmon werd voorzitter van de VHP.

 

Deze eerste politieke organisaties, die in de veertiger jaren waren opgericht hadden in wezen steeds een etnische of religieuze grondslag. Ook de VHP! Andere grote politieke partijen van die tijd zijn: de NPS, de PSV en later ook de KTPI.

Onze samenleving is echter steeds onderhevig geweest aan vernieuwings- en veranderingsprocessen van  maatschappelijke en politieke orde.

 

De VHP is steeds meegegaan met deze ontwikkeling en heeft telkens afhankelijk van tijd en omstandigheden de  nodige aanpassingen gepleegd in haar doelen en organisatie ten behoeve van de partij en van  de samenleving.  

Naar aanleiding hiervan werd de beslissing genomen om de partij, die voornamelijk etnisch was georiënteerd, toegankelijk te maken voor elke Surinaamse burger ongeacht ras, kleur of geloofsovertuiging; dus de partij open te gooien voor een ieder.

 

Op 14 augustus 1966 werd dan ook een manifest uitgevaardigd waarbij deze beslissing werd geformaliseerd en ook de naam van de partij werd veranderd in “Vatan Hitkari Partij”, hetgeen betekent “partij ter bevordering van het nationaal welzijn”.

Aangezien deze naam in het Sarnami Hindi voor velen een belemmering bleek, werd deze  in 1973 veranderd in de huidige naamgeving ‘Vooruitstrevende Hervormings-Partij”.

 

Opgemerkt zij, dat de initialen van de partij “VHP” steeds werden gehandhaafd.

 

Terugblikkend 65 jaar VHP zien wij dat de ontwikkelingen binnen de VHP gekenmerkt worden door interne hervormingen op het gebied van haar organisatie, de structuren, de naamgeving [van verenigde Hindostaanse partij tot Vooruitrevende hervormingspartij]; het steeds toegankelijker maken van de partij voor iedere Surinamer; van charismatisch leiderschap naar transformationeel leiderschap; de aanpassing van de organisatie en haar doelen aan de vernieuwings- en veranderingsprocessen die zich voltrekken in zowel  de nationale als de internationale samenleving.

 

Vermeldenswaard is dat de doelen van 1949 zoals,

nog steeds te vinden zijn in de VHP na 65 jaar, uiteraard zijn die inmiddels ook verder uitgediept en aangevuld.  

 

Voor wat betreft het beleid heeft de VHP, samen met haar partners, zowel vanuit de coalitie als vanuit de oppositie de afgelopen jaren haar stempel kunnen drukken op verschillende beleidsgebieden, zoals

- staatkundige ontwikkelingen [w.o. het kiesrecht en de staatkundige onafhankelijkheid],

- natievorming [verbroederingspolitiek, en emancipatiedag, holi phagwa, idul fitre als nationale vrije dagen, het hanteren van het shaantie-model bij oplossing van geschillen],

- democratie en herstel democratie [na de militaire periode],

- de rechtstaat en de herstel van de rechtstaat [na militaire periode, vredesproces voor binnenlandse gewapende gevechten],

- duurzame ontwikkeling [in de olie en mijnbouw sector];

- Onderwijs [IOL, Natin];

- gezondheid [AZ en verschillende poliklinieken];

- het sociaal beleid [AOV en AKB], het agrarisch beleid etc.

 

In October 2001 komt de historische leider van de VHP, Jaggernath Lachmon, te overlijden na 52 jaar lang de richting van de partij te hebben bepaald. Laten wij hulde brengen aan de Hr. Jagernath Lachmon voor de vele verdiensten verleend aan de partij, aan het volk en aan de samenleving.

 

Laten wij hulde brengen aan de voorzitters Asgar Karamat Ali, Kaulesar Sukul en hun ondersteuners voor het wijs besluit voor de fusie tot de VHP  in januari 1949.

 

Laten wij ook hulde brengen aan ondervoorzitter J.Adhin, die als waarnemend voorzitter optreedt, maar niet lang daarna eveneens de geest geeft.

Na een korte tijd van een machtsvacuüm, wordt de secretaris Ramdien Sardjoe gekozen als nieuwe partijvoorman, die thans ere voorzitter van de partij is. Laten wij hem ook bedanken voor zijn inzet en inspanningen voor de ontwikkeling en groei van de VHP.

Thans geef ik als voorzitter leiding aan het bestuur van de VHP. En ik vraag God,  om mij de  moed, kracht en durf te geven om te veranderen wat ik veranderen kan; en mij de kalmte te geven om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. En tenslotte om mij wijsheid te geven om het verschil te zien.

En hopelijk moge de wijsheid u ook ten deel vallen om dat verschil te zien.

 

Ik voer mijn beleid met Interne structuren van de VHP, die steeds geleid is geweest door  een Hoofdbestuur ondersteund door partij-organen zoals de Adviesraad, het Wetenschappelijke Bureau, kernbesturen en vele andere partijstructuren.

 

We zien ook nieuwe structuren van DCT’s, RCT’s, maar ook nieuwe kernstructuren, en niet te vergeten de verschillende commissies en raden, die het VHP beleid ondersteunen, ontwikkelen en versterken.

 

Ook aan hen, allen hulde bij het 65-jarig bestaan van de VHP.

 

Laten wij ook hulde brengen aan de vele prominente Pandits, Maulvi’s, Christelijke voorgangers en de vele propagandisten, donateurs, die de partij steeds hebben ondersteund.

 

Laten wij ook hulde brengen aan de tientallen duizenden stille werkers, leden van de VHP en sympathisanten die de partij over de periode van 65 jaren krachtig en prominent in stand hebben helpen houden.

 

Geachte aanwezigen, in de afgelopen periode van 65 jaar zullen er ook personen zijn geweest, VHP-ers en niet VHP-ers, wie dan ook, die zich gekwetst en/of onheus behandeld gevoeld zullen hebben door de VHP of VHP-ers, terecht of onterecht, en zich misschien nog steeds zo voelen.

 

Ik bied als partijvoorzitter vandaag mijn excuses aan hen voor het ongerief en het onbehaaglijk gevoel en zeg aan hun “het verleden is niet te veranderen, maar op de toekomst hebben wij nu gezamenlijk wel invloed, laten wij gezamenlijk met meer respect voor elkaar werken naar een betere VHP, een integere VHP, een moderne VHP, een sterke VHP, een VHP die kan leiden.

 

Dank aan u allen hier aanwezig voor uw bijzondere bijdrage ter ondersteuning van de partij in haar beleid, principes en idealen.

 

Tot slot

Voor wat betreft de interne activiteiten en de eenheid binnen de partij werd steeds verwezen naar een tekst uit de heilige geschriften, die ik vandaag nogmaals zal benadrukken.

 

djeha soemmat teha, sampatie nana; djeha koemmatie teha, wipatie nidana; hetgeen betekent:

Daar waar  eenheid bestaat is er een bron van voorspoed en geluk.

Daar waar  tweedracht bestaat is er een bron van tegenspoed en ellende.

In nederlands komt het neer op “eenheid maakt macht”; In engels “united we stand and divided we fall”.

 

Laten wij in eenheid vechten in partijbelang om als partij te winnen, om als politieke combinatie te winnen, om als samenleving te winnen, om als land te winnen.

 

Laten wij onze individuele belangen en persoonlijke machtsbelangen terzijde schuiven en vechten voor gemeenschaps- en landsbelang.

 

Laten wij als partij vechten voor eenheid; wij zullen als partij in eenheid en alle oprechtheid voorwaarts moeten oprukken tot heil van de individuele burger, tot heil van onze geliefde natie Suriname en tot heil van de volgende generatie.

 

Laten wij in alles wat wij denken, zeggen, doen en handelen als mens, als VHP-er en als VHP ons laten leiden door ons geloof, door onze schepper.

 

Ik dank U en moge de Almachtige u allen zegenen en ik feliciteer jullie nogmaals met de jaardag van de VHP.

 

VHP Zinda baadh.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /VHP

16-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics