Nickerie.Net, vrijdag 17 juni 2016


SOVA: Beslissing rechterlijke autoriteit respecteren

De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht moet onder alle omstandigheden en te allen tijde gewaarborgd blijven. De rechtelijke macht het enig orgaan dat met rechtspraak belast is en is één van de drie pijlers van de democratie waarop de rechtstaat gestoeld is. Dit stelt de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) in een zojuist uitgegeven verklaring.

De verklaring luidt als volgt: "Naar aanleiding van diverse in de media geuite beschuldigingen aan het adres van de Rechterlijke Macht en onlangs nog onder de kop 'President moet Rechterlijke Macht opdonderen' zie Dagblad Suriname d.d. 15 juni 2016, waarbij zij zelfs is beschuldigd dat zij doende is anarchie en bandeloosheid in ons land te creëren, heeft de Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten gemeend het onderhavige aan de gemeenschap mede te delen.

Alhoewel het een grondwettelijke recht is van eenieder om zijn mening te uiten, wordt het recht van meningsuiting beperkt, zoals door de wetgever is aangegeven met de woorden 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. De Raad van Bestuur van de SOVA is van mening dat dergelijke uitingen niet alleen gevoelens van onbehagen opwekken jegens de belangrijkste pijler van de Trias Politica maar meer nog deze schenden het aangezicht van Vrouwe Justitia en in het bijzonder het gezicht van de rechtsstaat Suriname.

Ingevolge artikel 133 lid 3 van de Grondwet is de Rechtelijke Macht het enig orgaan dat met rechtspraak belast is en is één van de drie pijlers van de democratie waarop de rechtstaat gestoeld is. De Rechtelijke Macht zorgt voor orde en rust in de samenleving en reguleert de maatschappij middels rechtspraak, voornamelijk in die gevallen waar de overige twee pijlers van de Trias Politica (wetgevende- en uitvoerende macht) hun taken niet/ opzettelijk niet naar behoren uitvoeren. Hierdoor is het gezag van de Rechtelijke Macht gewaarborgd.

Elementair principe binnen de democratie is dat de beslissingen van een rechtelijke autoriteit door eenieder in het bijzonder door de wetgevende - en de uitvoerende macht dienen te worden gerespecteerd. Ingevolge diverse verdragen voor de rechten van de mens waar Suriname ook partij bij is, zijn diverse rechten van burgers gewaarborgd en heeft een ieder het recht om zijn beklag te doen bij een gerechtelijk orgaan respectievelijk hogere organen hetzij nationaal als internationaal, wanneer hij meent in zijn belangen of rechten te zijn geschaad. Dit is een waarborg voor de rechtszekerheid welke inherent is aan de rechtsstaat.

Recente uitspraken in het bijzonder van parlementariërs, zijn nodeloos opruiend en doen afbreuk aan het gezag van de Rechtelijke Macht en wekken vermoedens op dat de Rechtelijke Macht moet worden gedesavoueerd of buitenspel moet worden gezet met name in gevallen van politieke belangen en/of enkele individuele enge belangen.

Dergelijke zaken wekken gevoelens van anarchie op, waardoor niet alleen belangen van burgers maar meer nog belangen van de rechtstaat Suriname in gevaar worden gebracht.

De Raad van de Surinaamse Orde van Advocaten meent dat onder geen enkel beding zij zal toestaan dat de rechtelijke autoriteiten in ons land op welke wijze dan ook zullen worden belemmerd de op hun genomen taken in vrijheid uit te oefenen. Beïnvloeding, onder drukstelling of inmenging zijdens de uitvoerende of van de wetgevende macht dient ten zeerste te worden vermeden. De onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht moet onder alle omstandigheden en te allen tijde gewaarborgd blijven.

Immers, als advocatenorganisatie in ons land is de SOVA mede de bewaker van het recht en heeft mede de taak erop toe te zien dat rechtstoepassing, handhaving en rechtsbescherming op deugdelijke wijze geschiedt en in het bijzonder is gegarandeerd.

Gezien de ernst van de gedane uitlatingen heeft de Raad gemeend Advocatenverenigingen wereldwijd te moeten informeren."

Paramaribo,

17 juni 2016.

De Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / NSS 17-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics