Nickerie.Net, zondag 28 februari 2016


DNA als terugroepinggerechtigde

28.Feb 2016

Ja, bij God en in Suriname is alles mogelijk, luidt een bekend gezegde. Het is derhalve niet vreemd dat mensen, vanaf de man van de straat tot topintellectuelen, horen dat het de DNA is die gekozen volksvertegenwoordigers moet terugroepen. Dit is de redenering van onder ander de heer Drs. August Boldewijn in de Ware tijd van maandag 22 februari. In zijn analyse zegt hij overigens heel terecht dat het terugroeprecht alleen geschrapt kan worden bij wijziging van de Grondwet. Wat wel zou kunnen gebeuren, is tot wijziging van de Wet op terugroeping Volksvertegenwoordiger,WTV, over te gaan. De heer Boldewijn zegt verder dat hij niet begrijpt hoe het kwam dat in de WTV is opgenomen, dat de terugroepinggerechtigden, de politieke partijen zijn. In zijn conceptie zou DNA die rol als terugroepinggerechtigde moeten vervullen. Hij gaat er vanuit dat een kandidaat die gekozen is, een volksvertegewoordiger is. Dat is ook waar. Maar, zeg ik, houdt ook rekening mee dat een volksvertegenwoordiger in een bepaald verband door een groep kiezers gekozen is. Het lijkt mij echter heel interessant te weten op welke gronden DNA als entiteit een lid zou mogen of kunnen terugroepen.

In feite had de journalist aan de heer Boldewijn moeten vragen hoe of op welke manier DNA een lid zou mogen of kunnen terugroepen dan is aangegeven in artikel 68 lid lid1 sub f. Dit artikel luidt als volgt:”Het lidmaatschap van De Nationale Assemblee eindigt door afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden.” Ik vind het persoonlijk logisch dat in dit geval het DNA is die het lidmaatschap kan beëindigen, want het gekozen lid doet haar of zijn plichten binnen de entiteit niet.

Hoe wordt een persoon volksvertegenwoordiger in Suriname? In de eerste plaats moet (dus verplicht) de persoon lid te zijn van een politieke organisatie. En met politieke organisatie wordt bedoeld een rechtspersoon bezittende politieke partij of een politieke combinatie. De politieke organisatie moeten voldoen aan enkele bij wet vastgestelde voorwaarden c.q. vereisten om deel te kunnen nemen aan de algemene geheime verkiezingen zoals wij die in Suriname kennen.

De voordracht van kandidaten voor de verkiezing tot lid van één van de volksvertegenwoordigende organen, DNA, DR en RR, is defacto en dejure het volledige prerogatief van de bij wet erkende politieke organisatie. In ons partijenstelsel komt het weleens voor dat politieke organisatie of een voorgedragen kandidaat door de van landswegen ingestelde verkiezingsorganen of autoriteiten op basis van de wet, van deelname aan de verkiezingen kan verbieden/onthouden.

De politieke partij investeert in de kandidaten die voorgedragen worden om tot volksvertegenwoordigers gekozen te worden. Denk maar aan de campagnes die gefinancierd worden om het partijprogramma en de kandidaten te promoten. Op basis van deze campagnes worden de kiezers geïnteresseerd/gemobiliseerd om een keuze te maken op welke partij gestemd moet/zal worden. En zo kan ik tal van voorbeelden aanhalen waarom het logisch en terecht is, waarom de wetgever het prerogatief om terug te roepen gelegd heeft op de partijen.

Immers wie stuurt, die roept terug. Wie geeft, die neemt terug. Dat is een wetmatigheid. Voor alle gelovigen is het bekend en geaccepteerd dat ‘Hij’ (God) die leven geeft,die neemt het terug. Het kan niet anders. Wie hierin niet gelooft, is geen gelovige. Zo simpel is dat. Precies zo is het dat wie niet erkent dat de politieke partijen het recht hebben om op basis van de wet een voorgedragen en gekozen lid terug te roepen, geen waarde hecht aan de wettelijke regeling terzake. Alle sofistische gedragingen en of uitlatingen ten spijt.

Hoe komt DNA tot stand DNA komt alleen tot stand als kandidaten van diverse politieke organisatie door de kiezers gekozen zijn. Doordat niet alle kiezers op een partij gestemd hebben, ontstaan op basis van de partij keuze in de eerste plaats de tegenstelling van oppositie en coalitie of te wel de verliezers en de winnaars van de verkiezingen. Daarna worden op basis van politieke organisatie die zetels hebben behaald diverse fracties gevormd.

Dit maakt dat DNA als entiteit mijnsinziens een multipele Eenheid (volksvertegenwoordiging) in Verscheidenheid (oppositie-coalitie en de diverse factie) is. De voorzitter als Primus interparis, is gekozen om de noodzakelijke botsing van visies/ideeën tussen de diverse eenheden in balans te houden, met als uiteindelijk resultaat afdwingen van de uitvoerende macht om goed, prudent en verantwoordelijk sociaaleconomisch, educatief-cultureel beleid te voeren dat leidt tot duurzame ontwikkeling.

Ik zie DNA niet als een entiteit met homogene visie, maar als forum waar op basis van de leer van de dialectiek zaken, issues bediscussieerd worden waar soms consensus bereikt wordt, maar waar het meerderheidsstanpunt prominent geldt zonder gesteld te hebben dat de meerderheid de minderheid onderdrukt.

Bert Eersteling

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 28-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics