Nickerie.Net, donderdag 01 januari 2015


DA91 rekent op overwinning van de vrijheid in 2015

De nieuwjaarsboodschap van DA91 gaat in op de doelstellingen van de partij, zoals een rechtvaardige en welvarende samenleving voor elke Surinamer. De partij geeft onder meer aan, de strijd tegen corruptie te zullen voortzetten en rekent op de steun van de bevolking, vooral in het verkiezingsjaar 2015.

DA 91Medeburgers van Suriname,

Het jaar 2015 is aangebroken. Een jaar waarin we niet alleen als partij wederom consequent inhoud zullen geven aan de doelstellingen en principes van DA91, maar ook u als burger en kiezer een bepalende en beslissende bijdrage zal kunnen leveren. In het nu achter ons liggende jaar hebben we als partij, samen met u, verscheidene activiteiten ontplooid, die ons allen moeten voorbereiden om de kracht te ontwikkelen om de noodzakelijke koerswijziging inhoud te geven. Onze voortgaande en consistente campagne tegen corruptie, onze kritische beoordeling van het regeringshandelen, evenals het versterken en verdiepen van leiderschap onder jongeren zijn slechts enkele aspecten waar wij succesvol in zijn geweest.

De basisgedachte en doelstelling van DA91 is altijd een rechtvaardige, welvarende en democratische maatschappij waar elke Surinamer zijn talenten vrij van oneigenlijke beperkingen kan ontwikkelen. Alleen als elke Surinamer, inclusief vrouwen, jongeren en gehandicapten, een bijdrage kan en mag leveren, zullen we daadwerkelijk duurzame ontwikkeling bewerkstelligen voor nu en de toekomst. DA91 is overtuigd dat met uw ondersteuning we op 25 mei 2015 niet alleen de overwinning van onze partij zullen vieren, maar nog meer de overwinning van de vrijheid!

Met deze overwinning zal een einde komen aan een tijdperk van populisme en wanbeleid en een fris, nieuw begin gemaakt worden met deugdelijk beleid en inspirerend, dienstbaar leiderschap - vernieuwing evenals verandering. Als Surinamers moeten wij niet vergeten dat we allen de erfgenamen en dragers zijn van de geschiedenis en geleverde prestaties van onze voorouders. De toorts moet doorgegeven worden aan een nieuwe generatie van jonge Surinamers, die de naweeŽn van het destructieve militaire bewind nog ervaren, trots zijn op hun gezamenlijke herkomst en niet bereid zijn om getuige te zijn van, of toe te staan dat, langzaam maar zeker onze mensenrechten beknot worden en de maatschappij beroofd wordt van onze Surinaamse trots, moraal en ethiek. Als Surinamers moeten wij ook weten dat eerlijk en oprecht je inzetten voor de natie, geen teken van zwakheid is. En dat oprechtheid blijkt uit het bewijs daarvan. Laten wij samen eindelijk een nieuwe politievoering vormgeven, waarbij zij die de macht verwerven rechtvaardig zijn, de zwakken in de maatschappij zich beschermd weten en de vrede behouden blijft.

DA91ís beleid is en zal altijd zijn de strijd aan te binden, in alle sectoren en op alle niveaus, met alle ons wettig ten dienste staande middelen tegen machtsmisbruik en tirannie, tegen corruptie, slecht bestuur en economische en morele vernietiging van onze samenleving. Het is deze beleidsgedachte die ons blijft motiveren en stimuleren om ons dagelijks te blijven inzetten om de noodzakelijke veranderingen in de samenleving te bereiken. Ons doel is de overwinning! De overwinning van Suriname, overwinning van recht en rechtvaardigheid teneinde op de koers te geraken richting welzijn en welvaart voor ons allen.

Hoewel we weten dat er ook in 2015 wederom vele uitdagingen zullen zijn voor ons Surinamers, staat de koers van DA91 vast. We roepen u op om tezamen met ons, met bundeling van onze krachten, voorwaarts te gaan versterkt met daadkracht en ambitie. Tezamen zullen wij een sterk en corruptievrij Suriname bouwen! Uw ondersteuning is onmisbaar in het succes van Suriname!

DA91 wenst u, uw gezin, uw organisatie en allen die u dierbaar zijn, een succesvol en vernieuwend 2015 toe!

DA91 Publiciteitsdienst

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden 01-01-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics