Nickerie.Net, maandag 20 juni 2016


Wordt vervolgd...

Je zou het bijna vergeten, maar we zitten nog altijd in een economische crisis. Door de uitspraak van de Krijgsraad en de naderende datum van 30 juni, is dat probleem even naar de achtergrond gedrukt. Ook wel fijn moet ik zeggen, om het even over iets anders te hebben dan de stroomrekening van de EBS, hoe hoog de koers vandaag weer is en hoeveel we nu moeten betalen voor een blikje sardien.

Maar wat u ook vindt van de ontwikkelingen in het strafproces over de Decembermoorden, over twee dingen mag er absoluut geen onduidelijkheid bestaan. Ten eerste: de Krijgsraad (rechter) is niet op de stoel van De Nationale Assemblee en regering (de wetgevende macht) gaan zitten. Ten tweede: er is absoluut geen sprake van een constitutionele crisis.

De minister van Justitie en Politie is de weg kwijt, denk ik. En ze verwart constitutie met de verdachten en de NDP. Die gaan namelijk wel door een crisis. Van Dijk-Silos kan zich beter richten op de misdaadcrisis die ons land teistert en de crisis die er kennelijk heerst in het onderzoek naar de brand in het gebouw van Vreemdelingenzaken. Het is jammer te moeten zien hoe iemand die aanzien genoot in de gemeenschap, in rap tempo haar reputatie te grabbel gooit. Ook Melvin Bouva ging weer in de fout. Alleraardigste jongen, maar als politicus heeft hij voor mij afgedaan. Op Apintie zei hij dat wetten onschendbaar zijn. Punt. Daardoor kreeg ik de indruk dat de bacheloropleiding rechten van Adek stopt na de komma in artikel 80 lid 2 van de Grondwet. Want na de komma staat:

"…behoudens het bepaalde in de artikelen 106, 137 en 144 lid 2".

Nog zo iemand die mij enorm teleurgesteld heeft, is Sam Polanen. Die bracht vrijdag samen met oud-ambassadeur Harvey Naarendorp een bezoek aan officieren van het leger en de politie. Ze hielden de manschappen voor dat de Krijgsraad op de stoel van het Constitutioneel Hof is gaan zitten. Dat is volslagen onzin! Maar erger nog, dat je in de veronderstelling verkeert dat officieren van het leger en de politie die prietpraat voor zoete koek slikken. Alsof ze niet verder zijn gekomen dan klas zes van de basisschool. Ik heb respect voor personen die hoge ambten hebben bekleed en Suriname hebben vertegenwoordigd. Maar dat geeft ze geen vrijbrief om bewust onwaarheden te verkondigen aan de gewapende machten! Zeker omdat beide heren zouden moeten weten hoe gevoelig dat ligt.

Sam en Harvey moeten artikel 137 van de Grondwet nog een keer lezen: "Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met één of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd". Over het oordeel dat een deel van de Amnestiewet in strijd is met de grondrechten, kunnen en mogen we discussiëren. Maar stellen dat de rechter niet mocht oordelen of de Amnestiewet in strijd is met één der grondrechten en daarmee op de stoel van het Constitutioneel Hof of de wetgever is gaan zitten, is een grove onwaarheid. Gelukkig dat enkele officieren luid en duidelijk hebben laten weten niet op hun achterhoofd te zijn gevallen.

De enige die iets zinnigs zei is Eugene van der San: "De president moet handelen." Hij kan niks anders bedoelen dan handelen binnen de Grondwet…ga ik van uit. Dat kan bijvoorbeeld door met behulp van artikel 102 van de Grondwet De Nationale Assemblee te vragen de noodtoestand af te kondigen. Daarvoor zou de president kunnen zin-spelen op sociale onrust, die er niet is. Maar we weten inmiddels dat we niet hoeven te rekenen op de NDP-fractie als het gaat om het respecteren van de Grondwet. Een andere optie, zoals een ervaren jurist mij influisterde, is dat de president gebruikmaakt van artikel 148: "…In het belang van de staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de procureur-generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging".

Wordt vervolgd…

giwani@hotmail.com

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / dWT 20-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics