Nickerie.Net, vrijdag 22 januari 2016


Desi Delano Bouterse en Jennifer Simons terug naar de 80s-vingerwijzingsrituelen

Desi Delano Bouterse en Jennifer Simons kunnen hun brutaliteit jegens de rechterlijk macht niet meer onderdrukken. Bouterse draait weer zijn oude Tape van Buitenlandse Machten: Back to the ’80’s. Desi Delano Bouterse probeert de Rechterlijke Macht angst aan te jagen tijdens zijn persconferentie. De Rechtelijke Macht moet nu tonen dat ze vast besloten is, het Decemberproces door te laten gaan.. Jennifer Simons zegt dat de terugroepwet ongrondwettelijk is. Niet de Terugroepwet is ongrondwettelijk maar de Amnestiewet.

De Grondwet 1987 bevat in Artikel 65 een gebod dat geldt voor alle leden van de DNA: Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Voorts geldt voor hen het verbod van Artikel 131, lid 3: Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden. Dit wordt nog eens versterkt door Artikel 54, lid 2: Voor de organisatie en het functioneren van staatsorganen worden de volgende basisprincipes in acht genomen: a. Beslissingen van hogere staatsorganen zijn bindend voor de lagere organen. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de Rechtsprekende Organen; b. ....c. ....d. ....e. Politieke ambtsdragers zijn burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor hun handelen en nalaten.

De Grondwet 1987 is dus helder: ‘Parlement u moet beloven of zweren dat u zich niet mengt in het werk van de rechterlijke macht; als u dat toch doet bent u burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk.’

In strijd met grondwet

Deskundigen op het gebied van het staatsrecht hebben niet langer dan een minuut nodig om vast te stellen dat met het aannemen van de Amnestiewet de voorzitter van DNA en de leden die de wet hebben voorbereid, alsook de leden die met de wet instemden, hebben gehandeld in strijd met het grondwettelijk geschreven recht, te weten: - strijd met artikel 131, lid 3 en met artikel 54, lid 2 onder a, tweede zin, artikelen die beide verbieden zich te mengen in het werk van een rechter; - waardoor ze handelden in strijd met de door hen afgelegde eed of belofte van artikel 65 van gehoorzaamheid aan de Grondwet; - als gevolg waarvan ze burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk zijn krachtens artikel 54, lid 2 onder e.

Ze handelden tevens in strijd met het ongeschreven recht van het leerstuk van de horizontale scheiding der machten, beter bekend als de trias politica: geen van de drie machten - de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht - heeft het recht om de werkzaamheden van een der andere machten te hinderen of onmogelijk te maken. Dit leerstuk geldt al meer dan tweehonderd jaar in alle landen die zichzelf rechtsstaat noemen en is niet voor interpretatie vatbaar. Artikel 131, lid 3 en artikel 54, lid 2 onder a zijn daarvan de geschreven uitdrukking.

Voorts is amnestie niet mogelijk tijdens een lopende rechtszaak. Amnestie is bedoeld om een rechtszaak te voorkómen, niet om een lopende rechtszaak te stoppen. Als een rechtszaak reeds loopt dient men het vonnis af te wachten en daarna, indien het algemeen belang dat vraagt, de veroordeelde gratie te verlenen.

Amnestie en gratie zijn de twee zijden van de 'medaille' in elke Grondwet, namelijk het nut en de noodzaak om ten behoeve van het algemeen belang amnestie te verlenen zodat er geen rechtsvervolging plaatsvindt, of gratie te verlenen nadat rechtsvervolging tot een veroordeling heeft geleid, maar het uitzitten van de straf niet in algemeen belang is.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /Klinker 18-01-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics