Nickerie.Net, zaterdag 13 februari 2016


Persverklaring gezamenlijke oppositie

De oppositionele politieke partijen in De Nationale Assemblee  (DNA) wensen hierbij  het volgende onder de aandacht van het volk te brengen. Het Reglement van Orde van DNA, art 39, geeft de bevoegdheid aan elk lid, dat het woord voert daarbij moties over het in behandeling zijnde onderwerp in te dienen. De behandeling van moties vindt plaats tegelijk met de beraadslaging over het in behandeling zijnde onderwerp, tenzij DNA besluit de moties later te doen behandelen.

Een motie heeft het karakter van een voorstel om tot een bepaalde uitspraak te komen van DNA over het in behandeling zijnde onderwerp. Een motie wordt dus overbodig als het behandeld wordt nadat er reeds een besluit is genomen over het in behandeling zijnde onderwerp . In elk geval dienen de moties behandeld te worden alvorens DNA overgaat tot het nemen van een besluit.

Het is niet de bedoeling van de wetgever om nadat reeds een besluit is genomen over het in behandeling zijnde onderwerp, om daarna moties te behandelen.

Dat de moties later kunnen worden behandeld is juist, echter kan deze behandeling nooit plaats vinden nadat DNA zich heeft uitgesproken c.q. tot stemming is overgegaan.

De moties die ingediend zijn door de oppositionele politiek parijen betreffen zaken die door de regering tijdens de begrotingsbehandeling naar voren zijn gebracht. De oppositionele partijen  zijn de mening toegedaan dat de regering niet adequaat is ingegaan op en geen oplossingsmodellen heeft aangeboden voor de aanpak van de heersende alomvattende crises waarin zij het volk gedompeld heeft.

De ingediende moties behandelen de volgende onderwerpen:

-het binnenland,  waarbij ernstig protest wordt aangetekend  tegen met name het sluiten van politieposten, bezuinigingen op de preventieve en curatieve gezondheidszorg , stopzetting van transportsubsidies waardoor het binnenland geÔsoleerd raakt, ontslag uit de overheidsdienst van binnenlandbewoners waardoor vele gezinnen in ernstige financiŽle problemen geraken en grote achterstanden op onderwijs gebied ontstaat;

-de volksgezondheid, waarbij gevraagd wordt naar beleid op het gebied van de beschikbaarheid  en betaalbaarheid van medicijnen en verbruiksartikelen, babyvoeding en te zorgen voor het inlopen van achterstallige betalingen aan ziekenhuizen, medici, SZF, Medische Zending en andere leveranciers, en aanpassing van de nationaal basiszorg verzekering wet ;

-de algemene veiligheidssituatie , waarbij naar beleid wordt gevraagd om de onderbezetting van de Rechterlijke Macht  aan te pakken, verder de steeds ruwer wordende criminaliteit, zoals overvallen, berovingen, inbraken en zedendelicten effectief aan te pakken; en te presenteren een effectieve criminaliteit bestrijdingsplan;

-de corruptie die steeds ergere vormen aanneemt, waardoor het volk verder verarmt  en de regering geen maatregelen treft om dit ernstig probleem in te dammen, ook de wetgeving en een effectief plan ter bestrijding is uitgebleven;       

-de financiŽn, waarbij de ingediende begrotingen geen duurzame oplossingen bieden om de crises duurzaam aan te pakken, met name informatie over de geplande valutaveilingen, geen duidelijkheid met betrekking tot het uit te voeren aanpassingsprogramma, beteugeling van de inflatie en prijsstijgingen en het inlopen van achterstallige betalingen;

- de zoetwater verkopen, waarbij in strijd met de wet, de president via een overeenkomst, per jaar tussen de 10 en 20 miljard kub water, gedurende 40 jaren , uit heel Suriname verkoopt aan een buitenlander met belastingprivileges, zonder overlegging van onderzoeksrapporten van onafhankelijke deskundigen met betrekking tot nadelige gevolgen voor het milieu

- de vervalsing van een besluit genomen door DNA, met de kennelijke bedoeling om een rechterlijk proces te beÔnvloeden in strijd met de Grondwet en het Reglement van Orde;

De oppositionele partijen in DNA zijn van oordeel dat in strijd met het Reglement van Orde, hen de gelegenheid is ontnomen  om deze moties door DNA te laten behandelen en daaromtrent een besluit te laten nemen.

Tegen deze onrechtmatige handeling van de Voorzitter van DNA wordt ernstig protest aangetekend. Zij zijn van mening dat hierdoor de democratie en de rechtsstaat, eveneens rechten van parlementariŽrs ontleend aan de GW en het RvO, zijn vertrapt.

Paramaribo, 12 februari 2016  

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /Gezamenlijke oppositie 13-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics