Nickerie.Net, donderdag 10 september 2015


Opnieuw herstel van de Surinaamse economie

Van een programma voor ‘Herstel, Groei en Aanpassing van de Surinaamse economie,’ in 1992, naar ‘Opnieuw herstel, en Opnieuw aanpassing van de Surinaamse economie’ per september 2015. Het heeft er veel van dat het volk van Suriname na 23 jaren weer een herstelprogramma zal moeten ondergaan, maar dan onder een door mij geformuleerde naam: Van een programma voor Herstel, Groei en Aanpassing van de Surinaamse economie in 1992, -

HET STRUCTUREEL AANPASSINGSPROGRAMMA, SAP - naar ‘Opnieuw herstel en Opnieuw aanpassing van de Surinaamse economie’ per september 2015’. Met verwijzing naar ‘Een programma voor herstel, groei en aanpassing van de Surinaamse economie’, bekend onder de naam ‘Structureel Aanpassingsprogramma’(SAP) van november 1992. is op pagina 13 de volgende passage opgenomen: Thans is het allergrootste deel van de overheidsuitgaven bestemd voor de personeelskosten en de overdrachtsuitgaven, waarbij inbegrepen de subsidies aan de parastatale en andere instellingen. Vandaar dat de nadruk bij de sanering van de uitgaven gelegd zal worden op de personele uitgaven en de subsidies. Was in 1992 o.a. het saneren van subsidies een issue; na 23 jaar is het nog steeds een vraagstuk. Wij zullen ons met zijn allen moeten afvragen hoe het komt dat opeenvolgende regeringen het subsidievraagstuk niet hebben kunnen of willen aanpakken. Was het politiek- opportunisme van enkele personen?

Gelet op de huidige situatie in het land komen de 4 hoofdonderdelen van het toenmalige aanpassingsprogramma weer in beeld. In het programma dat toen is uitgevoerd werden de volgende hoofdonderdelen onderscheiden:

A. Overheidsbegroting;

B. Monetair beleid;

C. Productieverhoging en investeringsbevordering;

D. Sociaal beleid.

Het betrof toen een integraal pakket aan maatregelen. De drie hoofdmaatregelen waarvoor wij in september 2015 staan, uitgaande van het Advies van het FEP zijn o.a. : A. De governement-take op brandstof; B. Voorstel watertariefsverhoging; C. Voorstel energie tariefsverhoging.

In het beleidsmatrix aanpassingsprogramma van 1992 staat onder de kop loonbelasting het volgende vermeld: De verhoging van de belastingvrij voet en herziening van de bestaande tariefstructuur, hetgeen zal leiden tot een verruiming van het besteedbaar inkomen van de lagere en midden-inkomensgroepen.

De verbruiksbelasting op brandstof

De pompprijs voor brandstoffen zal op korte termijn worden aangepast, zodat er minder aanleiding voor smokkel en overconsumptie zal zijn. Het aanpassen van de pompprijs was toen ook een issue alsook de verruiming van het besteedbaar inkomen van de lagere en midden-inkomensgroepen bij de uitvoering van het SAP.

Uitgaven beleid:

a. Op basis van de resultaten van de doorlichting van de overheid, zullen investeringen in het gesaneerde overheidsapparaat plaatsvinden om verdere modernisering door te voeren.

b. Subsidies aan parastatale bedrijven zullen worden verminderd c.q. stopgezet op basis van tariefaanpassingen.

c. Ook in 1992 waren er bezuinigingen in het SAP opgenomen. Diverse uitgaven, o.a. telefoonkosten, energieverbruik, gebruik van dienstvoertuigen, zullen worden gesaneerd.

Wat nu?

Na 23 jaren komen alle hierboven en andere nog niet genoemde issues weer bovenwater. In het aanpassingsprogramma van 1992 ging het ook om het afbouwen van subsidies aan de parastatale en andere instellingen en het treffen van bezuinigingsmaatregelen.

Tot slot van mijn korte reactie op de actuele situatie wens ik op te merken, dat wij als samenleving ervoor moeten waken dat wij als land niet opnieuw in een situatie van monetaire financiering terechtkomen. De tarieven van de nutsbedrijven zullen moeten worden aangepast maar dan in een integraal pakket met belastingmaatregelen ter verruiming van het besteedbaar inkomen van de lagere en midden-inkomensgroepen, in samenhang met midden grote en kleine inkomstenverhogende maatregelen, die in sommige gevallen bij wet geregeld zullen moeten worden en ook in het FEP-advies zijn opgenomen, zonder hierop verder in te gaan. Want ook de midden, grote en kleine inkomsten, ZIJN INKOMSTEN!

Marcellino Nerkust - vakbondsleider

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 10-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics