Nickerie.Net, dinsdag 24 maart 2015


Back Pro woonkavels met hoge gezondheid risico’s

24/03/2015

Aan: de President van de Republiek Suriname Geachte President, Uit de media heb ik vernomen dat de staat voornemens is om op zeer kort termijn over te gaan tot het uitdelen c.q toewijzen van een 700- tal kavels ter bebouwing en bewoning aan burgers in het district Nickerie. Dit voornemen op zich is bijzonder lofwaardig en helpt mee een van de grote problemen waarmee ons land worsteld, enigszins op te lossen.

Het betreft in deze , zoals ik dat via de media uit monde van de Districtscommissaris van Nickerie heb vernomen om woonkavels in het zogenoemd " Back Pro" gebied, die ingeklemd ligt tussen de Prins Bernardpolder, het bacovenareaal van het voormalig Surland/SBBS die nu in handen is van en Franse onderneming en de Europolder. Normaliter zouden de daartoe bevoegde en verantwoordelijke instanties eerst een degelijk onderzoek moeten instellen naar de geschiktheid van het gebied om deze te ontwikkelen tot een woondorp van naar schatting 700 woningen en 2000 plus bewoners. Het gebied zou niet alleen een hydrologisch en civiel technisch toets naar geschiktheid moeten doorstaan , maar ook een milieukundig en gezondheidstoets. Het lijkt mij dat men geen rekening heeft gehouden met gezondheids- en veiligheidsaspecten om dit gebied te bestemmen als wooncentrum.

Zoals eerder gesteld is het gebied ingeklemd door twee groot landbouwbedrijven die doen aan hoog gemechaniseerde landbouw waarbij men veel chemicalien en meststoffen toedient aan de gewassen middels vliegtuigbespuiting. Welnu, hierin zit een groot gezondheidsrisico voor de toekomstige bewoners van dit gebied. Het te ontwikkelen dorp en haar bewoners zullen te maken krijgen met vrijwel wekelijkse "overspray" en afdrijven van voor de mens gevaarlijke chemicalien die de twee landbouwbedrijven toedienen aan hun gewassen.

Het hoeft dus geen verder betoog dat de beslissing om in het "Back Pro" gebied woonkavels uit te geven niet een juiste is en dat men de gezondheidsrisico's over het hoofd heeft gezien. In dit kader wil ik in herinnering brengen de beslissing van de SML/Wageningen om het dorp Kaaimanpolder, gelegen te midden van uitgestrekte rijstvelden in de jaren '80 en '90 vanwege alarmerende gezondheidsklachten van de bewoners aldaar, te ontmantelen en de bewoners elders onder te brengen. De meeste klachten betroffen verlaagde fertiliteit, longaandoeningen en kanker .

Op basis van deze argumenten en het belang van "potentiele bewoners van Back Pro", geachte President, vraag ik u om de uitgave van woonkavels in het "Back Pro" gebied weer te doen overwegen en andere mogelijkheden te zoeken voor de grote vraag naar woonkavels in het district Nickerie. Desgewenst ben ik bereid om wat mogelijkheden aan te geven in deze.

Radjen Kisoensingh (radjkisshpp@hotmail.com)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT 24-03-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics