Nickerie.Net, donderdag 30 januari 2014


VN registreert nijpende demografische vraagstukken Suriname

Het United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) heeft via zijn maandag jongstleden uitgebrachte rapport ĎPopulation, Development and the Environment 2013í mondiale bevolkingsstatistieken gepresenteerd, waaruit blijkt dat voor Suriname dringende oplossingen gewenst zijn voor een aantal demografische vraagstukken.  Het gaat daarbij onder meer om een hoge mate van ongelijke welvaartsverdeling die in Suriname apert is, het erg hoge percentage personen dat onder de armoedegrens leeft, het relatief weinige gebruik van anticonceptiemiddelen en het enorme aantal tienerzwangerschap en kindersterfte.

De wereldorganisatie heeft wereldwijd data verzameld en met elkaar vergeleken en onder meer de zogeheten Gini-coŽfficiŽnten per land naast elkaar gezet, waarbij in een getal de mate van ongelijkheid van ontwikkelingen en verschijnselen wordt uitgedrukt. De Gini-coŽfficiŽnt wordt meestal gebruikt om de inkomensongelijkheid te meten. De methode is geschikt om elke vorm van ongelijkmatige verspreiding te meten en is een getal tussen 0 en 1. De waarde 0 correspondeert met Ďperfecte gelijkheidí en in dat geval heeft iedereen hetzelfde inkomen. Indien ťťn persoon al een inkomen heeft, terwijl de rest niet over een inkomen beschikt, is er sprake van Ďperfecte ongelijkheidí en wordt de waarde 1 genoteerd.

Naast de hoge Gini-coŽfficiŽnt van 0,53 die voor Suriname is vastgesteld, leeft niet tegenstaande het relatief hoge Bruto Binnenlands Product, 15,5% van de bevolking in schrijnende armoede van minder US$ 1,25 per dag.

Een ander punt van zorg behelst het gemiddeld aantal van 23 gevallen van sterfte vůůr het vijfde levensjaar op 1000 levend geboren babyís.

Daarenboven is vastgesteld dat het nationaal adolescent vruchtbaarheidscijfer veruit het laagste in Zuid-Amerika is, namelijk 35,2 geboorten op de 1000 vrouwen. Vermeldenswaard is verder het erg lage anticonceptiegebruik van 52,4 procent in Suriname en het feit dat 7 procent van de bevolking 65 jaar of ouder is.

Uit het rapport valt voorts te destilleren dat men in de toekomst rekening zal moeten houden met het vrij hoge urbanisatiepercentage,  gezien het gegeven dat bijna 70 procent van de bevolking in stedelijke gebieden woont.

Opmerkelijk in het rapport is verder dat Suriname na Venezuela relatief de hoogste carbondioxide emissie van Zuid-Amerika heeft, namelijk 4,8 metrieke ton per capita.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

30-01-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics