Nickerie.Net, donderdag 03 december 2015


8 decemberproces: 'Poptji Patu' maakt eindelijk plaats voor het recht

"Hij die door macht onrecht begaat, zal merken dat door recht zijn macht vergaat."

Poptji-patu is een typisch Surinaams spelletje waarbij wij 'huisje spelen' met onze broertjes en zusjes vaak aangevuld met de kinderen uit de buurt. Daarbij beelden wij de verantwoordelijkheden die ouders dragen op kinderlijke wijze uit. De spullen die worden gebruikt zijn niet echt. Ik heb deze metafoor gebruikt omdat ik de indruk heb dat ditzelfde 'spel' is gespeeld te Brokobaka - een plaatsje tussen Afobaka en Brokopondo in het district Brokopondo. Het spel in de jungle was niet oprecht omdat de interviewer twijfels had omtrent de waarheidsgehalte van de bekentenis. Dat meldde hij direct! De hoofddader van de Decembermoorden kan zich bijvoorbeeld geen details herinneren en meldt dat hij onschuldig is.

'Zonde van het geld', vermoed ik in deze moeilijke tijden voor de Surinaamse economie. Ik hoef evenzo niet naar de uitzendingen te kijken op de (staats)televisie van deze komedie. Overwogen moet worden de uitzending te verbieden omdat dit misleidend i.c. een eerlijk strafproces zou kunnen beïnvloeden nu het Hof van Justitie op 27 november 2015 heeft vastgesteld (bevolen) dat de schorsing van de rechtszaak tegen alle verdachten van voornoemde Decembermoorden in 2012 ongegrond is. Voor de overwegingen die geleid hebben tot de conclusies van het Hof verwijs ik u naar het vonnis dat reeds is gepubliceerd in de media.

Brokobaka

Het 'spel' dat onlangs in de jungle te Brokobaka is opgevoerd met een historicus en de president van Suriname als acteurs heeft nooit mijn volledige goedkeuring gehad. Iedereen mag onderzoek doen doch het is een gegeven dat elke wetenschapper zijn onderzoek naar eigen inzichten kan inrichten. En natuurlijk mag de methodologie van dit onderzoek bekritiseerd worden! Ik heb mij vooralsnog van enig oordeel onthouden omdat ik bepaalde personen die de hoofdrol speelden persoonlijk ken uit mijn jeugdjaren. Ik herinner me echter niet dat ik ooit 'poptji-patu' met ze heb gespeeld. Wel heb ik als ervaren sociale wetenschapper en mathematicus geleerd welke strenge eisen aan deugdelijk wetenschappelijk onderzoek gesteld worden. Uiteraard geldt zulks tevens voor het strafprocesrecht - een gebied dat ik liever overlaat aan ervaren juristen - om hun oordeel te geven. Ik heb mij wel degelijk verbaasd over het (on)geduld dat bijna alle betrokkenen hebben getoond bij de uitspraak die nog moest volgen op het beroep dat namens de nabestaanden en een rechtspersoon was ingesteld tegen de schorsing - die mijns inziens totaal ongegrond was - en die ik destijds 'amateuristisch' heb genoemd met kenmerken van dilettantisme.

Het voornemen om eerst met de kennis van het niet bestaan van een Constitutioneel Hof in Suriname een Amnestiewet - die in 2012 op opportunistische i.c. snode politieke gronden werd aangenomen - te toetsen, is infaam. Gelukkig is er nu jurisprudentie! In welk jaar komt dit Constitutioneel Hof? Ik verwacht derhalve dat de desbetreffende vervolgingsambtenaren consequenties verbinden aan hun handelen en of dat de procureur-generaal van zijn bevoegdheden gebruikt maakt om thans een adequate procedure te volgen in onderhavige strafzaak. Het is al zo vaak gezegd dat het een aanfluiting is voor ons land dat het volk van Suriname op democratische wijze heeft gekozen voor leiders met een crimineel verleden en voorts verdachten in ernstige strafzaken benoemd zijn op zeer belangrijke posities. Het is natuurlijk net zo erg dat voorgaande regeringen geen protocollen hebben aangenomen om handelingen (gedragingen) van personen die subversief en strafbaar zijn (waren) uit te sluiten van ambten die schadelijk kunnen zijn voor het aanzien van ons land. Zelfs als je bent gekozen in bepaalde (openbare) functies ben je genoodzaakt deze te weigeren als je verdachte bent in een strafzaak! Voor veel mensen in Suriname bestaat er echter geen 'moreel appèl' om belangrijke ambten neer te leggen en of niet te accepteren omdat dit indruist tegen (internationaal) aanvaarde wet- en regelgeving alsmede gangbare waarden en (fatsoens)normen.

Appèl

Gelukkig is nu met de beslissingen van het Hof van Justitie in Suriname gebleken dat we in een geordende rechtstaat wonen en dat er geen poptji-patu door volwassenen die verantwoordelijkheid dragen gespeeld kan worden. Het nu al jaren voortslepende Strafproces van de Decembermoorden dat ik in 1982 zelf heb meegemaakt nadert haar ontknoping. Niemand kan de dans meer ontspringen door drogreden en of leugens te verzinnen en te doen alsof men zich geen details meer kan herinneren. Wijlen mijn goede vriend bovendien collega en vroegere procureur-generaal eveneens rechter in Suriname - de zeer geëerde heer Cecil George de Randamie (1940 - 2013) - zei eens tegen mij: "Hij die door macht onrecht begaat, zal merken dat door recht zijn macht vergaat." Oudere mensen die Cecil kenden, weten onder andere hoe lief, neutraal en of wijs deze persoon was. Het nu al drie jaar onterecht uitgestelde strafproces zal voortgaan en ik verwacht dat de rechtbank tot een afgewogen oordeel (uitspraak) komt omdat dit zo belangrijk is voor ons allemaal. Wellicht in de geest van Cecil dat recht het wint van onrecht!

Het hoeft geen betoog dat het nog te vellen vonnis door de rechtbank (een Krijgsraad) door iedereen aanvaard zal worden en men zich daarbij moet neerleggen. Dat hoort in een rechtstaat! Het wordt een vonnis dat dan na jarenlang onderzoek wordt uitgesproken. Dit is uiteraard mede veroorzaakt door vertragingstactieken van de advocaten van de verdachten. Daar is nu gelukkig een einde aan gekomen! Wellicht laten de rechters zich bijstaan door goede deskundigen zodat het eindoordeel onbetwistbaar wordt aanvaard. Ik wens alle betrokken partijen een goede procesgang en veel kracht toe.

Robby Roeplall

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 01-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics