Nickerie.Net, donderdag 03 september 2015


NPS: Volk moet het gelag betalen

De Nationale Partij Suriname (NPS) vermoedt dat er na de recente tariefsverhogingen van de nutsvoorzieningen en de brandstofprijs, nog andere maatregelen in het verschiet liggen om “geld uit de zakken van het volk te halen.” De groene partij noemt op: accijnsverhoging op alcoholische dranken, tabak en prijsverhoging van kookgas. 

Ook de devaluatie van de Surinaamse munt vindt de NPS niet ondenkbaar. Zij wijst erop dat de druk op de Amerikaanse dollar toeneemt en de deviezenreserve aanzienlijk is geslonken. “Het kabinet Bouterse-I heeft het namelijk gepresteerd om in het eerste kwartaal van 2011 zowel de government take te verhogen als de devaluatie door te voeren,” schrijft de NPS in een reactie op de verhogingen.

Ze wijst op de maatschappelijke gevolgen van de inkomensverhogende maatregelen voor de Staat. Kleine ondernemers zullen het bijzonder moeilijk krijgen om de concurrentiepositie veilig te stellen en de levensvatbaarheid van de bedrijven te behouden. De loontrekkers zullen het nog beroerder krijgen. Deze groep is niet bij machte om de prijsstijgingen af te wentelen op derden. De minderdraagkrachtigen zijn overgeleverd aan de willekeur en genade van de machthebbers, zegt de NPS.

Verkwistend beleid 
Wie geeft de zekerheid en het vertrouwen dat de machthebbers lering hebben getrokken uit een falend beleid en dat er een einde komt aan een verkwistend beleid?. Hoe zal de regering omgaan met de gelden die vanwege de tariefsverhogingen worden onttrokken aan de gemeenschap? De aanwending van de extra verkregen ontvangsten (belastingmiddelen) moeten op een verantwoorde wijze plaatsvinden, immers het volk moet de offers brengen voor een falend financieel economisch beleid.

De regering Bouterse 1 kan aangerekend worden dat zij haar uitgaven niet in lijn heeft gebracht met de ontvangsten. De coalitiepartijen hebben aan de vooravond van de verkiezingen circa 5000 ambtenaren op arbeidsovereenkomst in dienst genomen om het stemgedrag te beïnvloeden. De lopende uitgaven zijn hierdoor aanmerkelijk gestegen. Nu dreigen deze mensen van de lijst afgevloeid te worden. Er is verder een excessief sociaal beleid uitgevoerd zonder dat de binnenlandse productie is gestimuleerd. Daardoor zijn er onvoldoende middelen om de basiszorg en onderwijs duurzaam te financieren. Daarbij komt nog dat de corruptie welig tiert en menige overtreder zich onaantastbaar acht, beschrijft de NPS de situatie.

Aanbevelingen 
De regering is er aansprakelijk voor dat er duurzame ontwikkeling komt. Dat betekent verstandig investeren in industrie, zorg en onderwijs. De inkomsten mogen niet worden besteed in uitsluitend de consumptieve sfeer. “De NPS heeft keer op keer gewaarschuwd dat het verkwistend beleid van de overheid de afgelopen 5 jaren het land zou dompelen in armoede.” De vorige regering heeft ook goedbedoelde waarschuwingssignalen van monetaire deskundigen naast zich neergelegd en critici stelselmatig betiteld als kwaadwilligen.

De groei van de geldhoeveelheid is veel groter dan de groei van de nationale economie. Het grootste gevaar voor financieel economische en monetaire evenwichtigheden is de regering zelf. De NPS hoopt dat de veroorzakers van de financieel economische neergang tot inkeer zijn gekomen en dat regering Bouterse II de tering naar de nering weet te zetten.
 

De financiële offers om de economie op spoor te brengen, mogen niet alleen maar door de mensen die al afdragen, worden opgebracht. De uitdaging is dat alle belastingplichtigen, ook zij die in de kleinschalige goudsector zitten, een substantieel aandeel bijdragen. De NPS geeft zes aanbevelingen mee:
- capaciteitsversterking van de belastingdienst en verhoogde efficiëntie van het apparaat;
- Stop de populistische projecten en doe rendabele productieve investeringen;
- Laat subsidies van staatsbedrijven afhangen van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
- Verkoop van overheidsgrond en doelmatige besteding van de gelden;
- Versterken van controle instituten ( Rekenkamer en Clad);
- Optimale benutting van deskundig kader. Geen koppensnellerij van technocraten die niet tot de regeringspartij behoren.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /Ingezonden NPS 02-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics