Nickerie.Net, donderdag 31 december 2015


Toespraak VHP voorzitter Ch. Santokhi in het kader van de jaarsluiting op 30 december 2015 in het partijcentrum de Olifant.

Hoofdbestuursleden, prominenten, partijgenoten, Dames en heren,

Vandaag zijn we bij elkaar om het jaar 2015 af te sluiten.

Op de drempel van het nieuwe jaar, doe ik u ,mede namens mijn gezin en onze politieke partij de VHP, alvast de beste wensen toekomen voor 2016.

Ik wens u toe, dat het nieuwe jaar u gezondheid, wijsheid en voorspoed moge geven. Beterschap aan de heer Girjasing.

2015 was beslist geen makkelijk jaar, we hebben de campagne en verkiezingen achter de rug, die helaas niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Maar wij geven de moed niet op.

Ondanks de harde campagne en ongelijke verkiezingsstrijd, die geleverd is tegen ons door de regerende partijen;

En de tegenvallende uitslag voor de combinatie V-7, waaraan we hebben deelgenomen, hebben we als VHP toch gezien dat wij met meer dan 30% gegroeid zijn. Deze groei is dankzij u allen tot stand gekomen. Uw onvermoeibare inzet maandenlang in aanloop naar de verkiezingen, heeft gemaakt dat de VHP gegroeid is. We hebben een goede campagne gevoerd!

Hiervoor wil ik u allen bedanken.

Wij hebben een turbulent jaar achter de rug er een nieuwe regering aantrad.

Wij hebben in de afgelopen maanden , in tegenstelling tot wat wij verwachtten ,gemerkt dat het leven merkbaar duurder is geworden, de prijs van brandstof  omhoog is gegaan, voor water en elektriciteit er aanzienlijk meer wordt betaald , en als gevolg van de devaluatie de kosten van levensonderhoud schrikbarend zijn gestegen.

De regering die, vooral in de aanloop naar de verkiezingen ,ons een gouden toekomst had voorgehouden, heeft de samenleving ,alle beloften ten spijt, geen hoop en vertrouwen kunnen geven;

integendeel is ons als gemeenschap een droombeeld ontnomen.

Het leven van ons allen, gezinnen, bedrijven, sociale instellingen, seniore burgers, is in 2015  moeilijker en onzekerder geworden.

En de vooruitzichten voor het nieuwe jaar zien er helaas even somber uit: alle informatie wijst uit, dat ook in 2016 wij een moeilijk jaar tegemoet gaan.

Wij hebben allen gemerkt dat ons geld minder waard is geworden. Met name de minvermogenden en kwetsbare groepen raken hierdoor  in financiŽle problemen.

In 2016 zullen wij de sociale verantwoordelijkheid die wij ten opzichte van elkaar nemen daarom meer tot uitdrukking moeten brengen.

Als u succes hebt gehad in uw leven, wijs dan ook uw medemensen de weg om vooruit te komen. Adviseer uw kinderen, buren, vrienden en familie.

Ondersteun zo mogelijk waar financiŽle nood heerst.

De regering heeft op 25 Mei politiek-bestuurlijke macht gekregen om ons volk voor de komende vijf jaar rechtvaardigheid ,welvaart en welzijn te brengen, maar het ziet ernaar uit dat wij de komende twaalf maanden weinig daarvan zullen mogen verwachten.

Toch zullen wij met ons leven verder moeten gaan en de nodige kracht en het vertrouwen daarvoor ergens vandaan moeten halen.

Die kracht zullen wij vinden in de onwrikbare genetische geestdrift van onze ouders en voorouders.

Geen van onze ouders en voorouders had geld en politieke macht.

Maar zij hebben ons een respectabele nalatenschap achtergelaten in materiŽle en immateriŽle zin, niet dankzij, maar ondanks het politieke patroon van die dagen.

De drijvende kracht van onze voorouders lag in het idealisme, om voor hun nakomelingen een beter leven te scheppen, in hun vermogen om te arbeiden en door te zetten, om met elkaar samen te werken en zich niet door politiek of wie dan ook te laten achterhouden.

Die nobele spirit van onze ouders en voorouders zullen wij in 2016 hard nodig hebben.

Meer dan ooit zullen wij al het goede dat we elkaar toewensen tijdens de feestdagen , ook in praktijk moeten brengen.

Onze politieke partij zal ervoor blijven strijden dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en ons land op deugdelijke wijze leidt : onbevooroordeeld, corruptievrij, rechtmatig en betrouwbaar.

Zolang dat niet het geval is, zullen wij moeten samenwerken met gelijkgerichte politieke partners en  maatschappelijke organisaties om de regering ertoe te bewegen eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen. 

Ook hier zullen wij elkaars steun nodig hebben zodat de stem van ons volk luid en duidelijk gehoord kan worden. Want uiteindelijk zijn wij zelf verantwoordelijk voor de richting die ons land opgaat.

Van de VHP mag u verwachten dat ook in 2016 zij haar strijd tot bescherming en instandhouding van de democratische rechtsstaat zal blijven voortzetten en het regeerbeleid, kritisch zal begeleiden.

Morgen zullen we allemaal op traditionele wijze met pagara en een drankje het nieuwe jaar inluiden.

Een jaar die we wederom vol goede moed en goede bedoelingen tegemoet zien. 2016 wordt ook voor ons een zwaar jaar, intern is er veel werk aan de winkel.

Volgende maand hebben we ons buitengewoon partijcongres om de gewijzigde statuutvoorstellen te bespreken en goed te keuren,

en het 67 jarig bestaan van de partij welke wij wederom zullen herdenken met een conferentie ter vaststelling van de toekomst strategie.

Deze conferentie zal als doel hebben ons inzicht te geven in de verder te volgen weg van onze partij.

Ook zullen wij onze bestuursverkiezing binnen de VHP hebben in juli 2016, waarbij u een nieuw bestuur en bemensing van andere organen zal moeten produceren,

die garant zullen staan om de partij verder te laten groeien en de partij klaar te stomen voor regeerverantwoordelijkheid na de volgende verkiezing. 

We merken dat de wereld aan het veranderen is, Suriname verandert daarbij mee.

Als VHP kunnen we dan niet stil blijven zitten, we moeten innoveren en vernieuwen, we moeten kijken wat de issues van deze tijd zijn en hoe wij met oplossingsmodellen kunnen komen om deze problemen op te lossen.

Maar sterker nog moeten we ook kijken hoe wij de groei die al ingezet is kunnen voortzetten en vergroten.

Al deze zaken moeten we heel snel op orde krijgen, want als politieke partij hebben we een grote verantwoordelijkheid naar u toe, maar niet alleen naar u, maar naar het totaal Surinaams volk.

We zullen in 2016 als partij een zware taak te vervullen hebben om aan al deze plannen invulling te geven. Maar daarvoor hebben de gewenste eenheid binnen onze partij nodig.

Eenheid gesteund door partijidealen en partijbelang, waarbij individuele en enge partijbelangen terzijde geschoven moeten worden.

Maar ik twijfel er niet aan dat het ons zal lukken. Ik ken u, mijn partijgenoten, ik ken uw inzet en uw werkethiek.

U heeft uzelf bewezen en als we deze weg blijven volgen zal geen enkel obstakel te groot zijn om te overbruggen.

2016 wordt niet alleen een spannend en druk jaar voor de VHP, maar voor geheel Suriname.

Het zal een jaar van bezuinigen en inleveren worden, dat zullen we allemaal moeten doen. De broekriemen zullen waar mogelijk nog strakker moeten worden aangetrokken en luxe producten zullen behoren tot het verleden.

Maar ik sta vandaag niet hier om een politieke toespraak te houden en u te vertellen dat het door slecht beleid komt dat we in deze problemen terecht zijn gekomen.

Want dat weten we al, ik heb u dit een aantal maanden geleden in geuren en kleuren verteld hoe vriendjespolitiek en corruptie ons land vernietigen.

Het is nu aan de hen die de verantwoordelijkheid dragen om deze problemen op te lossen.

Als partij zitten we in de oppositie, en we voeren oppositie om erop toe te zien,  dat alles naar behoren geschiedt.

Mochten wij twijfels hebben over de gang van zaken binnen de regering, dan laten wij, zoals u van ons gewend bent, zeker onze stem laten horen, in en buiten het parlement.

We hebben als partij ook een aantal issues die voor ons van belang zijn, en die hebben wij gepresenteerd aan de president.

Mochten het parlement en de regering zover zijn deze issues te behandelen, dan staan wij paraat om hieraan mee te werken en onze input te geven.

Maar we zullen met niets zomaar akkoord gaan. Uw belang, het belang van onze achterban staat altijd centraal in onze besluitvorming en dat zal ook altijd zo blijven.

Dat vandaag de overeenkomst met Alcoa is ingetrokken komt zeker door de ferme en constructieve houding van de VHP.

Kortom mensen, we gaan een moeilijke periode tegemoet, we zullen wat offers moeten brengen, maar geeft u de moed niet op.

Ik zal samen met mijn team voor u blijven strijden. En samen met u zullen we zeker sterker staan.

Ik reken op uw steun, net zoals ik u de mijne toezeg.

 

Partijgenoten,

Ik wens u voor 2016 toe,

dat de spirit van de voorouders en ouders van idealen, van vooruitgang, en samenwerking in u mag ontbranden en u leiden,

dat uw naastenliefde mag bloeien en u de hoop mag worden van uw medemensen,

dat in u de strijdbaarheid mag ontbranden om samen met ons een goed bestuur van en een goed beleid voor ons land af te dwingen, waar wij allen recht op hebben.

Dat wij in sterke eenheid onze partij zullen laten groeien tot de grootste partij in Suriname, die leiding zal moeten geven aan de toekomstige regeerverantwoordelijkheid.  

Ik spreek tot slot de hoop en verwachting uit, dat wij van 2016 een jaar maken waarin op kundige wijze wij onze toekomst weer in eigen hand nemen ter realisatie van een glansrijke  toekomst,  tot heil en glorie van alle Surinamers.

Ik wens u veel gezondheid, zegen en liefde toe in 2016. God bless you. 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /VHP 30-12-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics