Nickerie.Net, woensdag 25 juni 2014


Aantrekkelijk fiscaal investeringsklimaat leidt tot welvaart

 

Met genoegen heb ik deelgenomen aan de Surimep-conferentie, met als thema: ĎUtilising Surinameís natural resources to underpin a sustainable economyí. Een bijzonder aandachtspunt in deze conferentie was het vraagstuk van het stimuleren van zogenaamde ĎForeign Direct Investmentí: buitenlandse ondernemers die in Suriname investeren. In dat verband schets ik graag enige aanbevelingen die nuttig kunnen zijn voor nadere fiscale beleidsontwikkeling en uitvoering daarvan.
Een Foreign Direct Investor (FDI) die overweegt om in Suriname te investeren, zal in belangrijke mate in zijn overwegingen om te komen tot een mogelijk positief besluit daartoe, de vigerende fiscale wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan in aanmerking nemen. Een sterk en aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat kan bijdragen aan het aantrekken van FDIís naar Suriname, met het gevolg dat Suriname verrijkt wordt met kennis en kapitaal.

 

In deze bijdrage wil ik een drietal onderwerpen belichten:

b9c39a464f08ba9898e7050bcc5ad9d6.jpg___bis.jpgVereenvoudiging en modernisering van fiscale wet- en regelgeving
De vigerende fiscale wetgeving in Suriname vindt haar grondslag in enkele basiswetten, waaronder de wet op de Inkomstenbelasting 1922, de wet Loonbelasting, de wet op de Dividendbelasting 1973 en de wet Omzetbelasting 1997. Aanvullend op deze basiswetten, zijn er speciale wetten waarin specifieke fiscale faciliteiten worden geboden.

Allereerst zou een vereenvoudiging gerealiseerd kunnen worden door het scheiden van de Inkomstenbelasting 1922 in: (i) een wet Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen, waarin zaken als loon uit dienstbetrekking en winst uit onderneming kunnen worden geregeld; en (ii) een wet Inkomstenbelasting voor lichamen, waarin specifieke situaties kunnen worden geregeld die uitsluitend van toepassing zijn in geval van lichamen. In dit verband wordt met name gewezen op: het vrijstellen van belasting van dividendinkomsten uit een dochtermaatschappij, het verrekenen van winsten of verliezen binnen een groep van lichamen, of regelgeving dat ziet op verrekenprijzen in concernverband.

In de tweede plaats zouden specifieke fiscale faciliteiten, zoals willekeurige afschrijving, of een investeringsaftrek, kunnen worden opgenomen in de basiswetten, opdat een ondernemer niet dient te zoeken naar de verschillende faciliteiten in verschillende speciale wetten of decreten.

In de derde plaats is naar mijn mening een tariefherziening op zín plaats. Met een inkomstenbelastingtarief voor lichamen van 36% en een dividendbelastingtarief van 25% zit Suriname in de groep van duurste landen ter wereld. In ieder geval zou voor de inkomstenbelasting (lichamen) een progressief systeem, waarbij op een inkomen tot een bepaald bedrag een lager tarief wordt geheven, de kleine- en middelgrote binnenlandse en buitenlandse ondernemer verder kunnen stimuleren. Indien een FDI Suriname vergelijkt met andere landen, kan een concurrerend inkomstenbelasting- en dividendbelastingtarief, ertoe leiden dat Suriname als preferentiŽle keuze wordt bezien.

Ten slotte zou een fiscalisering van de verscheidene afdrachten in de extractieve industrieŽn in Suriname de mogelijkheid kunnen verschaffen tot het scheppen van fiscale faciliteiten in dat verband, die de druk op aanloopinvesteringen kunnen doen afnemen.

Grensoverschrijdend attractief fiscaal investeringsklimaat
Door middel van fiscale wet- en regelgeving kan Suriname aantrekkelijk worden voor buitenlandse kennis en kapitaal. Daartoe wil ik graag twee instrumenten belichten: (a) belastingverdragen en (b) regelingen voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers.

a. belastingverdragen
Een belastingverdrag is een overeenkomst tussen staten waarin wordt vastgelegd hoe de heffing van hun belastingen op elkaar wordt afgestemd met als voornaamste doel: het voorkomen van (i) internationale dubbele belasting en (ii) het ontgaan van belasting.

Het opstellen van een fiscaal verdragsbeleid, waarin de uitgangspunten die Suriname hanteert bij het sluiten van belastingverdragen zijn vastgesteld, kan dienen als basis wanneer Suriname haar netwerk van diplomatieke betrekkingen inzet om gesprekken met andere staten te initiŽren met als doel het vaststellen van zulke verdragen.

In dat verband bieden belastingverdragen een FDI rechtszekerheid ten aanzien van zijn internationale fiscale positie. Als gevolg zal Suriname derhalve een aantrekkelijkere investeringslocatie zijn voor FDIís.

b. regelingen voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers
Na de Tweede Wereldoorlog leden de Europese landen aan een tekort aan hoogopgeleide werknemers. Om de wederopbouw te kunnen faciliteren, en kennisoverdracht te kunnen realiseren, trokken deze landen werknemers aan uit het buitenland. In dat verband hebben een aantal van deze landen fiscale faciliteiten geÔntroduceerd, die het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk maken om deze buitenlandse hoogopgeleide werknemers aan te trekken. Het doel daartoe was met name kennisoverdracht, opdat het kennis- en kundeniveau van de lokale bevolking verbeterde. Uiteraard geldt als voorwaarde dat de aangeworven buitenlandse werknemer dient te beschikken over een specifieke deskundigheid, die op de lokale arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, en niet deze werknemer niet voorafgaand in het land woonachtig is.

Een dergelijke faciliteit zou, mits juist geÔmplementeerd, in Suriname kunnen faciliteren dat (i) FDIís niet gehinderd worden door gebrek aan kennis of specifieke deskundigheid in het maken van hun overweging om te investeren in Suriname; en (ii) dat de lokale bevolking profiteert van een zekere mate van kennisoverdracht, welke de ontwikkeling van het land in het algemeen bijzonder bevordert.

Versterken en optimaliseren van dienstverlening van het uitvoeringsorgaan
Voor fiscale aangelegenheden zal het uitvoeringsorgaan, de Surinaamse Belastingdienst, het eerste contactpunt zijn van de FDI. Een goed uitgerust uitvoeringsorgaan zorgt ervoor dat de FDI in de gelegenheid wordt gesteld tot het op een adequate manier voldoen aan zijn fiscale verplichtingen.

De FDIís hebben zeer specifieke behoeften. In de eerste plaats is er vaak een taalbarriŤre (Engels) en een kennisbarriŤre (de onderneming begrijpen). In de tweede plaats willen de FDIís van het uitvoeringsorgaan een praktische benadering hebben inzake hun fiscale aangelegenheden, zowel voorafgaand als tijdens het investeren. Indien het Surinaamse fiscale uitvoeringsorgaan een internationale reputatie kan verwerven van kundige, snelle en efficiŽnte organisatie, zal dit bijdragen de aantrekkelijkheid van Suriname voor de FDI.

Derhalve zou het nuttig kunnen zijn om een speciale desk op te zetten waar de toekomstige en huidige FDIís exclusief terecht kunnen met al hun fiscale aangelegenheden, verplichtingen en vragen. Zo kunnen de FDIís snel, kundig en servicegericht worden ondersteund in verband met hun fiscale aangelegenheden.

Deze desk zou eveneens het Surinaamse diplomatieke netwerk kunnen ondersteunen met actieve informatievoorziening wanneer de diplomaten FDIís voorlichten over de voordelen van investeren in Suriname.

Het verschaft een FDI een grote mate van zekerheid, indien deze desk eveneens het mandaat heeft om een schriftelijke bevestiging vooraf te geven over de fiscale gevolgen van bepaalde (rechts)handelingen of transacties (zo mogelijk over een bepaalde periode), de zogenaamde tax ruling. Alsdan worden onzekerheden die kunnen leiden tot substantiŽle financiŽle gevolgen bij FDIís, gemitigeerd.

Afsluitende opmerkingen
Bij deze aanbevelingen dient met name te worden opgemerkt dat gestreefd zou moeten worden dat budgetneutraal dient te worden gehandeld. In dit verband is het elementair dat elk voorstel wordt doorberekend (met projecties van de toekomstige voordelen), zodat verplaatsing van belastingdruk Ė naar bijvoorbeeld indirecte belastingen Ė kan leiden tot een budgetneutrale uitvoering met behoud van voordelen.

Indien een sterk en aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat wordt gerealiseerd, door onder meer het vaststellen van aantrekkelijke fiscale regelingen en een uitvoeringsorgaan dat zich dienstbaar opstelt ten opzichte van FDIís kan het volgende gestimuleerd worden:

- Directe effecten op werkgelegenheid en bruto nationaal product;
- Indirecte effecten door het aantrekken van extra activiteiten;
- Spinoff effecten op lokale bedrijven en onderzoeksinstituten.

Eveneens zal Suriname zich internationaal kunnen profileren als een aantrekkelijke investeringslocatie, en een buitengewoon uitgeruste hoofdkantoorlocatie voor het CaraÔbisch gebied: Suriname as Gateway to the Caricom.

Prenobe Bissessur LL.M.

fiscaal-jurist en ondernemer
prenobe@bissessur.com

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS

25-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics