Nickerie.Net, maandag 01 september 2014


Verklaring gezamenlijke oppositie over onvolkomenheden sociale wetten

De gezamenlijke oppositie heeft vandaag een verklaring uitgegeven. De inhoud is als volgt.

De actie van de gezamenlijke oppositie is het resultaat van de houding van de regering en regeringscoalitie in DNA . De gezamenlijke oppositie in De Nationale Assemblee wenst te verklaren dat de gedachte om te komen tot “sociale wetten” met voorzieningen voor het volk, beslist worden ondersteund. Dit blijkt uit de bijdragen die zijn geleverd tijdens de behandeling in de 1e ronde.

Kritische doch opbouwende opmerkingen zijn gemaakt door verschillende leden van de oppositie om de bedoelde wetten levensvatbaar te maken. Het bleek dat de regering te weinig oor had voor die opmerkingen. Door leden van oppositie zijn wederom bij de behandeling in de 2e ronde van DNA, fundamentele voorstellen gedaan en indringende vragen gesteld aan de regering ter verbetering van de concepten.

Het is bekend dat in de 3e ronde slechts commissieleden mogen praten, hetgeen betekent dat de overige parlementariërs buiten de commissie van rapporteurs geen spreekbeurt mogen vervullen in de 3e ronde.

Deze wetten bieden geen garanties voor volledige zorg voor de betaalde premies, geen rekening is gehouden met ontwaarding van de Surinaamse munt (SRD), niet met steeds stijgende kosten van de gezondheidszorg en niet met de effecten op de werkgelegenheid en voorts is er geen garantie voor een goed beheer over de fondsen.

De benodigde Staatsbesluiten ter uitvoering van deze wetten ontbreken nog steeds ondanks herhaaldelijk aandringen van het gehele parlement. De vraag is ook of er voldoende draagvlak is bij stakeholders.

Voor de aanvang van de 2e ronde van de regering, werd een document aangeboden aan de voorzitter van de commissie van rapporteurs en een lid van de commissie ter zake de basiszorgverzekering door de directie van het grootste ziekenhuis (Academisch Ziekenhuis), waarin onomstotelijk fundamentele zorgpunten zijn aangegeven, die een serieuze bespreking van de commissie en het Parlement vereist.

Delen van de commissie van rapporteurs, de coalitie en de regering zijn aan deze vereisten voorbij gegaan. Overeenstemming met de ziekenhuizen over de zaken geregeld in deze wet, is een dringende vereiste voor een richtige dienstverlening aan het volk.

De gezamenlijke oppositie besloot om bovenstaande redenen dat het niet raadzaam is medewerking te verlenen voor verdere behandeling en afronding van het concept op deze wijze.

De vergadering ving aan als gevolg van een misverstand bij een oppositielid en werd voortgezet tot de middernachtelijke uren, omdat men wederom haast had en het parlementair werk wenste af te jassen, zie daar de procedurele fouten en de ter discussie gestelde legitimiteit bij de behandeling van de concepten. De regering heeft bovendien gemeend geen rekening te houden met gesignaleerde onvolkomenheden.

De gezamenlijke oppositie wenst nogmaals te bevestigen dat zij staat achter de gedachte van haalbare voorzieningen voor het volk, echter na nodige overleg en overeenstemming met betrokken actoren ter zake de inhoud en uitvoering daarvan.

De gezamenlijke Oppositie

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 31-08-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics