Nickerie.Net, woensdag 19 augustus 2015


Hoefdraad gedegradeerd van governor tot minister

Een zeer opmerkelijke gebeurtenis van de afgelopen week, is voor mij en zeker ook voor alle kritisch denkende Surinamers, de benoeming van de heer Gillmore Hoefdraad tot minister van FinanciŽn van de republiek Suriname. Enkele mensen hebben enigszins hun licht laten schijnen op deze, toch wel bijzonder mutatie. Als monetaire instantie belast met de bewaking van de waarde van onze munt, de kredietwaardigheid van het land en andere macro-economische indicatoren/instrumenten en wel uitgaande van strikt deskundigheid ter zake, had ik niet kunnen bevroeden dat de governor gemuteerd zou worden naar een meer politiek geŽngageerde functie, namelijk minister van FinanciŽn.

Omdat deze aangelegenheid stof tot nadenken in de maatschappij opwerpt, lijkt het me juist om hierover te schrijven. Ik zal trachten geen suggestieve voorstellingen van zaken te doen, maar zal proberen te achterhalen welke redenen ten grondslag hebben gelegen aan de wat ik noem, mutatie van de governor tot minister door de president. Ik zal dan ook geen waarde-oordeel vellen over noch de mutatie an sich, noch over de vermeende redenen die ertoe geleid hebben tot de onderhavige mutatie.

De nieuwe governor in 2010

Tot 2010 wist ik niet eens over het bestaan van ene Gillmore Hoefdraad. Een jonge Surinamer, die het geschopt heeft tot een deskundige econoom/statisticus bij de Bretton Wood organisatie, het IMF. Toen er een keuze gemaakt moest worden in 2010 voor de nieuwe bankpresident, is informatie verstrekt door de president over het fameuze curriculum vitae van deze jonge Surinaamse financieel deskundige met als bijzondere specialiteit statistiek. De financiŽle wereld in Suriname heeft voor zover ik mij dat voor de geest kan halen, positief gereageerd op de aankondiging en de benoeming van deze specialist als de nieuwe bankpresident.

Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden, dat er wel gefronste voorhoofden te zien waren als ook openlijke kritiek te horen met betrekking tot de volgens Surinaamse maatstaven, vorstelijke bezoldiging die de bankpresident zou gaan verdienen op maandbasis. Maar hierover gaat deze bijdrage niet. In elk geval heeft de Surinaamse gemeenschap 'the benefit of the doubt' gegeven aan de heer Gillmore Hoefdraad als bankpresident, niettegenstaande de opmerkingen en kritieken over de SRD 80.000 per maand aan bezoldiging. Deskundigheid moet immers betaald worden, zal dit volk gedacht hebben. Ik onderschrijf dit denken ook volledig.

Waarom de mutatie?

Ik denk dat de president Bouterse meer transparantie moet geven over deze opmerkelijke mutatie om te voorkomen dat er allerlei insinuerende of tendentieuze berichten hierover de ether worden ingestuurd. Ik denk dat deze duidelijkheid zijdens de President ter zake, ook beschermende werking zal hebben op de gewezen bankpresident en thans de huidige minister van FinanciŽn. De hamvraag die mij aanleiding heeft gegeven tot het leveren van deze bescheiden bijdrage is: waarom is het nodig geweest voor de president om de ter zake deskundige als Gillmore Hoefdraad over te plaatsen van governor/bankpresident naar minister van FinanciŽn?

In mijn conceptie zie ik in deze rolmutatie, voorzichtig gezegd, enige mate van degradatie, niet enkel op het gebied van de eerder genoemde vorstelijke bezoldiging, maar meer nog op de inhoudelijkheid van de taken van governor (bewakend) en die van de minister(uitvoerend). Professor Caram heeft afgelopen week het verschil in taken en positie van beide monetaire autoriteiten met simpele bewoording aangegeven.

Het zou ook goed zijn als meegenomen wordt in de beantwoording van de hamvraag een stukje, nee, gedegen evaluatie van de functionering van meneer Hoefdraad als governor van de Centrale Bank in al de facetten (van wisselkoersbeleid tot controle op de commerciŽle banken). Let wel ik heb geen kritiek geuit op noch de benoeming, noch het beleid van meneer Hoefdraad op de Centrale Bank. Ik suggereer ook niets zoals a priori gesteld is. Deze opmerkelijke mutatie verdient wel duidelijkheid voor mij als kritische denker die zaken benadert vanuit een perspectief van een dialectische oogpunt/invalshoek. Uit tegenstellingen ontstaan balans/evenwicht in alles, ook in denken en handelen van de mens. Als er geen balans bestaat in het denken en handelen van de mens, is de kans levensgroot aanwezig dat zaken eerder worden afgewikkeld/afgehandeld op basis van emotionaliteit, dan op basis van rationaliteit. Daarom heb ik gekozen om de wereld, het leven op deze werkelijkheid(de dialectische benadering) te baseren.

Bert Eersteling

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS / FOS Network 15-08-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics