Nickerie.Net, vrijdag 11 september 2015


Verdere verarming van het volk

 

De inkomsten verhogende maatregelen, en het daaraan gekoppelde bezuinigingsbeleid van de regering, leiden niet tot een verademing voor de samenleving, maar tot een verarming. En dit is in strijd met hetgeen wat de NDP de samenleving, het electoraat, heeft voorgespiegeld en kan dan ook niet anders worden gedefinieerd als volksverlakkerij en volksbedrog. Grote delen van de kansarmen hebben hun hoop gezet op de NDP als zou deze ervoor zorgen dat zij uit hun uitzichtloze situatie zouden geraken en de ongelijkheid in welvaart voor hen zou wegnemen. Het tegendeel is echter waar: hoop wat vertrouwen betekent, is omgeslagen in wanhoop en algehele verontwaardiging. De ongelijkheid in kansen op de maatschappelijke ladder is vooralsnog niet afgenomen.


Verspilling en wanbeleid 
De rechtvaardiging voor de te nemen maatregelen van de regering komt voort uit de acute financiŽle situatie van grote financiŽle tekorten om de rekeningen te dekken. Mooi en waar, echter moet de vraag gesteld worden hoe we hierin zijn beland en, waar de tekorten vandaan komen. En hoe komt het dat jaren van economische groei niet gebruikt zijn om meer pijlers in de economie te slaan.
Zijn er krachten geweest waar geen invloed op kon worden uitgeoefend? In deze moet er wel worden opgemerkt dat de regering-Venetiaan met nagenoeg dezelfde grondstofprijzen en olieprijs heeft moeten werken. Of zijn er andere oorzaken? Een groot deel van onze problemen is terug te voeren op de manier waarop dit land de afgelopen vijf jaar geleid is. Een spoor van verspilling, onbehoorlijk bestuur wanbeleid, wanprestatie en enorme corruptie heeft gemaakt dat we zijn waar we nu zijn beland. Dit maakt dat de maatschappelijke onvrede over de te nemen maatregelen waarvan het effect op de mens nog niet wordt gemeten groeit. Heeft men zich afgevraagd waar men naartoe wil, pas als je dat weet kun je bepalen waarop je wil bezuinigen. 

Ondemocratisch en on wettig 
Ook de totstandkoming van de maatregelen past niet bij een democratische rechtsstaat waar het parlement inspraak heeft in hun totstandkoming. Een groot deel van de samenleving is van mening dat het de ellende niet heeft veroorzaakt en zeker de vruchten ervan niet heeft geplukt. Te moeten opdraaien voor de gevolgen is niet kan. Onder welke omstandigheden mensen moeten overleven is gewoonweg buiten beschouwing gelaten. De onvrede onder de mensen wordt ook gevoed wanneer zij zien dat dit land niet in staat is aan de wijd verspreide corruptie een eind te maken. Zij zien dat corruptie in de hoogste regionen loont en onbestraft blijft en zij laten zich dan ook niet aanspreken op hun eigen sociale gedrag. 

De maatregelen zijn niet onderworpen aan wet en regelgeving, de sociale partners zijn niet in voldoende mate geconsulteerd, het parlement is overgeslagen, hetgeen ondoordacht en ronduit misdadig is. Het zal mij niet verbazen als de gang naar de rechter zal toenemen. En in deze is te hopen dat de rechtspraak in zijn uitspraken vernieuwend zal zijn en een eind maakt aan onrecht, het volk aangedaan door besluiten die structureel op ondemocratische manier worden genomen. 

Funest voor de kinderen 
Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat overleven door bezuinigingen van groepen die al op het bestaansminimum leven zeer moeilijk is; zij zullen veelal bezuinigen op voeding. Behalve honger betekent zulks dat zij ook de dagelijkse behoefte aan noodzakelijke voedingsstoffen niet naar binnen krijgen. Voor jonge kinderen is dat funest. De ontwikkeling van de hersenen blijft achter waardoor er later op school leerproblemen ontstaan. Een andere strategie om de maatregelen het hoofd te bieden is kinderen inschakelen om inkomen te vergaren. Ouders die langer moeten werken om rond te komen, zullen zodoende kinderen geen aandacht kunnen geven en dat brengt grote problemen met zich mee. Bestrijding van de gevolgen van armoede en achterstand veroorzaakt maatschappelijke problemen waarvan de bestrijding miljoenen meer kost. Heeft men dit alles betrokken bij het nemen van de besluiten: het spin-off effect zal groot zijn en zal ervaren worden als onrechtvaardig.

Oplossingen niet overlaten aan de veroorzakers 
Professor Anthony Caram is de mening toegedaan dat stijging van grondstofprijzen en het vinden van een gasbel de precaire situatie zal keren. Is dit wel zo?. Allereerst zou het oplossen van de crisis niet moeten worden overgelaten aan de veroorzakers ervan en vervolgens wordt onze vooruitgang deels tegengehouden door inadequate bemensing van onze overheid; loyaliteit blijkt belangrijker dan kennis van zaken. Een studie van de Wereldbank heeft laten zien dat landen waarvan groei wordt aangeblazen door gas- olie of mineralen achterblijven in armoedevermindering in vergelijking met landen zonder natuurlijke hulpbronnen. In de jaren 70 gingen wetenschappers en economen ervan uit dat de kans dat Afrika zich zou ontwikkelen tot een economische macht groter dan AziŽ omdat het minder dichtbevolkt was en meer grondstoffen had. 
AziŽ heeft zich ontwikkeld tot een economische tijger. Afrika is ver achtergebleven. 
China transformeerde in dertig jaar tijd zijn totale economie; onderwijs en werkend leren staan centraal. Zuid Korea had geen ander kapitaal dan menselijk kapitaal en zette er al zijn kaarten op.

Breed gedragen economische groei vereist werkgelegenheid en geschoold personeel. Exploitatie van grondstoffen is kapitaal intensief, niet arbeidsintensief, omdat zoín transformatie niet van zelf opgang komt voor ontwikkeling via grondstoffen is visionair beproefde lang termijn politiek nodig met kundige personen op de juiste plaats.
Al zouden we gas en olie vinden onder gelijkblijvende omstandigheden van de bemensing, zal er niets veranderen. Hoe is te rechtvaardigen dat in de afgelopen vijf jaar elfduizend ambtenaren zijn aangetrokken slechts uit politieke motieven. Rechtvaardigt dit solidariteit van de gemeenschap? Ik denk het niet.
Het voorgestelde vangnet zal ook moeten gelden voor de elfduizend aangetrokken ambtenaren. 

Albert Assen 

Lid Seti NPS, lid JAPIN van de NPS

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 11-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics