Nickerie.Net, maandag 26 mei 2014


De scheve schaats van Minister Belfort alias TIGRI BARBA

In “de Ware Tijd “ van vrijdag 23 mei 2014 zegt advocaat Mr.Ronald Kensmil (tevens oud-ambassadeur) dat minister Belfort totaal niet berekend is op het ministerschap, onervaren is en ongeschikt als minister: “vijf jaar geleden rende die man nog achter boeven”……. Belfort heeft ruzie met bijna al zijn werkarmen. De Bond van Penitentiaire Ambtenaren zijn bij de Kantonrechter in een proces verwikkeld tegen de minister. 135 politieambtenaren zijn bij de Kortgeding rechter ook in proces tegen de minister, over de toelating tot de inspecteursopleiding. Ook Bufaz roert zich al geruime tijd vanwege zeer slechte huisvesting. Als dit nog niet genoeg is, start Belfort , samen met DNA-lid Doekhie een offensief tegen de juristen, rechters in opleiding (RAIO). Advocaat Kensmil voormalig lid van de RAIO RAAD vindt het bedroevend dat de bewindsman zich zo vernederend heeft uitgelaten over die juristen, rechters in opleiding. Ook Rashied Doekhie heeft zich hieraan schuldig gemaakt. Het is algemen bekend dat de Rechterlijke Macht niet in de media in debat gaat. De minister had zich derhalve terughoudend moeten opstellen en deze zaken zeer discreet en behoedzaam op een hoger nivo moeten bespreken en oplossen. Kandidaat-rechters publiekelijk bespreken door een Minister van Justitie en een DNA-lid is zeer afkeurenswaardig . In beschaafde, ontwikkelde landen is dit onkies en ongebruikelijk. Rechters moeten onafhankelijk ,gezaghebbend zijn en de samenleving moet respect tonen en hebben voor onze rechters. Anders krijgen wij anarchie en chaos in de samenleving. In elk ontwikkeld en beschaafd land heeft de Rechterlijke Macht haar eigen budget. De wetgevende macht (DNA) en de uitvoerende macht (Regering) hebben hun eigen budget. Opeenvolgende regeringen hebben dit instituut nooit willen verzelfstandigen en optimaal willen versterken.

DE RAIO OPLEIDING EN EEN TWEEDE ANTECEDENTEN-ONDERZOEK.

De Raio Raad (raad voor de selectie voor rechterlijk ambtenaren in opleiding) is belast met de selectie en opleiding van rechters en officieren van justitie. In de raad participeren leidinggevenden van het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie, deskundigen van de de Orde van Advocaten, deskundigen van ADEK-Universiteit en directie van Juspol. Deze selectie vindt plaats op basis van een keiharde selectie en een lange selectietraject, waarvan o.a. deel uitmaken sollicitatiegesprek ,opleiding-ervaring-onderzoek, milieuonderzoek, psychologisch onderzoek en een gezondheidsonderzoek, waarbij nationale en international deskundigen betrokken zijn. De RAIO RAAD functioneert onafhankelijk. De groep van 8 RAIO’S die overgebleven zijn ,zijn geselecteerd uit 60 sollicitanten, waaruit 10 de selectie hebben gehaald en waarvan twee inmiddels de opleiding niet hebben gehaald. Deze 8 zijn na ruim 5 jaren opleiding door surinaamse en buitenlandse deskundigen , al GOED BEVONDEN door de RAIO RAAD en VOORGEDRAGEN door het HOF van JUSTITIE voor benoeming. Nu het Hof van Justitie deze 8 reeds heeft voorgedragen voor benoeming heeft minister Belfort een probleem. Hij heeft al vaker,samen met Doekhie, zeer rancuneuze en beledigende uitspraken in het openbaar gedaan over deze groep , inclusief Hof van Justitie. Een minister van justitie onwaardig. In geen enkel beschaafd en ontwikkeld land kan een een minister van justitie zich zo misplaatst gedragen tegenover de Rechterlijke Macht. De Rechterlijke Macht moet een waardige, respectabele plaats hebben en krijgen. De Rechterlijke Macht is een rechtsprekende instantie en controleert ook het overheidsoptreden op basis van de vigerende wetten. Zij is , samen met het Openbaar Ministerie , hoeder van de rechtsorde, handhaving van wet en recht in een samenleving.

WAT IS HET PROBLEEM VAN BELFORT EN RASHIED DOEKHIE ?

Het is gebruik dat de RAIO’S, na goed bevonden te zijn door het Hof van Justitie, voorgedragen worden voor benoeming om als rechters te worden ingezet , zodat de huidige onderbezetting (heeft een absoluut dieptepunt bereikt volgens Mr. H. Manorath, Deken van de Orde van Advocaten) enigszins verlicht kan worden. Deze 8 rechters in opleiding en in de afrondingsfase van hun opleiding , zijn reeds geruime tijd door het Hof van Justitie goed bevonden en voorgedragen voor benoeming om ingezet te worden. Zij worden nog steeds niet door minister Belfort voor benoeming voorgedragen. Belfort moet voordragen en de REGERING keurt goed. Inmiddels heeft de minister zijn EIGEN kandidaten voorgedragen en plaatst het HOF van Justitie onder druk, om die kandidaten via een verkorte opleiding RAIO van een (1) jaar hogere prioriteit te geven boven de 8 reeds klaargestoomde aspirant rechters. Tevens wenst Belfort een tweede antecendentenonderzoek en psychologische test voor deze 8 kandidaat rechters !! Terwijl de groep kandidaat rechters die Belfort reeds heeft voorgedragen nooit een antecedentenonderzoek hebben ondergaan. Zowel de Deken van de Orde van Advocaten als oud rechter Mr. S.Gangaram Panday zijn de mening toegedaan dat dit zinloos is. Gangaram Panday zegt dat de kandidaat-rechters zijn toegelaten op basis van een selectieprocedure, alle voorgeschreven testen reeds hebben gedaan en op basis daarvan aan de eisen voldoen. Het getuigt niet van “BEHOORLIJK BESTUUR”, om aan het einde van de opleiding personen “NOGMAALS” aan een antecedenten-onderzoek en psychologische test te onderwerpen. De Minister van Justitie Belfort mag derhalve door deze kandidaat-rechters bij de zittende magistratuur gedagvaard worden en in rechte worden aangesproken, wegens het in strijd handelen met de “BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR”.

Belfort versus Santokhi.

Advocaat Mr.Ronald Kensmil , toenmalig lid van RAIO RAAD (namens de Orde van Advocaten ) zegt in het hierboven reeds aangehaalde artikel in “de Ware Tijd” : “ …de opmerkingen van Belfort zijn alleen maar leugens. Ik kan U zeggen het gaat slechts om een persoon. Namelijk de echtgenote van meneer Santokhi, die ook op de opleiding zit “ Kensmil vermoedt dat Belfort coute que coute een reden zoekt om die kandidaat van de opleiding af te voeren. “Maar die mevrouw is niet vanwege de politiek toegelaten, verzekert Kensmil. “IK heb voor haar gestemd en ik wist niet eens dat het toen de vriendin van Santokhi was….”, voegt Kensmil eraan toe (de Ware Tijd 22 mei 2014). Rashied Doekhie van de NDP is een driftige voorvechter van een tweede screening , waarbij volgens hem gelet moet worden op een vrouwelijke kandidaat van Guyanese afkomst . Voor Rashied is haar AFKOMST belangrijk. Uit mijn onderzoek is gebleken dat meer dan een persoon hun HERKOMST buiten de grenzen van Suriname hebben, doch zij zijn “ALLEN SURINAMERS”, en zij zijn geboren en getogen in Suriname. De ouders van Rashied Doekhie en het algehele geslacht Doekhie zijn van Guyana afkomstig . Zijn werkzaam geweest op suikerplantage Waterloo-Hazard in het district Nickerie. Is Rashied ook een Guyanees? Nee, hij is in Suriname geboren en getogen en is van onderwijzer door de politiek geparachuteerd tot DNA-lid van de Republiek Suriname en tevens “PRESIDENT van NICKERIE”. Vader Rashied Doekhie is vaker aangehouden geweest door de politie, dus negatief antecedenten onderzoek.

Waarom meet Rashied met twee” POLITIEKE maten”.

“WROK en HAAT”.

Wrok omdat zijn dochter (thans Chef de Poste Surinaamse Ambassade Den Haag) volgens zijn zeggen om de politieke kleur van vader Rashied als kandidaat RAIO was afgewezen. Dit is onjuist en onwaar. Santokhi heeft hiermee NIETS te maken. De RAIO Raad functioneert onafhankelijk en is nooit door Santokhi beinvloed. Haat, omdat de politieke partij VHP onderleiding van Chan Santokhi zichtbaar als kool groeit en de DNA zetels van de paarse partij van Doekhie in Nickerie niet meer te redden zijn. Ook de valse beschuldigingen van minister Belfort aan het adres van de ex-ministers Santokhi en Kanhai over vermeende corruptieve handelingen bij de nieuwbouw van het hoofdburo van politie is eveneens politiek gekleurd. Het is reeds overtuigd en onweerlegbaar bewezen dat toppers van de paarse partij w.o. Abrahams consultant Vaseur (EBS), de gebroeders Mungra en de bouwaannemer de hoofdverantwoordelijken zijn voor alle calamiteiten rond de bouw van het hoofdburo van politie. De scheve schaatsen van Tigri Barba worden alsmaar groter en groter.

Zullen ze aan de “groene tafel” eindigen???

Mr. Leendert Doerga. Advocaat.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /SR Herald

27-05-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics