Nickerie.Net, donderdag 23 juni 2016Bijdrage fractieleider VHP in DNA m.b.t. Stabilisatie- en Herstelplan: 23 juni 2016.

 

1. Algemeen:

M.b.t. de behandeling van het plan in het parlement vandaag kan gesteld worden, dat dit plan slechts goed en samenhangend besproken kan worden, als het plan samen gelezen en besproken wordt met de intentieverklaring en de stand-by agreement met het IMF.

 

Dus mijn eerste vraag aan de regering en DNA is:

 

Was is de status van dit plan en hoe ziet het vervolgtraject hiervan uit:

o   discussiestuk? U bent nog steeds in overleg? Kan het nog aangevuld en aangepast worden? Wie zijn de stakeholders voor overleg

Wat is de status van de stand-by agreement?

o   dit document goedgekeurd door de board van IMF op 27 mei: wordt het als aanvullend document behandeld in DNA? Is er ruimte voor aanpassing?

U heeft al de eerste tranche gehad van 81 miljoen. Wat is de bestemming, en hoe is de besteding?

 

2. M.b.t. Crisis:

Vz, zolang de ware oorzaken en de factoren, die bijgedragen hebben tot deze crisis niet voldoende geïdentificeerd zijn en niet geëlimineerd zullen zijn, zal geen enkele plan goed werken.

Bij de paragrafen over diagnose van de crisis en de uitgangspositie van Suriname hierbij, merk ik dat het plan, en de letter of intent, heel sterk focussen op factoren die te maken hebben met de daling van de internationale prijzen van olie en goud en de terugval van de export opbrengsten, maar heel summier wordt ingegaan op de hoofdoorzaken van de  Surinaamse crisis:

 

Het plan maakt gewag van o.a. :

 

En wat zegt de stand-by agreement hiernaast o.a. : 

 

Ik wil met name wijzen dat de vermelding “toegenomen overheidsuitgaven” verzachtende uitdrukkingen zijn voor onverantwoorde uitgaven als gevolg van verspilling, verkwisting en corruptie.

Vz, het zijn met name deze oorzaken en factoren, die nog onvoldoende belicht zijn; onvoldoende aangepakt worden in de documenten van de Regering en het IMF.

En het zijn deze factoren die met name substantieel bijgedragen hebben tot de crisis en armoede in Suriname.

 

3. M.b.t. oorzaken en factoren die hebben bijgedragen tot de crisis:

Voorzitter ik noem dit, omdat in het plan de echte oorzaken en factoren, die geleid hebben tot de crisis, onvoldoende geïdentificeerd en beschreven zijn, en dat maakt het plan zwak, ongeloofwaardig en in feite niet uitvoerbaar.

 

Voorzitter, regering, de ware oorzaken moeten gezocht worden in:

 

Kortom:

Regering, gaat u heel serieus om met deze zaken, hoe moeilijk het ook voor u is. Neemt u in het plan op bij paragraaf diagnose van de oorzaken ook op, als u dat zelf niet kunt doen:

 1. De bestemming van de internationale reserve [in 2013 was er zelfs een reserve van US 1,3 miljard]

 2. De uitgaven van meer dan US 3,5 miljard extra inkomsten van de staat van 2011-2015.

 3. Voorzitter en ik geloof best dat de regering gelden uitgegeven zal hebben in een paar goede dingen zoals de bouw van scholen, een brug, en enkele wegen, maar dat die kosten niet meer dan 25% zullen zijn van het eerdere genoemd bedrag zal zijn.

 

 

M.b.t. het stabilisatie- en herstelplan zelf:

Vz, het is goed om na te gaan waar wij staan als land als wij dit plan vandaag bespreken:

Vz, we zijn als volk, als Surinamers met ruim 68% armer geworden [volgens het internationaal rating buro Fitch] en wij als land de derde hoogste inflatie in de wereld hebben van 36.8%, waar Haïti, Vz, zelfs beter voor staat;

alleen maar ter vergelijking; maar dan is iets grondig mis met het beleid en in onze samenleving. Iedereen op zijn eigen nivo, maar wel voelbaar voor een ieder.

We zijn geen armen, we zijn echte armen. Eens het 17e rijkste land, worden wij nu een van de armste landen door slecht bestuur en slecht beleid.

En als ik met deskundigen praat dan hoor ik dat de maatregelen en de pijn van de maatregelen nog niet eens bij de helft zijn.

Vz, ik noem dit omdat jouw plan en de maatregelen, die je wenst te treffen, ook rekening moeten houden met de huidige situatie en die als uitgangsbasis moeten hebben.

Daarom is het goed de armoede grens opnieuw uitrekenen als en als baseline gebruiken voor de aanpak van de armoede, want wij willen geen grotere armoede en werkloosheid door de uitvoering van het plan.

Vz, De regering voert i.s.m. het IMF voert strakke economische en bestuurlijke maatregelen door zonder teveel rekening te houden de huidige situatie in de samenleving en met sociale gevolgen van de maatregelen.

 

Sommige van die maatregelen bestonden al, die door andere regeringen zijn uitgevoerd  en als normaal beleid zijn uitgevoerd, zoals:

 1. Geen monetaire financiering;

 2. Begrotingsevenwicht;

 3. Respecteer schuldenplafond;

 4. Openbare inschrijvingen;

 5. Opbouw van het planapparaat.

 

Dit zijn bijv. 5 maatregelen die het IMF nu dwingend voorschrijft, en onder dwang nu moet uitvoeren, terwijl bij goed bestuur en goed beleid deze zaken als normaal geacht werden.

 

Het grote verschil door IMF nu bij te halen, is dat de regering haar soevereiniteit kwijt is, en dat de armsten de zwaarste klappen zullen vangen, ondanks alle mooie woorden over opvang,  maar ook dat de middenklasse uitgehold zal worden.

 

Het IMF zal geen corruptie toestaan en corruptieaanpak staat hoog op de agenda van het IMF als we mogen afgaan op de woorden van de President van het IMF, Mevr. Lagarde, maar we vragen aan IMF om de aanpak van corruptie ook op te nemen in het programma.

 

Strikt genomen wordt een gezond macro economisch model opgelegd. En wij juichen het IMF betrokkenheid niet toe. Want het betekent dat de Surinaamse regering een brevet van ongeschiktheid heeft gekregen voor economie en bestuur, en die onafhankelijkheid is haar uit handen genomen!

 

Wij komen van ouders en voorouders die hebben leren hard werken, sparen en voor hun kinderen zorgen.

 

Wij hebben sinds 2010 een regering die opmaakt wat er wordt verdient; opmaakt wat de ouderen hebben gespaard, en opmaakt wat de kinderen nog moeten verdienen.

 

U geeft een AOV aan ouderen, die niks meer voorstelt. U heeft een pensioenwet gemaakt en een pensioen fonds opgezet, waarin geen geld zit. Is dit een goede ouderenzorg, voor mensen die zo hard hebben gewerkt in het land?

 

Verantwoorde regeringen en regeringsleiders met morele verantwoordelijkheid met liefde voor land en volk,  doen dat hun volk niet aan.

 

M.b.t. de intentie verklaring, het memorandum en de stand-by agreement:

 1.  “The IMF places great emphasis on promoting good governance when providing policy advice, financial support, and technical assistance to its member countries. The IMF also has strong measures in place to ensure integrity, impartiality, and honesty in the discharge of its own professional obligations”.

 2. IMF behoort tot de machtigste instituten op de wereld

 3. IMF is een strakke bankier en voert strakke economische en bestuurlijke maatregelen

 4. MF staat landen bij in crisis tijd, door voorwaarden te stellen voor goed bestuur.

Mooie woorden Vz, maar voor wat dit laatste betreft zie ik heel weinig aandacht hiervoor en geen maatregelen in het stabilisatie plan en de overige documenten van het IMF.

Daarom denk ik dat het plan niet volledig is voorzitter.

 

Het plan mist:

A. Condities voor de uitvoeringscapaciteit. Er zijn niet eens experts om goede dossiers op te stellen

B. Maatregelen voor de versterking van de overheidsinstituten.

C. Het mechanisme voor de effectieve en centrale coördinatie, monitoring en aansturing van de uitvoering van het plan. Er is nog niet eens een structuur ervoor.

D. We missen draagvlak; Het uit te voeren beleid moet worden ontwikkeld en uitgevoerd in intensief overleg met de civil society en andere stakeholders; breed maatschappelijk en intellectueel draagvlak

E. We missen gericht beleid om de productie te verhogen ter vervanging o.a. van de import.

F. We missen randvoorwaarden voor prioritering, de bestemming, de gunning en de transparantie bij de diversifiëren van de economie, voor de sectorontwikkeling  b.v. energie ontwikkeling, agrarische sector, toerisme sector, bevordering van e-government, opzetten van een certificering/ kwaliteitscontrole van producten uit Suriname etc.

G Garantie voor Good Governance bij m.b.t. :

H. Uitwerken van de lange termijn ontwikkeling op basis van VHP Vision 2030 zoals geïnitieerd door de VHP.

I. Eisen van onderzoek naar grote corruptie schandalen

 

Vragen en opmerkingen:

 1. Inkomsten uit de inkomstenverhogende maatregelen?

 2. Aflossingplan?

 3. Aflossingcapaciteit?

 4. Rente voor lening bij andere financiële instelling

 5. Monitort IMF welk percentage van de ontwikkelingsfinanciering voor begrotingssteun is? Niet alles is immers voor projecten ook al wil de regering het volk dat laten geloven. Begrotingssteun is gevaarlijk want verdwijnt in de lopende sfeer en verdient zichzelf dus nooit terug. We moeten uitkijken dat wij niet naar een schuldencrisis koersen. Kortom IMF is qua monitoring verantwoordelijk dat dit programma slaagt.

 6. Scenario’s? Als de Regering zich niet houdt aan de verplichtingen

 7. Zekerheidsgaranties/ inkomsten uit goud-producties?

 8. Gevolgen niet naleving van benchmarks

 9. Gevolgen niet naleving voorwaarden

 10. Regering gaat kerosinebelasting invoeren? U gaat vliegreizen beperken? Hoe hoog zal de verhoging? Wat voor impact zal dat hebben voor het vliegverkeer, toerisme en de gevolgen voor het nationaal inkomen?

 

Slot:

 1. De DNA zal de uitvoering van het plan volgen, monitoren en moeten evalueren en ook wel zal de DNA strikte rapportages moeten volgen, dat betekent dat ook DNA alle rapportages hoort te krijgen die naar IMF gaan.

 2. DNA zal de maandelijkse voortgangsrapportages moeten opvragen. Ook heeft DNA de taak om op toe te zien dat de effecten van de intrekking van de subsidies naar de burgers toe acceptabel en beheersbaar blijven.

 3. DNA moet exacte informatie krijgen over de inkomsten van de staat

 4. Opsturen van Beleids- en maatregelen matrix over de te treffen maatregelen; de uitvoering ervan; de inkomsten van de staat; de uitgaven

 5. Waar zal de breakeven in de economie bereikt worden

 6. Vertrouwen;

Herstel van vertrouwen naar alle sectoren toe, want de grootste crisis, die nu heerst is de vertrouwenscrisis.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net / VHP 23-06-2016

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2016. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics