Nickerie.Net, maandag 15 december 2014


Santokhi: 25 mei 2015 wordt bevrijdingsdag

Op een stampvolle  vergadering van de ressorten Blauwgrond, Rainville, en Munder heeft VHP voorzitter Chan Santokhi laten weten dat  Surinamers op 25 mei 2015 bevrijd zullen worden van hun angstgevoelens, intimidatie, corruptie en andere vormen van wanbeleid. “Het is de dag waarop de men een keuze moet maken tussen integere en criminele leiders, een keuze in het belang van  toekomstige generaties “, aldus de voorzitter.

De partijleider gaf verder  aan dat er afgerekend zal worden met rancune en beloofde dat iedere Surinamer met deskundigheid de gelegenheid zal krijgen  om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van land en volk. Hij deelde de informatie dat de wereldbevolking in 2050  gegroeid zal zijn tot meer  dan 9 miljard en gaf aan dat daarom de voedselproductie flink ter hand zal moeten worden genomen om monden dagelijks te kunnen blijven voeden. De voorzitter vindt het erg belangrijk dat er een duurzaam  agrarisch beleid ontwikkeld dient te worden  om de perspectieven van de groeiende vraag naar voedsel te kunnen benutten.

Ten aanzien van de samenwerking met de overige bevriende partijen informeerde  de VHP voorman  de  aanwezigen dat de combinatie als geheel tevreden is met de verdeelsleutel op RR-en DR niveau , en dat uiterlijk 31 december, de onderhandelingen voor de DNA zetels worden afgerond.

Ook andere hoofdbestuursleden,  partijprominenten en sprekers uit de ressorten hebben het woord gevoerd. Maalti Sardjoe , tweede secretaris van het hoofdbestuur , richtte zich voornamelijk tot de vrouwen en typeerde hen als de ruggegraat van de partij en als de “motor van de samenleving”.

“De democratie is uitgehold en de DNA kan haar contolerende taken niet meer verrichten”, liet ze weten . Ze toonde zich bezorgd over de uitzichtloze toekomst voor jongeren  en hekelde het financiële en economisch beleid.

Ondervoorzitter Glenn Oehlers noemde de zorgwekkende toename van de werkloosheid van jongeren een “tikkende tijdbom”. Hij wees erop dat de universiteit en andere leerinstituten  niet in staat zijn  te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt naar krachten met volwaardige vaardigheden. Hij gaf aan dat duurzame ontwikkeling en bestendiging van welvaart niet mogelijk zijn  zonder een goed gekwalificeerde beroepsbevolking en dat daarom nu gedegen en serieuze investeringen moeten worden gepleegd in de basis-educatie , de initiële fase van het onderwijs.

Mahinder Rathipal, eveneens ondervoorzitter van de partij ,  leverde felle kritiek op de valse trots van de huidige regering. “Pronken met andermans veren “, noemde hij dat omdat de vorige regering  alle voorbereidingen had   getroffen voor uitvoering,verwijzend naar het Meriam goudproject en de ingebruikname van de raffinaderij van Staatsolie.  Zelfs de financiering  was reeds  in orde gemaakt door de Nieuw Front regering, liet hij weten.

Shantoesha Dihal, Lucien Bourne, Dew Birtantie,  en Kishan Ramsukul   maakten hun bezorgdheid kenbaar over de toenemende en verruwende criminaliteit in hun respectieve woonbuurten.  Dihal wees ook op het falende monetair beleid van de regering en de economische afgang van ons land.

Lucien Bourne vroeg onder meer ook aandacht voor  versterking van het districtsbestuur en burgerparticipatie.

Dew Birtantie deed een beroep op de ouders om met hun kinderen te praten, zodat zij een juiste keuze maken bij de komende verkiezingen. De VHP is de juiste keuze. Voorts riep hij ex-VHP’ers terug te keren naar de moederpartij.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij  organiseert  ressort vergaderingen als voorloper op  massameetings die zullen volgen in het kader van de verkiezingscampagnes van de partij en  partijcombinatie.

VHP mediacommissie

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden 15-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics