Nickerie.Net, zaterdag 16 januari 2016


Openingsrede VHP voorzitter Chan Santokhi op de conferentie 67 Jaar VHP

ZATERDAG 16 JAN. 2016

VHP voorzitter Chan Santokhi

Goede morgen dames en heren,

-          HB leden en structuren van de VHP

-          Ere vz, prominenten en leden van de Partij

-          DNA leden en commissie belast met de organisatie van deze conferentie.

-          Inleiders en deelnemers

-          Gasten en mediawerkers

-          Geachte aanwezigen.

Met zeer veel genoegen heet ik u namens de Vooruitstrevende Hervormings-Partij, van harte welkom op deze bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid van 67 jaar VHP, die vandaag in de vorm van een eendaagse conferentie wordt herdacht.

Voorafgaand aan deze conferentie hebben wij net de kranslegging gehad bij het standbeeld van de oprichter en tevens de eerste voorzitter van de VHP de heer Lachmon in ons partijcentrum.

Ik feliciteer U allen met deze jaardag en verzoek de schepper om ons kracht en wijsheid te geven, deze partij verder te leiden en uit te dragen, en de partij die bouwstenen  te geven, die haar de nieuwe hoop kunnen laten zijn voor velen, die nu in grote onzekerheid verkeren.

Mag ik u thans  1 minuut stilte vragen uit piёteit voor alle partijgenoten, die ons voor zijn gegaan.

Wij danken  in alle oprechtheid al de personen, die er nog zijn, maar ook hen die er niet meer zijn, voor hun positieve bijdrage voor het bestaan en de ontwikkelingen binnen de VHP de afgelopen 67 jaren.

Ik feliciteer nogmaals de heren Jules Sedney en Evert Gonesh met de voordracht van hun erelidmaatschap van de VHP. 

 

Geachte aanwezigen,

Het is niet eenvoudig de belevenissen van 67 jaar dynamische politiekvoering in deze korte rede de revue te laten passeren, maar dat zal wel zo aanstonds als thema door een der inleiders uitvoerig aan de orde komen.

Tevens zal daarbij aandacht besteed worden aan de veelheid van uitdagingen die verborgen liggen op de route die ons moet leiden naar een onbezorgde toekomst.

Meer dan ooit is de VHP ervan overtuigd, dat collectieve inzet van tact, kennis en kundigheid in s’lands bestuur ter verwezenlijking van het uiteindelijke nationale doel:

nl. solide welvaart en optimale welzijn voor alle Surinamers, vandaag de dag een absolute noodzaak is.

“Kennisvergaring en kennisoverdracht” als instrumenten voor progressie en capaciteitsopbouw zullen daarom op deze conferentie de magische mantra’s zijn en het centrale thema domineren op basis lessons learned en best practices.

Er zal geput worden uit de zee van kennis en ervaring die het verleden ons heeft geschonken.

De kronieken en geschriften die ons zijn nagelaten, maar ook de expertise en visie van onze seniore partijgenoten zullen allen tot baken dienen voor het uitstippelen van een veilig traject naar de dag van morgen.

Het is gepast om vandaag eveneens vast te stellen dat in de voorbijgegane spanne tijds de VHP niet onopgemerkt aan de politieke weg heeft getimmerd.

Dit gebeurde veelal tezamen met gelijkgerichte partners die overtuigd waren van de VHP  regeerprogramma’s welke een evenwichtige maatschappelijke ontwikkeling nastreefden,

en bovenal garant stonden voor de werking en instandhouding van onze democratische rechtsstaat.

Of anderzijds, als geduchte oppositiepartij, die consequent de belangen van land en volk nauwlettend in het oog hield.

Toen omstreeks de millennium wisseling communicatie, wetenschap en technologie in de geїndustrialiseerde landen in een versnelling raakten,

en de impact daarvan werelwijd doorwerkte naar de  diverse geledingen van samenlevingen, toonde de VHP dat ook zij over voldoende vermogen beschikte zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en tijdsgeest.

Op soepele wijze voltrok zich een geleidelijk proces van transformatie in organisatiestructuur en bestuursvorm van de partij waar alle instituten en leden een bijdrage aan leverden.

Toegegeven moet worden, dat wellicht er nog  enkele partijgenoten zullen zijn die na jarenlange strakke “top-bottom” leiding te hebben ervaren, moeten wennen aan het nieuwe geїntroduceerde systeem van democratisch leiderschap.

Maar wij twijfelen er niet aan dat ook zij  zich met de tijd  volledig zullen  conformeren aan het moderne participatieve besluitvormingsproces.

Ook op het laatst gehouden bijzondere congres van de VHP,  waar de vereiste  2/3 meerderheid van de leden  niet lijfelijk in de zaal aanwezig was, heeft ook vele tongen, zowel positief als minder positief, losgemaakt over het hoge  democratisch gehalte  van de VHP.

Maar democratie is democratie, en democratie, maar bovenal participatiedemocratie en rechtsstaatprincipe vormen de onwrikbare  grondslagen van onze partij, en misschien is dit het wat ons onderscheidt  van de rest.  

 

Dames en heren,

Politiekvoering op zich is, zoals wij allemaal uit ervaring weten, geen eenvoudige zaak.

Politiekvoering in een religieus-etnisch en cultureel gesegmenteerde samenleving is nog vele malen moeilijker,

en trekt om die reden al een loodzware wissel op de visie, de ruimdenkendheid en het staatsmanschap van politieke leiders.

Reden genoeg lijkt mij om bij deze gelegenheid speciale hulde te brengen aan onze eerste voorzitter en medeoprichter, Jagernath Lachmon, die door de jaren heen met uitzonderlijke kundigheid en diplomatie de VHP veilig door de vaak woelige wateren van de Surinaamse politiek heeft weten te manoeuvreren.

Het instrument bij uitstek dat hij daarbij hanteerde staat inmiddels bekend als “de verbroederingspolitiek”, een vorm van inter-etnische samenwerking in politiekvoering en bestuur van ons land,

waarbij identificatie van de maatschappelijke segmenten met  bestuurders en regeerders garant stond voor een mate van rust en harmonie aan de basis van de samenleving.

Zij die meer hierover zouden willen weten, raad ik aan het boek van Evert Gonesh(Azimullah), dat vandaag is overhandigd over papa Lach, te lezen.

Zoals gesteld, is politiekvoering in een plurale samenleving een tamelijk gecompliceerde aangelegenheid, onder meer  vanwege de vele sentimenten en vooroordelen die gerelateerd zijn aan die pluriformiteit.

Zo is het frappant dat alleen de VHP sedert haar ontstaan, in 1949, het stigma van etnische partij kreeg toegeworpen ,

ofschoon politieke verzuiling langs etnische en religieuze lijnen zich in vrijwel alle andere partijen openbaarde en zulks, volgens wetenschappers, nog steeds in zekere mate plaatsvindt.

Het gehanteerde begrip  “nationaal” , waar sommige partijen zich van bedienen, heeft dan ook enkel betrekking op een flinterdun omhulsel van wat ik zou willen noemen “etnische opmaak”, waar de meest simpele geest met gemak doorheen prikt.

Een dergelijke strategie is voor het aankweken van het beoogde gevoel van nationale eensgezindheid dan ook volstrekt zinloos en draagt nauwelijks  bij aan de duurzame groei en versterking van het Surinaams chauvinisme.

In het belang van land en volk en ons aller streven naar natievorming zullen wij daarom gezamenlijk bewust het besluit moeten nemen in deze verlichte eenentwintigste eeuw,

een aanvang te maken met het daadwerkelijk aanvaarden van elkaar als Surinamer, volledig voorbijgaand aan de externe fysieke kenmerken welke gerelateerd zijn aan het land of groep van herkomst.

Moge het daarom zo zijn dat de nieuwe nationale lijfspreuk wordt: “Alle Surinamers zijn gelijkwaardig en alle Surinamers lijken op elkaar”.

En moge het voorts zo zijn dat wij niet enkel de politieke en culturele deuren uitnodigend voor elkaar openzetten, maar eveneens de poorten van ons hart om elkaar als Surinamers te accepteren.

Elkander oprecht aanvaarden als landgenoten, als bewoners van een gemeenschappelijk grondgebied met een eigen historie en een collectieve toekomst.

De VHP heeft daartoe in het verleden op verschillende momenten initiatieven ontplooid. Bij mijn aantreden als nieuwe voorzitter in 2011 heb ik ook een concrete aanvang gemaakt de VHP nationaal te positioneren en te etaleren.

Alle afdelingen, kernen en andere partij -vertegenwoordigingen kregen de instructie om het ledental en bestuur een reflectie van de samenleving, de verschillende etnische groepen, almede van gender en jongeren te doen zijn.

Ter aansporing daarvan heb ik samen met partijgenoten en sympathisanten ,het hele land door, huis aan huis bezoeken afgelegd en in een kort onderhoud met de bewoners, ongeacht wie dat waren, de VHP boodschap van “ de nieuwe wind en de nieuwe geest” uiteengezet.

Dat deze landelijke campagne vruchten heeft afgeworpen moge blijken uit de groeicijfers van onze partij in de verschillende districten bij de laatstgehouden algemene verkiezingen.

Helaas was die groei niet toereikend om het gestelde aantal DNA zetels te behalen waardoor niet gedeeld kon worden in de beoogde regeerverantwoordelijkheid.

Evaluatie en analyse van de campagnevoering en een herbeschouwing van het politieke veld zal daarom moeten uitwijzen,

hoe de partij aan snellere groei onderhevig kan worden gemaakt en in hoeverre de tot nog toe gevolgde strategie enige aanpassing behoeft.

Dit voornemen tot inzichtverwerving is dan ook de leidende gedachte geweest achter de opzet van deze studiedag.

Een eendaagse conferentie, qua vorm enigszins overeenkomend met een symposium , waar deskundigen een aantal partijspecifieke thema’s  zullen belichten en werkgroepen daaropvolgend aan de hand van de voordrachten conclusies en aanbevelingen zullen doen ter presentatie aan het hoofdbestuur.

 

Dames en heren,

Met deze beknopte uiteenzetting, vanwege de beperkte tijd die mij is toegemeten, zal ik voorlopig volstaan.

Het moment waarop de conferentie gepland is van start te gaan, is inmiddels dicht genaderd en wens ik u, conferentiegangers, tot slot een productieve en vruchtbare dag toe en kijk met bijzondere belangstelling uit naar de uitkomst van uw verdienste.

 Heel veel succes en dank u voor uw aandacht.

Ik dank U.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /Ingezonden 16-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics