Nickerie.Net, vrijdag 01 mei 2015


VHP voor dialoog overheid, bedrijfsleven en vakbeweging

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) ziet graag dat er een gestructureerd dialoog komt tussen overheid, bedrijfsleven en vakbeweging. Dit is nodig om diverse problemen op te lossen en de sociale zekerheid op een wenselijk niveau te brengen. De oranje partij staat stil bij de 'Dag van de Arbeid'.

"Het is van belang om in verband met de 'Dag van de Arbeid' stil te staan bij de ontwikkelingen die zich voordoen op onze arbeidsmarkt. Arbeid zelf is uiteindelijk de beste sociale zekerheid. Op deze dag viert men de strijd voor betere arbeidsomstandigheden. Arbeid mag niet worden beschouwd als koopwaar, het gaat om mensen en de bescherming van de menselijke waardigheid. We weten dat werkgevers en werknemers een eigen kijk op een wenselijk niveau van sociale zekerheid hebben. Rekening houdend met die verschillen streeft de VHP naar een bewegende vloer in de sociale zekerheid. Het gaat daarbij niet om een voor ieder gelijke basis, maar een relatie tussen economische ontwikkeling en sociale zekerheid.

Het is zeer betreurenswaardig dat de werkgelegenheid in ons land zich reeds geruime tijd negatief ontwikkelt. De werkloosheid neemt gestaag toe. Deze negatieve ontwikkeling is voornamelijk ingegeven door het slechte beleid van de huidige regering. De overheid neemt het niet zo nauw met de sociale bescherming en zekerheid.

Het is primair de taak van de overheid om middels dialoog met de sociale partners welvaart en welzijn voor land en volk te brengen. Wij denken hierbij aan het creëren van duurzame werkgelegenheid voor in het bijzonder de jongeren waardoor zij in staat zijn een bestaan voor zichzelf in gezinsverband te verwezenlijken.

We kunnen het probleem van de werkloosheid niet oplossen door de gordijnen dicht te doen en de ogen te sluiten. De VHP is voorstander van een constructieve en breed gedragen dialoog tussen de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven om duurzame oplossingsmodellen aan te dragen voor de huidige en te verwachten sociaaleconomische ontwikkelingen. Het willen aanvaarden van nieuwe uitdagingen voor het verwezenlijken van lange termijn doelen (zie Vision 2030 en VHP partijprogramma) noopt ons om met meer nauwgezetheid bestaande wet- en regelgeving na te leven alsook internationale afspraken te eerbiedigen.

Voorts moeten we de instituten welke wij ter beschikking hebben, waaronder het Arbeids Advies College, de Arbeidsinspectie en de Bemiddelingsraad bij arbeidsgeschillen spoedig aan een kritische analyse onderwerpen. En daar waar nodig deze aanpassen aan de huidige en de te verwachten sociaal- maatschappelijke ontwikkelingen ten einde duurzame en rechtvaardige arbeidsomstandigheden voor elke burger van ons land te garanderen. In dit kader denken wij om ten aanzien van de bemensing van de Sociaal Economische Raad de overheid van de nodige adviezen te voorzien. De huidige sociaal- maatschappelijke problemen kunnen grotendeels voorkomen worden als een geïnstitutionaliseerde, brede dialoog tot stand wordt gebracht. De VHP zal zich blijven inzetten om werknemers en werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen in het creëren van menswaardig werk onder menswaardige omstandigheden.

De partij roept op tot eensgezindheid onder werkers, werkgevers en hun vakbonden, zodat de werkende klasse als een sterke factor in de ontwikkeling van Suriname weerstand kan bieden aan ontwikkelingen die op ons afkomen. De VHP wenst het Surinaamse volk, in het bijzonder alle werknemers en werkgevers, een prettige en bezinningsvolle ‘Arbeidersdag’ toe".

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ NSS 01-05-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics