Nickerie.Net, maandag 22 december 2014


Santokhi: wij staan klaar om te regeren

Voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de VHP heeft op een vergadering van de ressorten Centrum, Beekhuizen en Tammenga vrijdagavond medegedeeld dat de VHP voorbereid is om regeerverantwoordelijkheid op zich te nemen. Het partijprogramma ligt klaar en richt zich voornamelijk op de corruptiebestrijding, het herstel van het veiligheidsgevoel van de burger en beleid voor onderwijs dat afgestemd is op de behoeften van de Surinaamse markt. In felle bewoordingen liet de voorzitter weten dat de natie wordt verscheurd door onbehoorlijk bestuur. Hij wees erop dat de politie verantwoordelijkheden van zich afschuift en daardoor niet in staat is haar taken effectief uit te voeren. Hij merkte ook op dat de ordening van de goudsector heeft geleid tot grotere chaos in deze sector, daarbij verwijzend naar de wildgroei in deze sector die leidt tot ernstige kwikverontreiniging in ons binnenland. Ook het onvermogen van de regering om de beoogde banencreatie te realiseren, de uitholling van het Surinaamse ondernemerschap en de afbrokkelende parlementaire coalitie werden indringend besproken door de partijvoorzitter.

http://www.gfcnieuws.com/wp-content/uploads/2014/12/Tammnega-vergadering.jpgOok andere partijexponenten en partijgenoten uit de ressorten voerden het woord. Zo maakte VHP- waarnemend voorzitter, Radjkoemar Randjitsingh zich ernstige zorgen over de toenemende invloed van de regering op het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke macht. Hij gaf aan dat de regering miljarden heeft uitgegeven zonder daarbij de verdiencapaciteiten van de Staat adequaat te verbeteren. Randjitsingh bracht de verdienstelijkheden en wapenfeiten van de partij in goed perspectief en typeerde de VHP als een ontwikkelingsorganisatie. Daarbij noemde hij onder andere de Kinderbijslag voorziening en de oprichting van onze universiteit die de VHP heeft gerealiseerd.

Hoofdbestuursleden Rathipal, Kandhai, en Riad Nurmohamed waren ook gastsprekers. Rathipal ging in op het quorumprobleem en legde uit dat de oppositie zich niet leent ervoor om op slinkse wijze wetsvoorstellen die de democratie en rechtsstatelijkheid kunnen aantasten, op de agenda te krijgen. Adviesraadsvoorzitter Urmilla Joella merkte op dat vrouwenparticipatie in de partij is toegenomen. Ze wees op Vision 2030, het lange termijn regeerplan van de partij dat reeds af is en geļmplementeerd kan worden.

Dew Sharman, Dara Ramcharan, Varsha Ramrattan, Radjen Orie, Janice Lemmers, Suresh Narain, en Patricia Lachman vertegenwoordigden hun respectieve ressorten als sprekers. Sharman merkte op dat ressort Tammenga een enorme groeipool kan betekenen voor het VHP -electoraat, terwijl Ramrattan de toename en verruwing van corruptie namens de jongeren ernstig afkeurde. Ze benadrukte dat de Staat dient te zorgen voor rust en orde, goed bestuur en duurzame ontwikkeling.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 22-12-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics