Nickerie.Net, dinsdag 24 maart 2015


Waterforum Suriname benadrukt duurzaam waterbeheer

Op 22 maart werd overal in de wereld het belang van water voor het leven op aarde benadrukt. Zonder water is er geen leven mogelijk. Ieder jaar op 22 maart wordt vanaf 1992 de aandacht gevraagd van het grotere publiek voor de mondiale en nationale watersituatie. In 2015 is het thema van de Wereld Waterdag 'Water and Sustainable Development'. Ook in Suriname wordt aandacht besteed aan Wereld Waterdag. Het land kampt met diverse problemen die dringende aanpak behoeven.

Duurzame ontwikkeling is een voortvloeisel uit het groeiende besef dat de natuurlijke bronnen op aarde niet onuitputtelijk zijn en dat de mens zuinig moet zijn op deze hulpbronnen, in het belang van de toekomstige generaties. Dit zegt het Waterforum Suriname, onder voorzitterschap van Manodj Hindori, in een verklaring. Bij duurzame ontwikkeling is er ruime aandacht voor de lange termijn effecten van menselijke interventies in het milieu. Bij duurzame ontwikkeling wordt verantwoord omgegaan met water als een van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen op aarde. Het laatste decennium is het begrip 'duurzaam waterbeheer' nauw gerelateerd aan duurzame ontwikkeling. Duurzaam waterbeheer is het verantwoord winnen, gebruiken en lozen van water. Dat wil zeggen dat onttrekking van water geen uitdroging van gronden mag veroorzaken en lozing van gebruikt water geen verontreiniging van het milieu tot gevolg mag hebben.

Mondiale uitdagingen

De mondiale uitdagingen op het gebied van water zijn drievoudig: het garanderen van voldoende water om de behoefte aan drinkwater en sanitatie van een steeds groeiende wereldbevolking te dekken, het leveren van voldoende irrigatiewater om aan de steeds groter wordende vraag naar voedsel te kunnen voldoen en het beschermen van de zoetwaterbronnen op aarde. De belangrijkste problemen in de wereld op het gebied van water zijn watertekorten, overstromingen en uitdroging van land. Het is essentieel om zuinig om te gaan met water.

Landen kunnen op diverse manieren het zuinig gebruik van water stimuleren. Nationale en lokale initiatieven om bedrijven en burgers aan te zetten tot verstandig gebruik van water zijn heel belangrijk. Het winnen en distribueren van water zal efficiŽnter moeten, zodat er minder sprake is van verlies van water. Lekkages in drinkwaternetwerken in woongebieden en verspilling bij de bevloeiing van landbouwgebieden moeten dringend worden aangepakt. Gestimuleerd moet worden om water her te gebruiken voor doeleinden die minder schoon water vereisen, zoals irrigatie en het schoonmaken. Met name moet worden tegengegaan dat verontreinigd afvalwater van industrieŽn, bedrijven en woongebieden in het oppervlaktewater - dus weer in het milieu - terecht komt.

Waterproblemen Suriname

Suriname is overvloedig gezegend met water als een van onze natuurlijke hulpbronnen. Wellicht vanwege deze overvloed is het duurzaam waterbeheer in Suriname nog onvoldoende ontwikkeld. De watersector van Suriname kenmerkt zich door een aantal significante problemen. Er is vaker sprake van wateroverlast vanwege overstromingen (zie het recente voorbeeld van Weg naar Zee). De waterafvoer bij grote regenbuien verloopt vaak problematisch. Bij vele nieuwe verkavelingsprojecten is de afwatering slecht geregeld. Wij kampen met watertekorten in het stuwmeer, waardoor de energieopwekking achterloopt.

Landbouwgebieden in bijvoorbeeld Nickerie hebben vaak te maken met tekort aan irrigatiewater. Riviertransport is soms beperkt door grote droogten in het binnenland. Drinkwater is niet overal in het land gelijkelijk beschikbaar. Afvalwater van bedrijven wordt vaak ongecontroleerd geloosd in het milieu. Vervuiling van water in het binnenland met kwik baart grote zorgen. Maar ook watervervuiling als gevolg van pesticiden, chemisch afval en rommel wordt steeds manifester. Bij duurzaam waterbeheer biedt onze watersector echter ook perspectieven. Hydro-energie, voedselproductie, recreatie, toerisme en wellicht ook waterexport behoren tot de kansen.

Duurzaam waterbeheer

Water is een basisbehoefte van onze samenleving. Om voldoende veilig drinkwater te garanderen, om de waterkwaliteit te bevorderen en om onze waterbronnen duurzaam te beschermen is het dringend vereist om ons waterbeheer te verduurzamen. Instrumenten voor het versterken van duurzaam waterbeheer zijn o.a. het opstellen van het nationaal waterbeleid, afkondigen van waterwetten ter bescherming van waterbronnen en waterkwaliteit, versterken van waterinstituten, opleiden van technisch kader, onderzoek en dataverzameling, waterkwaliteitsmetingen en een goede coŲrdinatie tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Maar het allerbelangrijkste is dat het bewustzijn van de totale samenleving rondom het belang van duurzaam waterbeheer in Suriname wordt vergroot. Wereld Waterdag biedt daartoe een uitstekende gelegenheid.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 24-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics