Nickerie.Net, maandag 10 november 2014


Badrisein Sital: ‘Algoe is een kleine leugenaar’

badri‘Algoe is een kleine leugenaar’, vindt het hoofd van het Rijstorgaan, Badrisein Sital. Volgens Sital kan minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij er niet onderuit. Dat hij heeft bewilligd bij de Pertjaja Luhur (PL) en dat ontkent, blijft volgens Sital een leugen. ‘De minister loopt continu luchtkastelen te verkopen’, sprak hij tegenover Dagblad Suriname. Zo heeft de LVV-bewindsman de belofte gedaan voor het opzetten van een ananasfabriek. Het terrein achter de Landbouwcoöperatie Kwatta dat eens aan de coöperatie toebehoorde, zou terug gegeven worden aan de coöperatie. Sital keurt het ten stelligste af dat de LVV-minister een beleid uitvoert waarbij hij loze uitspraken doet zonder dat er een gedegen plan aanwezig is.

badriSurzwam behoeft dringende aanpak

Volgens Sital behoeft de kwestie Surzwam een dringende aanpak. Hoewel tijdens het bewind van ex-LVV-minister Hendrik Setrowidjojo de leiding van Surzwam onder curatele was gesteld, verbaast het hem ten zeerste dat bij aantreden van Algoe als minister, hij de directeur die tevens de president van de RvC is, in alle ere heeft hersteld. “Tijdens het bewind van Setrowidjojo zat Algoe aan als onderdirecteur Landbouw en had gedegen kennis van zaken over de duistere praktijken die daar zouden plaatsvinden”, zegt Sital. Er zou geen controle worden uitgevoerd over de ingekomen stukken, de RvC zou niet functioneren, er zouden geen accountantverslagen worden gemaakt en ook zou er sprake zijn van financiële malversaties. Dit alles houdt Surzwam in een wurggreep, stelt Sital.

Algoe reageert niet, Sital vraagt zelf naar justitieel onderzoek

Sital, hoofd van het Rijstorgaan, heeft LVV-minister Algoe per schrijven in kennis gesteld van al de bovengenoemde zaken die zich afspelen bij Surzwam. De bewindsman heeft Sital nimmer laten blijken dat hij het schrijven heeft ontvangen. Integendeel bespreekt hij Sital via de media en overspoelt hij Sital met verwijten en laagdunkende opmerkingen. Sital neemt het voortouw en overhandigt een dossier met daarbij een begeleidend schrijven aan de procureur-generaal waar hij het verzoek doet voor het plegen van justitieel onderzoek. Volgens Sital is het zaak dat de puinhoop waarvan er sprake is bij Surzwam, wordt opgeruimd.

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 10-11-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics