Nickerie.Net, dinsdag 25 februari 2014


'Nog een keertje Bouterse zou desastreus zijn voor Suriname'

INGEZONDEN - Refererend naar het artikel dat verschenen is op Starnieuws met als kop: “Abdoel Gafoer roept jongeren op te stemmen voor Bouterse” wil de VHP Jongerenraad van als volgt reageren: Het is u allen welbekend dat president Bouterse vόόr de verkiezingen van mei 2010 steeds heeft gepropageerd voor verjonging. President Bouterse wordt in 2015, 70 jaar oud. Derhalve snappen wij als VHP jongeren helemaal niet hoe de jongerenleider van de NDP, Faisel Abdoelgafoer, jongeren oproept hun stem uit te brengen op president Bouterse. De VHP jongerenraad is absoluut ervan overtuigd dat nog een termijn van de huidige regering, desastreus en niet te over zien zal zijn. Het staat intussen onomstotelijk vast dat het jeugdbeleid van deze regering totaal niet deugt. En het behoeft ook geen betoog dat het gevoerde beleid op economisch vlak vernietigend is voor land en volk.

Als jongerenraad willen we toch even stilstaan t.a.v. het jeugdbeleid.

Een korte analyse:

1. Instelling ministerie van Sport en Jeugdzaken. Door de instelling van dit ministerie had de Surinaamse Jeugd verwacht dat er een duidelijke formulering zou komen van het jeugdbeleid. Tot op heden heeft de jongerenraad heel weinig gemerkt van een goed beleid, als we tenminste van beleid mogen spreken. Het gevoerde beleid heeft weinig vruchten afgeworpen voor de jeugd.

2. Deze regering heeft inschrijfgeld voor scholen afgeschaft. Goed initiatief. Nobel doel. Wanneer wordt de compensatie gestort in de schoolkas? De scholen moeten nu op bedeltoer waardoor het onderwijsproces in gevaar komt. Als er afspraken worden gemaakt dient de regering c.q. de president, die na te komen, waardoor zaken op de scholen ordelijk kunnen verlopen.

3. Kinderbijslag is verhoogd. Wij van de VHP jongerenraad vinden dit een heel goede zaak. Beter zou het zijn geweest wanneer onze munt niet was gedevalueerd. De dienstverlening moet vergemakkelijkt worden om in aanmerking te komen voor deze gelden. Desalniettemin hopen wij dat de regering de kinderbijslag verder optrekt naar een hoger niveau, want met de devaluatie van de SRD zijn de prijzen van goederen enorm gestegen. Verder willen wij deze regering en alle komende regeringen op het hart drukken om deze gelden op tijd ter beschikking te stellen.

4. Na schoolse opvang. De jongerenraad van de VHP wil nadrukkelijk aangeven dat het niet deze regering is die begonnen is met dit project. De Frontregering was reeds in 2008 gestart met het leveren van broodjes op alle scholen voor leerlingen die dit nodig hadden. Het is deze regering die gestart is in de huidige vorm. Een heel goed project als je het op papier ziet, maar in de praktijk blijkt dat het gaat om geld maken. President Bouterse heeft zelf gezegd dat dit project een “Njan patoe” is. Zelfs DNA leden zijn betrokken bij het maken van “njan.” Dit project is helemaal mislukt. Ouders zien de Na schoolse opvang als een “kinderdag verblijf”. Regering als je het niet kan maak plaats, zoals Misiekaba dat heeft gezegd op een podium in 2010, “IF I NO MANG, KOMOPO DJA, HAR A DANG.” Helaas merken we dat dit DNA- lid geen kritiek levert of mag leveren.

5. Speciale pot voor jonge ondernemers: Hiervan is er nooit melding van gemaakt. De vraag rijst of deze bestemd is voor de Surinaamse Jeugd of voor een geselecteerde groep.

6. Basis zorgverzekering. De bedoeling was dat men zonder betaling geholpen zou worden bij EHBO en andere specialisten, maar de uitkomst hiervan is nul komma nul. Men moet keihard betalen voor de gezondheidsdiensten.

In het voornoemd artikel heeft dhr. Aboelgafoer over maar een en dezelfde verdienste kunnen noemen van de regering voor de Jeugd namelijk: het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.Gebakken lucht verkopen is een van de sterkste kanten van deze regering. Jammer dat jongeren ook op dit niveau fungeren.

De VHP jongerenraad roept de UN MDG Ambassadeur op om zich te richtten tot zijn taak . Dan hebben wij het niet alleen over schoolpakketten verdelen, maar over de daadwerkelijke nobele doelstellingen van dit jongerenorgaan. Het zou beter zijn als hij zich sterk zou maken over ons onderwijssector, de positie van de Surinaamse Jeugd en over duurzame ontwikkeling. Wij begrijpen dat hij de voornoemde zaken niet kan aanhalen aangezien geen van deze nobele doelen op de agenda is van deze regering.

De VHP jongerenraad roept alle jongeren op, het verschil te maken in mei 2015. U heeft een belangrijke rol te vervullen. De mensen die op 25 mei 2015 voor het eerst hun stem zullen uitbrengen, zal bepalend zijn welke partij regeermacht verkrijgt. Wij van de VHP Jongerenraad verzekert u, dat de jongeren niet in een vergeten hoek zullen belanden zoals nu het geval is.

De jongerenraad zal samen met de ouderen ervoor zorgen dat de positie van de Surinaamse Jeugd sterk verbeterd zal worden en dat de ontwikkeling duurzaam zal geschieden. De slogan: “De jeugd is de toekomst van morgen”, hieraan zijn wij verplicht invulling te geven. Zelf sterk, samen sterker! VHP jongerenraad

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

25-02-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics