Nickerie.Net, donderdag 26 november 2015


Toespraak fractieleider van de VHP, Chan Santokhi, op 25 november 2015 op de buitengewone vergadering in De Nationale Assemblee

Mevr. de voorzitter:

Vandaag, 25 november 2015, is het exact veertig jaar geleden dat na een lang proces van dekolonisatie de statutaire band met het Koninkrijk der Nederlanden, helaas ten dele tegen wil en dank, werd beëindigd en ons land toetrad tot het collectief van onafhankelijke staten.

Suriname en Nederland waren ruim driehonderd jaar aan elkaar gekluisterd en zijn nog steeds nauw met elkaar verbonden door hun gedeelde geschiedenis, de culturele uitwisseling die nog steeds plaatsvindt en door de vele landgenoten die er wonen. Juridische banden laten zich immers makkelijker doorsnijden dan historische en culturele.

Bij de viering van veertig jaar staatkundige onafhankelijkheid van ons land, is het daarom gepast even stil te staan bij deze heuglijke gebeurtenis. We hebben alle reden trots te zijn als natie voor de vreedzame wijze, waarop ons land erin geslaagd is de onafhankelijkheid te verwerven.

Trots eveneens voor het feit dat wij in vrede en harmonie leven, terwijl elders in de wereld oorlogen worden gevoerd vanwege verschil in klasse, etniciteit en religie. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij draagt nationale verbondenheid, vrede (Shanti) en het broederlijk met elkaar leven hoog in haar vaandel.

Het is dan ook de Vooruitstrevende Hervormings-Partij geweest die, ondanks alle perikelen van toen, heeft zorggedragen voor een vreedzame en harmonische soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975. De partij heeft altijd in de voorhoede gestaan van het democratiseringsproces, evenals van vrede, veiligheid, welvaart en welzijn voor eenieder, ongeacht de politieke voorkeur, klasse, etniciteit of religie van hem of haar.

Wij zullen ons als volk immers onverkort moeten bezinnen op onze unieke nationale taak een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons geliefd Suriname.  Na 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid merken we helaas dat de bestuurlijke orde er niet in geslaagd is met de nodige “checks en balances” duurzame ontwikkeling voor de samenleving te brengen.

In de afgelopen periode is ons land zwaar geteisterd door corruptie en ondermaats openbaar bestuur, als gevolg waarvan kansen voor groei en ontwikkeling in een neerwaartse spiraal zijn terecht gekomen.

 Daardoor is het ons niet of nauwelijks gelukt aan de huidige uitdagingen zoals schaarste aan energie, grensoverschrijdende criminaliteit, financiële- en economische instabiliteit, dalende monetaire reserve, zorgwekkende milieuproblematiek, veiligheid van burgers, ontwikkelingsgericht onderwijs, steeds minder wordende natuurlijke hulpbronnen, ontwikkeling van het agrarisch potentieel, dreigingen binnen de arbeidssector en werkgelegenheid, het hoofd te bieden.

Het is overigens voldoende bekend dat de georganiseerde misdaad de soevereiniteit van een land in ernstig gevaar brengt. De VHP dringt daarom erop aan dat de regering, met behoud van haar soevereiniteit, maatregelen treft tegen alle vormen van criminaliteit, in het bijzonder de grensoverschrijdende criminaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Het uitblijven van structurele maatregelen ter leniging van de noden van de burgers druist ernstig in tegen het beloofde “Sociaal Contract”. De VHP vraagt de regering dat ze adequaat inspeelt op de verschillende brandende vraagstukken van de samenleving.

De VHP acht het van belang dat de regering de toekomst en de belangen van de natie Suriname veilig stelt door het ontwikkelen van een toekomstgerichte visie, gebaseerd op optimale en duurzame benutting van de beschikbare natuurlijke en menselijke hulpbronnen.

De partij onderstreept dat ontwikkeling van de natie, niet alleen bestaat uit materiële vooruitgang, maar ook uit gezamenlijk gedragen normen en waarden, fysieke en geestelijke gezondheid, spiritualiteit en geluk. Zij is van oordeel dat het besturen van Suriname visionair, deskundig en strategisch moet zijn.

De VHP ziet graag dat de regering op een gebalanceerde en gestructureerde wijze internationale, regionale en bilaterale samenwerking aangaat om Suriname verder te ontwikkelen met nationale en internationale inspanningen, op basis van het principe van interdependentie.

Ons land dient weer een respectabele plaats te krijgen als een gezaghebbende rechtsstaat in de rij der naties.

Het diasporabeleid zal doelgericht ontwikkeld moeten worden in samenwerking met de diasporasamenleving in het buitenland, die ook een product is van onze onafhankelijkheid.

Het menselijk potentieel, de Surinamer, is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van ons geliefd land. Alle Surinamers daadwerkelijk erbij betrekken en hen inspireren om bijdragen te leveren is voor eenieder die belast is met het bestuur van ons land een uitdaging.

Gezamenlijk zullen we moeten werken aan de verwezenlijking van een beter Suriname, opdat we en de generaties die na ons zullen komen, daar maximaal profijt van kunnen hebben.

Laat de diepere betekenis van soevereiniteit ook de leidraad zijn voor de regering, maar ook voor ons als parlement en volk van Suriname, wanneer we ons buitenlands beleid uitdragen; wanneer we beslissingen nemen m.b.t onze natuurlijke rijkdommen; wanneer we financiële overeenkomsten aangaan met het buitenland; wanneer we onze economie wensen te herstellen; wanneer we investeerders faciliteren; maar ook wanneer wij als Surinamers omgaan met ons eigen arbeids- potentieel.

De VHP wenst de hele natie een Switi Srefidensi toe en indachtig de strofe in ons nationaal volkslied : “Gado na wi fesi man”, ....gaat zij vol vertrouwen de volgende veertig jaar tegemoet.

VHP fractieleider Chan Santokhi

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /VHP 25-11-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics