Nickerie.Net, donderdag 05 mei 2016


Toespraak VHP-fractie i.v.m. 150 jaar Parlement

Mevr. De voorzitter, Terugblikkend naar de ontwikkelingen sinds het ontstaan van ons parlement, zien wij het parlement 150 jaren geleden als Koloniale Staten, zijnde een vertegenwoordigend orgaan voor ons land met beperkte bevoegdheden, zoals het recht van initiatief en amendement. Maar ook met beperkt aantal leden en beperking door een censusgrens en zelfs een graad van ontwikkeling als voorwaarden voor deelname aan de verkiezingen. Thans gedenken we in een feestelijke sfeer het 150 jarige bestaan van ons Parlement, En staan we weliswaar nog voor de uitdaging om het parlement tot een modern volksinstituut te maken, dat het beter appelleert aan de democratische- en rechtsgevoelens bij brede lagen van de samenleving. De VHP heeft het voorrecht gehad om in het proces van de samenstelling en inrichting van het parlement sinds 1948 steeds een wezenlijke bijdrage te leveren.

Een adequate vertegenwoordiging van het volk in het parlement voor wat betreft het stelsel van verkiezing van de leden, de leeftijdsgrens en de essentiële bevoegdheden voor een waardig parlement, zijn steeds het oogmerk geweest.

Ook heeft de VHP zich intens ingezet voor het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen en voor de transformatie van het parlement van een elitair orgaan tot een volksinstituut.

Ook heeft zij steeds haar bijdrage geleverd bij de verruiming van de participatie van het volk bij de algemene verkiezingen middels aanpassingen van de verschillende kiesstelsels.

Ook bij de staatkundige onafhankelijkheid van de Suriname in 1975 heeft de VHP – zij het met kritische kanttekeningen – wezenlijk bijgedragen aan de goedkeuring van de Grondwet van de Republiek Suriname. Hierdoor heeft de VHP ook aan de instelling van het “Parlement van de Republiek Suriname” met een parlementair democratische grondslag, een ondersteuning helpen geven. Door de afkondiging van het “Algemeen Decreet A” van 13 augustus 1980 werd de Grondwet van onze Republiek in haar werking geschorst. Ook werd toen onder meer besloten om het Parlement tot nader order buiten werking te stellen. Rond de jaarwisseling 1980/1981 vonden de eerste ontmoetingen plaats tussen het Militair Gezag en de VHP-leiders, waarmede een proces ingezet werd van dialoog, dat als uiteindelijk doel had het herstel van de parlementaire democratie. Middels het geven van de ondersteuning aan de goedkeuring van de grondwet van 1987 en de algemene verkiezingen van 25 november 1987 trad het parlement weer in functie onder de naam “De Nationale Assemblee”.

De democratie was hersteld met de kanttekening dat Suriname in de periode 1980-1987 geen gekozen volksvertegenwoordiging kende.

Sinds de eerste verkiezingen van mei 1949 heeft de VHP bij alle verkiezingen gehouden op basis van het algemeen kiesrecht een reële en waardige plaats in het parlement kunnen verwerven. De partij heeft steeds de rechtsstaat met een parlementaire democratie voorgestaan. Heden nog is dit beginsel onverkort van kracht! De VHP wenst de hoop uit te spreken : - dat de Nationale Assemblee het volk van de Republiek Suriname blijft vertegenwoordigen en de soevereine wil van de natie tot uitdrukking zal brengen, en - dat het parlement mag gedijen als een essentieel instrument van de rechtsstaat Suriname met een parlementaire democratie . - dat het parlement zich toelegt op het ontwikkelen van wetsproducten, die enerzijds de waarden en normen dragen van de samenleving, maar die anderzijds ook de waarden en normen in de samenleving positief beïnvloeden. - Dat het parlement geen handelingen pleegt, die in strijd zijn met de grondwet en de internationale verdragen. - Dat het parlement rechterlijke vonnissen respecteert en uitvoert. - Dat het parlement mag groeien tot een rechtvaardiger volksinstituut door het kiesstelsel zodanig aan te passen, dat het beter appelleert aan de rechts- en democratische gevoelens van de samenleving op het totale grondgebied van Suriname. - En dat het parlement in deze tijd van crisis het volksbelang optimaal mag dienen en samen de regering maatregelen treft om de crisis en de gevolgen hiervan voor het volk draaglijk te maken.

Tot slot voorzitter, Hulde aan de parlementsleden, het griffiepersoneel, het ondersteunend personeel, en aan al degenen die op welke wijze dan ook zich in deze periode verdienstelijk hebben gemaakt aan ons parlement.

Mevr. de voorzitter ik feliciteer u, ik feliciteer De Nationale Assemblee, ik feliciteer het volk van Suriname. U allen gefeliciteerd. Ik dank u.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / VHP 05-05-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics