Nickerie.Net, maandag 13 oktober 2014


Een kleine greep uit de verworvenheden van NF van 2005- 2010

Hier heb ik een hele opsomming van mensen die hun mond vol tanden hebben dat de vhp niks heeft gedaan voor het land en volk. Ik hoop dat die lafbekjes dit een aantal keren zullen lezen en onthouden.a.u.b!!

Dit is een kleine greep uit de verworvenheden van NF van 2005- 2010.

Een kleine greep uit de markante resultaten uit de NIEUW FRONT regeerperiode 2005 – 2010
Macro-economisch
• monetaire stabiliteit is geconsolideerd met een dekking van SRD 150%;
• gemiddelde economische groei (BBP) van 5% per jaar;
• financieel-economische weerbaarheid is verbeterd;
• groot deel achterstallige buitenlandse schulden is afbetaald, waaronder US$ 80 miljoen voor de
aankoop van militair materieel uit de periode van de militaire dictatuur, 1980 – 1987, en schulden
voor de op een fiasco uitgelopen Para Industries, eveneens uit die periode;
• investeringsklimaat is aanmerkelijk verbeterd.
De afgelopen vijf jaren hebben een gemiddelde jaarlijkse economische groei van ca. 5% laten zien, één
der hoogste in de regio. Ook 2009 – dat internationaal als een economisch rampjaar wordt beschouwd –
vertoonde een positieve groei van 2,5%. Het BBP is toegenomen tot US$ 3,1 miljard en het BBP per hoofd
van de bevolking is gestegen tot $ 5.818. De koersen waren stabiel en ook de inflatie was onder controle.
De monetaire reserve is geklommen tot US$ 680 miljoen en de importdekking is gestegen tot ca. 6
maanden. De dekking van de Surinaamse munt is nu 150% en dus ver boven de wettelijk vastgestelde
50%.
Het gerealiseerde overheidstekort in procenten van het BBP is stabiel rond 0,5% gebleven. De
internationale schuldenlast werd sterk gereduceerd met de aflossing van de oude schuld aan Brazilië. Dit
succesvol macro-economisch beleid heeft geleid tot een creditrating van een solide B+, met een positieve
outlook, d.w.z. dat Suriname op korte termijn een verbetering van zijn kredietwaardigheid tegemoet mag
zien.
 

Onderwijs
• studie financieringssysteem is geïntroduceerd;
• opleidings- en trainingsmogelijkheden zijn gediversifieerd en uitgebreid;
• studentenverblijf op het universiteitscomplex in aanbouw voor stad, district en binnenland. Bouw 2e
unit studentenverblijf in voorbereiding.
Gezondheidszorg
Het niveau van de gezondheidszorg is kwalitatief verbeterd en beter bereikbaar met name:
• hoogwaardige specialistische zorg is naar de bevolking toegebracht w.o. oogheelkundige zorg in het
binnenland en in de districten en specialistische hartoperaties in Suriname;
• investeringen in de preventieve zorg zijn toegenomen bij met name HIV/AIDS, en moeder en kindzorg;
• lokale opbouw voorzieningen ter vervanging van de RLA/Armulov regeling is gerealiseerd. Meerdere CT
en MRI scanapparaten zijn erbij gekomen, eveneens door particulier (gestimuleerd) ondernemerschap;
• “Braingain”, de terugkeer van hoogwaardig opgeleid kader is toegenomen;
• Malaria is nagenoeg uitgeroeid;
• Het aantal nieuwbouw poliklinieken in het binnenland is toegenomen.

Nutsvoorzieningen
• Elektriciteitsaansluitingen en/of uitbreidingen zijn gebracht van 2700 naar ca 6000/jaar;
• diverse elektrificatie projecten zijn gerealiseerd, waaronder:- elektrificatie plantage Laarwijk;
- elektrificatie Plantage Berlijn;
- elektrificatie Dorp Wit Santi;
- elektrificatie 7e straat Domburg;
- elektrificatie Copieweg, Reebergweg;
- elektrificatie district Wanica: Needeweg, Gotong Rojongproject, Verlengde Bomaweg;
- elektrificatie Lust en Rust serie C;
- elektrificatie Kleine Compagnie te Afobaka;
- elektrificatie Moengo en omgeving;
- elektrificatie Pindaweg, Koolweg, Ingibakbaweg, Mahoweg, Dorp Columbia, Cola project,
Vankweg;
- elektrificatie Weg naar Zee, Project Cedre He;
- eerste 24 uur centrales in het binnenland te Atjoni / Pokigron, Guyaba en Galibi.
• straatverlichting armaturen zijn opgevoerd van ca 600 naar 10.000/jaar in 2009 en 2010;
• uitbreiding van onze energievoorziening middels een nieuwe centrale te Tout Lui Faut van Staatsolie
(ca. 14 Megawatt) en bij de EBS 1 generator (ca 7,5 Megawatt);
• additioneel Staatsolie 14 Megawatt en EBS ca. 9 Megawatt nadert de afronding;
• onderhoud en uitbreiding van het waterleidingsysteem, waaronder:
- nieuwbouw en renovatie van waterleiding stations in de districten en het binnenland;
- verhoging aantal bronnen voor water productie, boren van 17 nieuwe bronnen in uitvoering;
- productieverhoging op de stations te Leiding 9A, Koewarasan, Meerzorg, La Vigilantia,
Groningen, Kampong Baroe, Uitkijk, Coronie, Henar;
- verbetering van de watervoorziening in Groot Paramaribo en Wanica in uitvoering;
- verhoging van de capaciteit in het district Commewijne met ± 175 m3 per uur;
- uitbreiding en verzwaring van het distributienet;
- aanleg van transportleidingen van de Vierde naar de Vijfde Rijweg en van Leiding 9A naar de Henri
Fernandesweg, via Sophia’s Lust;
- vervanging van oud asbestcement buizen te Wageningen en Coronie;
- bouw van een nieuw productie- en distributie station in Coronie;
- 200 huishoudens te Overtoom, langs de Kennedy Highway, die zijn voorzien van water;
- de voorbereiding en financiering van het Water Master Plan, welke zijn afgerond. Het betreft
bescherming van de waterproductievelden m.b.t. hygiëne en veiligheid.
 

Fysieke infrastructuur
Fysieke infrastructuur w.o. wegennet, bruggenbouw, wegmeubilair is verbeterd. In totaal is 1.500 km aan
wegen aangepakt w.o.:
• Afobakaweg (Paramaribo – Brokopondo) volledig geasfalteerd;
• asfaltering weg naar Atjoni in uitvoering;
• Magentakanaal en omgeving volledig geasfalteerd, rotonde + brug gebouwd;
• primaire en secundaire wegen aangepakt over geheel Suriname, waaronder:
- reconditionering weg Paramaribo – Nickerie;
- Weg Nickerie-Southdrain geasfalteerd;
- herasfaltering Fred Derbystraat met compleet vernieuwde berminrichting;
- herasfaltering Dr. S. Redmondstraat;
- verbetering berminrichting binnenstad Paramaribo;
- herasfaltering Tammenga, Cupido, Kasabaholo;- asfaltering Cocobiaco weg en omgeving;
- herasfaltering Welgelegen;
- asfaltering van diverse zijwegen te Zorg en Hoop, Kwatta;
- herasfaltering wegen te Maretraite I t/m 6 en Elisabethshof;
- re-conditionering wegstrekking Paramaribo - Albina in uitvoering;
- bouw van 28 bruggen; bouw dijken Coronie en Commewijne in uitvoering.
• Ontwateringsprojecten in Paramaribo en districten:
- Kasabaholo en omgeving;
- ontwatering Fred Derbystraat, Dr. Sophie Redmondstraat;
- verbetering afwatering Limesgracht en Drambrandersgracht in uitvoering.
Gronduitgifte
Hervorming van het gronduitgiftebeleid in uitvoering waaronder:
- het Grondregistratie en Land Informatie Systeem (GLIS) in uitvoering;
- 25000 grondbeschikkingen zijn uitgereikt;
 

Huisvesting
Met betrekking tot de huisvesting is gerealiseerd:
• particuliere woningbouw gestimuleerd door de overheid door lage hypotheekleningen van
respectievelijk 5%, 7% en 9%;
• ca. 4000 woningen gebouwd of gerenoveerd via het Low Income Shelter Programme;
• sociale woningbouw projecten te Richelieu, Tout Lui Faut, Sophia’s lust en Coronie zijn opgeleverd;
• 10.739 bouwvergunningen voor woonhuizen zijn verstrekt;
• 820 bouwvergunningen voor de bouw van zakenpanden zijn verstrekt.
 

Transport en telecommunicatie
Binnen deze sectoren zijn de volgende acties ondernomen:
• aanpassingen in het openbaar vervoer zijn doorgevoerd;
• uitbreiding en modernisering van de Nieuwe Haven is nagenoeg gerealiseerd;
• een nieuwe aankomsthal te Zanderij is afgebouwd en opgeleverd;
• vloot SLM is uitgebreid met o.a. twee vliegtuigen op de regionale route;
• liberalisatie van de telecommunicatie is een feit;
• partiële subsidie lijnvluchten naar het binnenland is gerealiseerd;
• het binnenland is opgenomen in de netwerken van de diverse telecom providers.
Veiligheid, Rechtsbescherming en Rechtshandhaving
In dit kader is daadkrachtig het onderstaande ter hand genomen:
• 11 nieuwe politiestations zijn gebouwd en 7 zijn gerenoveerd;
• aan meer slachtoffers van huiselijk geweld wordt hulp aangeboden;
• een meldpunt “Rechtsbescherming” ingesteld;
• aantal rechters is van 9 gestegen naar 20;
• aantal brand blusvoertuigen van 10 gestegen naar 25;
• in door onafhankelijke instituten gehouden opinie peilingen onder het volk komt criminaliteit niet meer
onder de eerste 10 zorgpunten voor;
• internationale en regionale samenwerkingsovereenkomsten om grensoverschrijdende criminaliteit aante pakken zijn getekend;
• een Nationaal Strategisch Veiligheidsplan is geformuleerd;
• de misdaadbestrijding is geïntensiveerd;
• het negatief imago van Suriname als drugsdoorvoerland is internationaal afgenomen;
• de politie is zichtbaar in de diverse buurten;
• het instituut Buurtmanager is ingesteld;
• een nieuw Kantongerecht voor civiele zaken is gebouwd en in gebruik genomen;
• een nieuw huis van bewaring is gebouwd en in gebruik genomen te Santo Boma;
• het Jeugd doorgangshuis “Opa Doeli” is gebouwd en in gebruik genomen;
• er is gestart met de bouw van een nieuw Hoofdbureau van Politie;
• er is gestart met de bouw van een nieuw “Parket van de Procureur-Generaal”;
• Suriname staat internationaal aangegeven als veiligste land in de Caribische regio voor toeristen.
 

Agrarische sector
De volgende beleidsmaatregelen zijn in de afgelopen periode gerealiseerd:
• structureel herstel agrarische infrastructuur waardoor productiemiddelen beter en efficiënter worden
benut en duurzame ontwikkeling mogelijk is;
• verstrekking van kredieten uit het Rijstkredietfonds en het Agrarisch Kredietfonds, tegen aantrekkelijke
voorwaarden;
• ontvangst grondbeschikkingen door honderden landbouwers;
• privatisering van twee staatsbedrijven, t.w. Surland en SML een hogere en efficiëntere productie;
• herstel en/of bouw van faciliteiten voor producenten, waaronder de visserijcentra te Bethesda en
Commewijne;
• subsidies aan de rijstsector en de visserijsector ter waarde van bijna SRD 25 miljoen;
• kennis en ondernemerschap werden ontwikkeld in de publieke en particuliere sfeer;
• bouw van een geïntegreerd laboratorium, in het kader van de voedselveiligheid, welke ook als
regionaal Caraibische laboratorium zal fungeren;
• investeringen in onderzoek en technologie waardoor de productiviteit in de rijstsector, de tuinbouw en
de bacoven productie fors omhoog is gegaan met als gevolg verbetering van de concurrentiepositie.
 

Buitenlandsbeleid
Het buitenlandsbeleid heeft zich in de afgelopen regeerperiode gericht op:
• Suriname heeft haar plaats als gelijkwaardige soevereine partner steeds meer inhoud gegeven zowel in
bilateraal als in multilateraal verband;
• de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Nederland, op grond van het verdrag van 1975, heeft een
nieuwe dimensie gekregen;
• samenwerkingsverbanden zijn aangegaan en/of versterkt met o.a. China, India, Caricom, Unasur en de
Verenigde Naties;
• deelname van Surinamers in de leiding van internationale organisaties is toegenomen.
Publieke sector
De volgende beleidsmaatregelen zijn uitgevoerd:
• er is gewerkt aan de structurele verbetering en modernisering van het overheidsapparaat teneinde die
efficiënter en effectiever te doen functioneren;
• er is een aanvang gemaakt met de omzetting van de personeelsadministratie naar human resource
management met aandacht voor loopbaanontwikkeling;
• automatisering en e-governement zijn ingevoerd, met als doel verbetering van de publieke dienstverlening en verbetering van de onderlinge communicatie tussen overheidsdiensten;
• voorbereiding gepleegd voor het invoeren van een intranet systeem;
• ordening gebracht in de beloningsstructuur en een nieuwe functieanalyse- en waardering systeem
ingevoerd;
• overheidspensioenen zijn aangepast;
• de koopkracht voor landsdienaren en gepensioneerden zijn versterkt;
• de bevolkingsadministratie en bevolkingsboekhouding zijn gemoderniseerd.

Genderbeleid
In dit kader zijn de volgende beleidsmaatregelen uitgevoerd:
• structurele aanpak van de achterstandspositie van vrouwen bewerkstelligd door het integreren van het
genderbeleid in het ontwikkelingsbeleid van de overheid;
• wet- en regelgeving zijn aangepast ten einde meer evenwicht in genderverhoudingen te creëren, zoals
de zedenwet en wet op sexueel molest;
• structurele aanpak plaatsgevonden van bestrijding van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld;
• institutionele versterking van het nationaal Bureau genderbeleid (NBG) en het gender
managementsysteem van de overheid is een feit;
• er is een begin gemaakt met het opzetten van een gender database t.b.v. het ontwikkelen van beleid
met betrekking tot gender gerelateerde vraagstukken.
 

Directe woon- en leefmilieu
Verbetering van het directe woon-, werk- en leefmilieu door:
• opruiming van illegale vuilstortplaatsen;
• het schoonhouden van straten en andere openbare ruimten;
• verfraaiing van zij- en middenbermen middels groenvoorziening;
• aanleg van speeltuinen;
• aanleg en onderhoud van pleinen en parken;
• onderhoud van monumentale bomen.
Archiefwezen
Structurele verbetering van het archiefwezen door:
• opleiding van gekwalificeerd personeel;
• conservering en ontsluiting van archieven;
• opzetten van een nieuw archiefgebouw;
• terughalen van Surinaamse archieven uit het buitenland en het verweven van archiefbronnen uit het
buitenland dat van belang is voor Suriname.

Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 13-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics