Nickerie.Net, vrijdag 25 december 2015


VHP: Laat geloof, hoop en liefde kracht geven

Door de eeuwen heen is het kerstfeest gevierd in het teken van het licht dat doorbreekt in de duisternis van het bestaan. In de schaduw van de tijden schijnt het licht van Kerstmis. Kerst, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Kerst inspireert tot inkeer en roept bij velen de behoefte op stil te staan bij vragen van leven en geloof.

Met de komst van Jezus Christus, straalt in onze wereld het licht van de liefde dat ons verbindt met God en met onze medemensen. Wezenlijk is de aloude opdracht: hebt uw naaste lief als uzelf. Een vastgehouden hand, een stem die moed inspreekt en ogen gericht op contact, kunnen de boodschap van naastenliefde indringend overbrengen.

De dagen van Kerst kunnen ook zwaar zijn, omdat gemis en verdrietige herinneringen zich dan vaak extra laten voelen. Kerst leert ons oog te hebben voor de ander, in liefde naar elkaar om te zien. In de kerstnacht schijnt het licht van de vrede op aarde en de liefde voor de naaste.

Geloof, hoop en liefde zijn het richtsnoer voor vertrouwen. Laat liefde verbinden, hoop leven en geloof kracht geven. Samenleven is: leven met elkaar, leven voor elkaar. Wij zullen daartoe ons onderwijs moeten voeden om ervoor te zorgen dat de jongeren hun kracht leren ontdekken om samen te werken in dit land. Dat geeft zelferkenning en erkenning van elkaars waarde. Door vanuit beginselen te leren omgaan met goed en kwaad, wordt iemands geweten van jongsaf gevormd. Daarin ligt de basis voor persoonlijke overtuiging en standvastigheid. Geloof is vertrouwen dat ons leven een zin heeft die uitstijgt boven het alledaagse. Hoop is overtuiging dat de uitkomst goed zal zijn ook al is die niet zichtbaar. Liefde is kracht die ons verbindt met elkaar, die geeft en vergeeft en die haat kan overwinnen.

Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd. Met de boodschap van vrede en welbehagen kan kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd. Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen. Velen van ons leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen, overheersen in ons land. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken de beleidsmakers blind voor de noden van het arme volk.

Ons geliefd Suriname kan er niet bij varen als beleidsmakers alleen zijn gericht op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie. Mahatma Gandhi zei eens: 'De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.

Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen meedelen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Het beleid dat nu gevoerd wordt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel, niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Een vaag gevoel van onbehagen kenmerkt de vertrouwenscrisis van deze tijd. Ons land heeft mensen nodig met passie en betrokkenheid, die klaar staan voor hun medemensen en die blijven geloven in het goede.

Kerstfeest brengt ons normaliter in een sfeer van warmte en nabijheid, maar dit jaar ziet het kerstfeest voor velen er somber uit vanwege de precaire financiŽle situatie van het land. Er is veel eenzaamheid in onze samenleving. Nu het financieel allemaal veel minder wordt, komt het er des temeer op aan dat we oog hebben voor onze naasten. De VHP heeft in haar ontwikkeling, vrede, verbroederingsfilosofie en eenheidsgedachte geadopteerd. En heeft hiermee dan ook een zeer significante bijdrage geleverd aan het waarachtig uitdragen en beleven van hetgeen de geboorte van Christus symboliseert.

Moge de Here Jezus ons en onze naasten met zijn recht, zijn waarheid en zijn heilige licht blijven verlichten, opdat wij als broeders en zusters gezamenlijk bouwstenen mogen aandragen ter verheffing van ons geliefd land Suriname.

De VHP wenst de natie gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /VHP 24-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics