Nickerie.Net, zaterdag 18 oktober 2014


DOE boos om ordinair filmpje kinderfeestje

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid(DOE) zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de inhoud van het filmpje van het kinderfeest dat via Youtube is verspreid. “Wij keuren het af dat zaken zo fout zijn gelopen. Wat een leuk feest voor kinderen had moeten zijn, is letterlijk ontaard in een onacceptabel ordinair gedoe”, zegt de partij in een persbericht. Gelukkig is er volgens de politieke organisatie uit verschillende hoeken van de samenleving ook met verontwaardiging gereageerd. Opvallend is dat de betrokken muziekorganisatie heeft aangegeven zich niet verantwoordelijk te voelen voor het gedrag van de deelnemers van het kinderfeest. DOE is het daarmee niet eens.

http://www.gfcnieuws.com/wp-content/uploads/2014/10/ordinaire-kinderen.pngDOE:” wij kiezen er in eerste instantie voor om ouders in het algemeen en in het bijzonder de ouders die betrokken geweest zijn bij het feest uit het filmpje, te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Het betreft uw verantwoordelijkheid naar uw kind en naar de samenleving”.

Welk signaal moeten kinderen krijgen van de thuisbasis?
De eerste levensjaren brengt een kind vooral thuis door. Het voorbeeld dat het van de ouders en opvoeders krijgt, valt daarom niet te onderschatten.

Ouders fungeren, wat het aanleren van gewenst sociaal gedrag betreft, als rolmodellen. Het traditionele beeld van een rolmodel is dat van een persoon in een invloedrijke rolpositie.

Volgens de partij is het van belang dat ouders en verzorgers de grote invloed die zij hebben op de ontwikkeling van hunkinderen beseffen, “zij imiteren uw gedrag”.

Een ander aspect van opvoeden is de morele kant. Morele ontwikkeling van kinderen houdt verband met waarden en normen.

Van ouders wordt verwacht dat vanuit positieve waarden denkt en handelt en die zo overdraagt op uw kinderen. Meestal komen de waarden van ouders tot uitdrukking in de regels (normen) die zij hun kinderen voorhouden of aanleren.

Deze waarden en normen geven aan het leven een kind structuur en houvast. Kinderen hebben recht op een waardenvolle opvoeding, waarbij ouders aan de basis staan.

Morele opvoeding betekent: recht doen aan kinderen

De ouders uit het filmpje hebben volgens DOE dus blijk gegeven het kind geen recht te doen. Maar ook de andere aanwezige volwassenen die ook op het feest aanwezig waren hebben het laten afweten.

Men heeft verzuimt bij te dragen aan het recht van de aanwezige kinderen op positieve rolmodellen die opbouwend bezig willen zijn.

DOE constateert dat er nog meer voorvallen zijn waarbij kinderen geweld wordt aangedaan door hen bloot te stellen aan:

- films waarin veel geweld en ander ongewenst gedrag voorkomt. Haast alle televisie zenders maken zich hieraan schuldig

- immorele muziek in combinatie met activiteiten die onherroeplijk bijdragen aan moreel verval. Wij noemen de vele kinderfeestjes waarvoor feestbussen worden ingehuurd. Rijdend door de straten van Paramaribo, wordt vaak op onbe-hoorlijke wijze gedanst, op muziek die niet geschikt is voor deze doelgroep.

Wie draagt de verantwoordelijkheid dat kinderen het recht op een goede morele ontwikkeling kunnen beleven?

Ouders
Gesteld kan worden dat een toenemend aantal ouders een beetje huiverig is voor regels en normen. Men wil vorkomen als hinderlijk gezien te worden.

Nogal wat ouders leggen daarom hun kinderen geen strobreed in de weg.’ Deze houding vraagt om een drastische wijziging, want daarmee wordt niet gehandeld in het belang van onze kinderen.

Regels blijven van belang om kinderen te helpen onderscheid te maken tussen gewenst en ongewenst gedrag, en ook om te corrigeren als zaken fout zijn gegaan.

De overheid
Helaas is ook bij de overheid een steeds toenemende tollerantie waar te nemen ten opzichte van wat wenselijk is. Het is al enkele decennia dat de mediaraad ontbreekt.

Terwijl ouders op het werk zijn, worden onze kinderen na schooltijd overstelpt met programma’s via de TV die geweld propageren.

Op veel basisscholen klagen de leerkrachten dat vooral jongens vóór de aanvang van de school op het schoolerf worstelen.

De mediahuizen
Modernisering en commercie mogen er nooit toe leiden dat de samenleving op termijn in een spiraaal van geweld en normloosheid terecht komt.

DOE pleit daarom voor herziening van de vergunningsvoorwaarden van televisiestations met duidelijke instructies, controle en sancties voor wie de regels niet naleeft.

De makers van muziek
Het wordt tijd dat deze groep beseft hoe groot hun invloed is op mens en samenleving. Wat heb je eraan om als populair bekend te staan en goed te verdienen, terwijl je bijdrage aan het morele fundament van de samenleving ver beneden peil is?

De band die op het betreffende feest muziek maakte, kan zichzelf in onze ogen dus niet vrijpleiten.

Lesgevenden
Dit is een groep die ook grote invloed heeft op kinderen. Wees ervan bewust dat kinderen ook u graag imiteren.

Door het goede voorbeeld te geven, grenzen te stellen en veel uitleg te geven leren leerlingen zich te ontwikken tot individuen met een moreel besef, in staat om hun eigen belangen af te wegen tegen die van de mensen om zich heen. Zo komen ze tot gewenst gedrag waarbij zij zelf als hun omgeving baat bij hebben.

DOE: “wij zijn dringend toe aan moreel herstel en veel meer positieve rolmodellen. Wij moeten onze verontwaardiging blijven tonen wanneer burgers de fout in gaan en blijven wijzen op de persoonlijke verantwoordelijkheid”.

Copyright:

Nickerie.Net / GFC 18-10-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics