Nickerie.Net, zondag 19 januari 2014


Toespraak voorzitter VHP op feestvergadering;

zaterdag 18 januari 2014

Voorzitter Santokhi: De idealen van voorzitter mr. Jagernath Lachmon waren altijd  al aanwezig, ook zijn  geest. Van nu af aan is hij ook fysiek aanwezig in ons midden, te midden van VHP-ers op ons VHP terrein, om te waken over ons!

 

Historie

Kijken we terug naar de historie van de VHP dan zien we 65 jaar geleden de heer Jagernath Lachmon voorzitter worden van “Verenigde Hindostaanse Partij”, die een fusie was van 3 partijen nl. de Moslim Partij Suriname (1946) met Asgar Karamat Ali als voorzitter; de Hindoe Partij Suriname (1946) met Kaulesar Sukul als voorzitter en  de  HJPP  : Hindostaans Javaanse Politieke Partij (1947) met Lachmon als voorzitter.  De VHP werd later getransformeerd naar de Vooruitstrevende Hervormings-Partij.

 

Wij brengen vandaag hulde aan de partijleden, sympathisanten, partijstructuren, partij organen, aan jullie allemaal en de voorzitters de heren Jaggernath Lachmon, Jnan Adhin en Ramdien Sardjoe voor hun betrokkenheid en leiding aan de partij. Want dank zij hun en jullie allemaal kunnen wij vandaag 65 jaar VHP op een goede wijze herdenken en vieren.

 

Geachte aanwezigen het is goed vandaag te benadrukken wat de:

1.       Betekenis van de VHP is geweest in de samenleving

2.       Wat de bijdrage van de VHP ook is geweest aan de ontwikkeling van Suriname afgelopen 65 jaren.

 

Ad 1. De betekenis:

-          VHP is het product van het dekolonisatieproces

o   Dat zullen wij altijd zijn en we zullen elke vorm van rekolonisatie, zoals andere leiders dat propageren, ernstig bestrijden. 

 

-          De VHP is steeds in het Parlement geweest, met soms oppositie en soms coalitie verantwoordelijkheid

 

-          De verworvenheden van de VHP, die ik straks ga noemen, moeten worden gezien als het resultaat van samenwerkingsrelaties met andere politieke organisaties en instanties.

 

-          Bij elke ontwikkeling van enig belang, staatkundig, economisch, financieel-monetair of anderszins, heeft de VHP vanuit haar plaats in het politiekbestel, een bijdrage kunnen leveren, zulks al dan niet in de mate, zoals door haar gewenst.

-          Dit is veelal afhankelijk geweest van haar functioneren in de coalitie-positie of oppositie in het parlement.

 

o   Nimmer heeft de VHP de intentie gehad – en thans ook niet – om in het Surinaamse staatsbestel een overheersende rol te vervullen, ook al is zij daartoe meer dan eens in de gelegenheid geweest.

o   Zij verwerpt evenwel ook een overheersing door anderen, of enige vorm van dominantie, en nog minder arrogantie!

 

-          Bij het voeren van het VHP politiekbeleid  wordt de identiteit van aanwezige religieuze- en cultuur-achtergronden in de samenleving altijd gerespecteerd.

 

-          Een van de basisprincipes is de verbroederingspolitiek: hetgeen neerkwam op een vredige en harmonieuze samenleving in een multi-etnische, multireligieuze en multiculturele gemeenschap met respect voor, en erkenning van elkaars levensbeschouwing en sociaal-maatschappelijke beleving.

 

-          De verbroederings-ideologie, ook wel  “harmonie-model” genoemd, vormt een absolute voorwaarde voor een klimaat voor politieke stabiliteit, voor ontwikkelingen in alle uitingsvormen, maar bovenal is het een gezonde basis voor een goed en vredig bestaan in Suriname.

 

-          Voor de VHP zijn de waarborging van de fundamentele rechten en vrijheden voor de natie Suriname, de functionering van ons land als een democratische rechtsstaat en een evenwichtige sociaal-maatschappelijke ontwikkeling fundamenteel.

 

-          De VHP is altijd opgekomen voor de belangen van achtergestelde groepen

-          De VHP heeft altijd emancipatie en integratie bevorderd in de samenleving

 

Ad 2. Kijken we naar de bijdrage van de VHP de afgelopen 65 jaren, dan zien we dat de VHP o.a.

-          Op het gebied van bestuur, heeft de VHP bijgedragen tot het algemeen kiesrecht in mei 1949. Voordien gold het census- en het capaciteitskiesrecht voor een beperkte groep.  

-          Voor de eerste keer konden districtsbewoners en pras-oso stedelingen mede beslissen in het staatsbestuur en beleid.

-          De VHP heeft steeds bevorderd voor een meer rechtvaardige kiesstelsel

-          De VHP heeft bijgedragen tot het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

-          De VHP heeft bijgedragen aan de Staatkundige onafhankelijkheid van Suriname middels het geven van ondersteuning aan de goedkeuring van het concept voor de Grondwet voor de Republiek Suriname, waardoor de staatkundige onafhankelijkheid met een algehele grondslag van de Surinaamse samenleving kon worden aangenomen.

 

-          De VHP heeft altijd de versterking van de rechtsstaat bevorderd en steeds een bijdrage geleverd aan herstel van de rechtsstaat en democratie

o   De wezenlijke bijdrage van de partij tot her-democratisering van de staat Suriname na de militaire ingreep in het bestuur op 25 februari 1980 wordt als algemeen bekend verondersteld

o   De “Plechtige verklaring van 23 november 1985” ,meer bekend als het Politiek Akkoord, dat garandeerde een nieuwe grondwet en algemene verkiezingen op democratische grondslag.

o   Ook verdient vermelding de uitzonderlijke inzet van de VHP voor de beëindiging van de binnenlandse oorlog begonnen in juni 1986.

o   Als vervolg van de aanzet “het Akkoord van Kourou”, werd op 8 augustus 1992 het Akkoord voor Nationale Verzoening en Ontwikkeling, meer bekend als het Vredesakkoord, onder leiding van de parlementsvoorzitter Mr J.Lachmon, ondertekend.

 

-          De VHP heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de religieuze en culturele beleving in onze samenleving.

o   Goedkeuring van de emancipatie dag, 1 juli, middels een motie van de VHP vz Lachmon” in juli 1952

o   de visie was dat de nationale feestdagen dienen een weespiegeling te zijn van de religieuze en culturele diversiteit in ons land.

o   In dit kader moet ook de instelling van de Id-Ul-Fitr (1970) en ook het Phagwa-feest (1970) als een wezenlijke bijdrage van de VHP als nationale feestdagen worden gezien.

 

-          Voor wat arbeid betreft ziet de VHP arbeid als een inzet van de werkenden; maar ook als erkenning voor de vakbeweging heeft de VHP het dienstig geacht om 1 mei te doen proclameren (1970) als een nationale feestdag onder de noemer van de “Dag van Arbeid”.

-          Ook de Instelling van het Ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie en het Ministerie van Arbeid kan in dit kader genoemd worden.

-          Voor wat betreft de economie heeft de VHP  steeds een gemengde economie met de werking van marktmechanismen van vrije concurrentie voorgestaan;

o   staatsbemoeienis enkel waar nodig en geboden:

o   drinkwatervoorziening, elektriciteit voor stad,  districten en het binnenland.

o   Privatisering bij voorkeur van verlieslatende staatsbedrijven en liberalisatie in handel, industrie en andere bedrijfstakken, zijn mede basispunten van de partij.

 

-          Voor wat betreft de agrarische sector beschouwt de VHP de landbouw als een van de meest belangrijke sectoren  voor de nationale ontwikkeling ivm haar bijdrage aan de economie, de voedselveiligheid en voedselzekerheid.

 

-          Ook in andere productiesectoren heeft de VHP haar stempel kunnen drukken zoals de exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen w.o. de mijnbouwindustrie, de aardolie-industrie en de goud industrie, maar ook de palm industrie ten behoeve van de gehele samenleving

 

-          De VHP heeft een zeer belangrijk rol vervuld bij aanleg van Infra-structuur naar ontsluitingswegen in stad, district en het verre binnenland, Oost-Westverbinding, maar ook op het gebied van natte infrastructuur.

 

-          Ook op het gebied van het economisch herstel programma en de versterking van het financieel monetair programma, de stabiliteit van de economie en de wisselkoers, het aanpassingsprogramma heeft zij een wezenlijke bijdrage gehad.

 

-          Ook een evenwichtig rechtvaardig sociaalbeleid is voor de VHP en voor haar politieke partners essentieel geweest, zoals de introductie  van de Algemene Ouderdomsvoorziening.(AOV) alsook de Algemene Kinderbijslag; Aandacht verdient ook de voorziening dat de 12-weken zwangerschapsverlofregeling haar ontstaan in de boezem van de VHP heeft gehad.

 

-          De bouw van scholen voor het Lager-, Middelbaar- Beroeps- (Middelbare Handelsschool, 1962) en het Technisch Onderwijs  op diverse niveaus, zijn voor de VHP voorwaarde scheppend geweest voor het beginsel van bereikbaarheid van onderwijs voor iedereen.

 

-          In deze reeks dient ook te worden vermeld de oprichting van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, (1966) en de oprichting van de Universiteit van Suriname (op 1 november 1968 geopend) aangeboden aan het volk door de toenmalige regering ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het parlement (1966),

 

-          Het Academisch Ziekenhuis 9 sept. 1969) voor de gezondheidszorg, zijn beleidspunten van de regeercoalitie waarin de VHP participeerde.

 

-          Ook de bouw van de Centrale Markt ( 1970) te Paramaribo verdient in dit verband vermelding.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-          Speerpunten van buitenlandse betrekkingen,

-          Waren de historische verbondenheid met de diaspora gemeenschap, die rechtvaardigt een bijzondere relatie met Nederland.

-          Deze relatie werd bestendigd door het Raamverdrag inzake Vriendschap en Nauwere Samenwerking in juni 1992.

-          Bijzondere relaties strekken ook uit tot de landen van de regio, hetgeen wordt gemanifesteerd met de toetreding tot de Caribische Gemeenschap en tot de Caribische Gemeenschappelijke Markt per 1 januari 1995

-          De VHP heeft in dit verband de diplomatieke vestigingen in de buurlanden Brazilië, Guyana en Frans-Guyana steeds ondersteund.

-          Zulks ook voor wat betreft de relaties met India, China, Indonesië en van meer recente datum de Ambassade in Zuid-Afrika.

-          De VHP hecht veel belang aan goede betrekkingen met landen van herkomst van onze bevolking waar gelijkgerichte culturele achtergronden bestaan.

-          Ook wordt rekening gehouden met de realiteit van de globalisatie, hetgeen met zich meebrengt het onderhouden van goede betrekkingen met daarvoor in aanmerking komende staten en multilaterale organisaties  op basis van interdependentie.  

 

Dat was historie en thans VHP nu

-          De VHP heeft de afgelopen 2, 5 jaren onder leiding van het nieuwe bestuur dynamische, moderne en sterke ontwikkelingen gekend. 

-          Met behoud van het goede van de afgelopen 65 jaren, met in achtneming van de idealen van de partij, op basis van lessons learned and best practices wordt het partijbeleid uitgestippeld met betrokkenheid van ieder. 

 

-          En alles wat we thans doen, is in feite terug te voeren naar de naam de VHP en geven wij letterlijk inhoud aan de naam:

1.       We treffen vooruitstrevende maatregelen [de V in de VHP]:

a.      We zijn meer dan een politieke organisatie.

b.      We ontwikkelen een moderne visie, missie, doelstellingen, issues, programma activiteiten voor de partij

c.       Deze zijn allemaal vervat  in ons Partijprogramma, 2015-2020

d.      het ontwikkelen van Vision 2030 voor de toekomst van suriname.

e.       inzetten van ICT voor het beleid

f.       ontwikkelen en uitvoeren van moderne media programma’s

g.       uitvoeren van multireligieuze en multiculturele programma’s

h.      uitvoeren van sport, gezondheid, agrarische, ondernemers programma’s

i.        uitvoeren van jongeren, gender, en sociaal programma’s naar weeskinderen, naar personen met een beperking en naar senioren toe.

j.        uitvoeren van wetenschappelijke programma’s

k.      uitvoeren van internationale programma’s

 

2.       We treffen hervormingsmaatregelen [de H in de VHP]

a.      We voeren herstructureringsprogramma uit

b.      We ontwikkelen sterke interne structuren w.o. DCT’s en RCT’s en verschillende Cie’s.

c.       We zorgen voor verdere democratisering van de partij middels kernverkiezingen

d.      We maken de partij verder toegankelijk voor elke Surinamer in elke structuur van de VHP

 

3.       We werken naar een sterke en moderne Partij  [de P in de VHP]

a.      We ontwikkelen sterk leiderschap op basis van gedeelde verantwoordelijkheid

b.      We trainen jonge kaderleden als human capital voor huidige en toekomstige verantwoordelijkheden.

c.       Het verbreden van het politiek, sociaal maatschappelijk draagvlak door aanpassen van het profiel van de VHP.

d.      De VHP zichtbaar laten zijn in alle districten.

e.       Het versterken van de eenheid in de partij.

f.       En we zien de partij elke dag groter worden.

 

En dit doen wij omdat de partij klaar gemaakt wordt voor het regeren! 

 

De vraag die gesteld kan worden ben ik, als voorzitter tevreden over de VHP:

VHP naar de verkiezing 2015

-          De VHP gaat in combinatie naar de verkiezingen toe

-          De afgelopen tijd zijn er verschillende gesprekken gevoerd met bijna alle politieke partijen; en de gesprekken worden gecontinueerd 

-          Er is al een team aangewezen, dat advies moet uitbrengen aan de NF-top en de toekomstige partners over de nieuwe naam, de doelstellingen van de combinatie, de issues waarvoor we gaan 

-          Het gaat om partners in een combinatie die gezamenlijke achter  de nieuwe doelstellingen en de beleidsissues van de combinatie kunnen staan. 

-          We gaan voor een combinatie, met een brede samenwerking, die direct in één keer een regeerbare meerderheid zal moeten kunnen behalen door middel van hechte en goede samenwerking.

         

Het uiteindelijk doel van de samenwerking zal moeten zijn:

o    het kunnen garanderen van een duurzame ontwikkeling voor de natie en toekomst van het land;  

o   het land leiden op basis van goed bestuur en goed beleid o.a. op de volgende gebieden:  

o   het vormen van sterke regering, sterke regeringsinstituten, sterke overheidsinstituten, sterke pilaren van de rechtstaat, sterk internationaal en regionaal beleid en sterke gemeenschap op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectie inspanning 

o   de versterking van rechtstaat, democratie en veiligheid, de aanpak van corruptie, creëren van werkgelegenheid, economische stabiliteit, ondernemerschap, diasporabeleid; 

o   ontwikkelen van marktgericht onderwijs voor drop outs [geen militaire dienstplicht, maar training op het gebied van specifieke beroepen. nijverheid, opzetten van micro-onderneming, toerisme, mijnbouw, agrarische sector] 

o   om middels een herstel cq. urgentieprogramma om onze financiën, ons vertrouwen in de Surinaamse munt, om onze veiligheid, onze waarden en normen, onze social fabric te waarborgen en te beschermen. 

-          Nadat de combinatie is samengesteld zal eer een “combinatie verkiezingsprogramma” samengesteld worden.

-          Hierna zal er een regeerakkoord samengesteld worden, dat als basis zal dienen voor het regeren.

-          De VHP heeft al wat voorwerk verricht middels haar Partij Programmam 2015-2020.

Politiek Suriname staat voor 1 jaar en 5 maanden naar verkiezing van 25 mei 2014.

En laat niemand u wijs komen maken waarover de verkiezing zal gaan, en laat ik u zeggen waarover de komende verkiezing zal gaan:

 Conclusie.

-          Als we naar de keuzemogelijkheid kijken dan is de verkiezingsuitslag nu als beslist.

-          Het enige wat deze uitslag zou kunnen beïnvloeden; is een oneerlijke verkiezing 

-          Doe  een dringend verzoek aan de regering om alle maatregelen, alle voorzieningen, alle nationale en internationale mogelijkheden te treffen en te creëren voor een eerlijke verkiezing.  Want dat is de grootste zorg op dit moment bij velen.

 

Slot

-          De VHP staat al klaar de verkiezing; partners maken jullie je ook klaar!

-          En vanaf vandaag luiden we als VHP de campagne in voor 2014

-          VHP-ers gaat u met de V in uw hand; de V van VHP; de V van vooruitstrevend; de V van vooruitgang, de V van veiligheid; de V van vernieuwing; de V van vrede; de V van volk van Suriname; de V van Victorie.

 

Ik dank u

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /VHP

19-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics