Nickerie.Net, dinsdag 01 maart 2016


Aan: de President van de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse, d.t.k.v. de Voorzitter van De Nationale Assemblée, Mw. drs. J. Geerlings-Simons.

Paramaribo, 29 februari 2016

Heer President,

Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, Lid van De Nationale Assemblée, benadert u hierbij krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, ter beantwoording van de hierna volgende vragen.

De Centrale Bank van Suriname heeft onder meer als taken, het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname waarbij het behoud van het dekkingsprincipe van de monetaire aggregaten door de monetaire reserve bij de bank te regelen, conform artikel 19 van de Bankwet.

Verder heeft de bank ook als taak het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. Tevens is het deze Bank conform artikel 16 van deze wet verboden middelen of faciliteiten beschikbaar te stellen of aan te wenden voor quasi-fiscale activiteiten, of op enigerlei wijze betrokken te zijn bij quasi-fiscale activiteiten.

Ook dient door de president van de Bank maandelijks te verzenden aan de leden van de raad van commissarissen, waaronder ook de Regeringscommissaris conform artikel 27 lid 6 van de Bankwet, een opgaaf van de stand van de voorschotten aan de Staat, in de zin van artikel 21, alsmede een opgaaf van de dekking van het gezamenlijk bedrag aan bankbiljetten in omloop, creditsaldi in rekening-courant bij de Bank en andere van de Bank dadelijk opeisbare vorderingen, in de zin van artikel 19.

Voorts kan het nooit en te nimmer zo zijn dat er publicaties plaatsvinden over exorbitante uitgavenbeleid van de Centrale Bank zonder dat er een reactie komt van deze bank. Aangezien de transparantie bij onze moederbank essentieel is en deze bank zich dient te houden aan de wettelijke regelingen, is het van belang president, u te benaderen met de volgende vragen:

A.Gajadien

(DNA-lid)

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 29-02-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics