Nickerie.Net, dinsdag 23 december 2014


Bouterse om opheldering gevraagd over treinproject

PARAMARIBO - De volksvertegenwoordiger, Radjkoemar Randjietsingh (fractieleider NF/VHP), heeft op donderdag 18 december jongstleden gebruik gemaakt van artikel 86 van het reglement van orde van De Nationale Assemblee (DNA) om president Desirι Bouterse, door tussenkomst van DNA-voorzitter Jennifer Geerlings- Simons, opheldering te vragen over zijn treinproject.

Zijn interpellatiebrief is hieronder volledig weergegeven: Overwegende,

 - dat aanhoudende informatie is dat U thans bezig bent met een project inzake de bouw van een spoorlijn;

- dat Strukton bv, een Nederlands bedrijf,

- een haalbaarheidsstudie zou hebben verricht en dit project zowel technisch als financieel haalbaar heeft bevonden;

- dat op basis daarvan U de Staat Suriname wenst te binden cq hebt gebonden aan een staatslening van 130 miljoen euro bij de Ing Bank in Nederland;

- dat indien deze lening zou moeten worden terugbetaald in 10 jaar met een rentevoet van 5%, dan zou de aflossing incl rente bedragen 1.4 miljoen euro per maand. Hierop komen nog de kosten voor operatie met 250 personen (volgens het kabinet van de president) en onderhoudskosten .

- dat met het bedrag van aflossing inclusief rente, voor 1 jaar, ca 17 miljoen euro, kan de regering ca 250 nieuwe bussen ad 70.000 euro per stuk, aankopen en ter beschikking stellen voor schoolvervoer. Deze bussen kunnen 10 jaar meegaan indien die gepast gebruikt worden voor schoolvervoer . Vele scholen in heel Suriname zouden geholpen zijn ;

- dat met een relatief klein bedrag de weg infrastructuur en de verkeersregeling in orde kunnen worden gemaakt waardoor geen sprake hoeft te zijn van files van enige betekenis;

- dat ook decentralisatie van scholenbouw een fractie zou hebben gekost en voor een duurzame oplossing voor het probleem van *te lang onderweg zijn van schoolkinderen* zou zorgen;

- dat de Grondwet van de Republiek Suriname dwingend voorschrijft dat elke uitgave door de Staat dient te staan op de begroting en dient te zijn goedgekeurd.

- dat de informatie is, dat U, zonder deze grondwettelijke verplichting na te komen, reeds uitgaven in het kader van dit voorgenomen project hebt gedaan, immers van de zijde van het kabinet van de President is bekend gemaakt dat er een haalbaarheidsstudie ter zake reeds is verricht.

- dat onze Grondwet, dwingend voorschrijft dat de voorwaarden waaronder staatsleningen worden aangegaan, bij wet dienen te worden bepaald.

 

Leggen de volgende vragen aan U voor ter beantwoording:

• 1.Kan de President aangeven of deze uitgaven getoetst zijn op doelmatigheid en rechtmatigheid; eveneens wanneer De Nationale Assemblee officieel zal worden voorzien van de benodigde documenten (inclusief de haalbaarheids-, milieu effecten en de planologische studies ter zake) ter beoordeling van dit project en de staatslening ter zake?

• 2 . Kan de President verklaren wat het bedrag is dat tot nu toe al uitgegeven is in het kader van dit project?

• 3 . Hoe verklaart de President deze uitgaven voor de haalbaarheidsstudie en andere uitgaven zonder een goedgekeurde begroting van het dienstjaar 2014?

• 4 . Hoe verklaart de President het aangaan van deze lening zonder goedkeuring bij wet van de voorwaarden voor deze lening?

• 5 . Kan de President verklaren of alternatieve oplossingen zijn onderzocht en berekend voor het bereiken van aangegeven doel van dit 130 miljoen euro’s kostende project, nl het personen vervoer aantrekkelijk te maken, zoals het kabinet van de President dat aangeeft?

• 6 . Kan de President verklaren hoe deze lening zal worden afgelost en met welke rentevoet?

• 7. Kan de President verklaren hoeveel een rit Para-maribo- Para zal kosten?

• 8. Kan de President aangeven wat de jaarlijkse exploitatiekosten zullen bedragen?

• 9.Het Kabinet van de President zegt dat dit project valt in het sociaal contract vd President , kan de President aangeven waar dit contract te vinden is? Met wie heeft de President dit contract gesloten en wanneer?

• 10 Gesteld wordt door het kabinet van de President dat de ritten met deze trein voor kinderen beneden 16 jaar en voor volwassenen boven 60 jaar, zullen worden gesubsidieerd, kan de President aangeven wat het bedrag is dat zal worden gesubsidieerd?

• 11. Kan de President aangeven waarom onze eigen particuliere bussen nu niet worden gesubsidieerd?

• 12. Gesteld wordt door het kabinet van de President dat in sommige landen het openbaar vervoer voor iedereen gratis is, kan de President aangeven in welke landen dat zo is?

• 13 Kan de President aangeven wat hij zal doen voor de bedrijven aan de Indira Gandhi, weg die schade lijden door omzetverliezen als gevolg van de aangegeven situering van de spoorlijn?

• 14. Kan de President aangeven welke internationaal rechtelijke regels Suriname dwingend verbieden om een spoorweg dwars door weilanden te doen lopen, zoals door het kabinet van de President wordt aangegeven?

• 15. Uw kabinet stelt dat de door de actiegroepen aangedragen alternatieve loop van de spoorlijn, niet zal worden onderzocht, kan de President aangeven waarom de regering voorbij gaat aan de belangen van het volk van betrokken gebied en wel zonder een studie ter zake? Radjkoemar Randjietsingh, lid van De Nationale Assemblee

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC 22-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics